Welstandstoets

De welstandstoets bestaat uit twee onderdelen: het welstandsniveau en de welstandscriteria. Het welstandsniveau bepaalt hoe streng of hoe soepel we toetsen. De welstandscriteria bepalen op welke onderdelen een bouwplan wordt getoetst. Op het moment dat u een omgevingsvergunning aanvraagt vraagt u ook automatisch een welstandstoets aan. Daarnaast is er de mogelijkheid om vooraf te overleggen over uw plannen. U kan uw schetsplan indienen en welstandsadvies aanvragen.

Welstandsniveaus

We kennen drie welstandsniveaus. Voor het grootste deel van het bebouwde gebied geldt een soepel welstandsniveau. In gebieden die bijzondere waarden hebben of een grote bijdrage leveren aan de beleving van de omgeving geldt een bijzonder niveau. In gebieden die weinig invloed hebben op de beleving van de omgeving kennen we een welstandsvrij niveau.

Op de kaart ‘Welstandsniveau’s’ vindt u eenvoudig welk welstandsniveau voor uw locatie van toepassing is.

Soepel

U krijgt een positief welstandsadvies als uw plan geen afbreuk doet aan de bestaande omgeving. De opzet van de toets is globaal en doen we aan de hand van de gebiedscriteria. Voor gebieden met een soepel welstandsniveau volstaat een ambtelijke toets. Deze toets wordt uitgevoerd door de ambtelijk secretaris. In bijzondere gevallen of bij twijfel vragen we alsnog een onafhankelijk advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).

Bijzonder

U krijgt een positief welstandsadvies als het plan leidt tot een goede inpassing in de omgeving in gebieden met belangrijke waarden. Met belangrijke waarden bedoelen we: landschappelijke, stedenbouwkundige, architectonische, of historische waarden, identiteit dragend of anderszins vastgesteld. De toetsing is gedetailleerd en doen we aan de hand van de gebiedscriteria. Cultuurhistorisch waardevolle gebieden zijn aangegeven op de Cultuurhistorische waardenkaart. Voor gebieden met een bijzonder welstandsniveau vragen we voor alle vergunningplichtige bouwwerken een onafhankelijk advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Een ambtelijke toets is voldoende als het standpunt van de CRK bij voorbaat bekend is, bijvoorbeeld bij veel voorkomende en kleine bouwwerken.

Welstandsvrij

In Ede zijn alleen delen van bedrijventerreinen aangewezen als welstandsvrij. Ook voor bepaalde achtererfgebieden geldt een welstandsvrij niveau, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de ‘welstandsnota’ (pdf). Dat een gebied welstandsvrij is wil niet zeggen dat er geen omgevingsvergunning nodig is om te kunnen bouwen. Maar bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning toetsen we binnen deze gebieden niet aan welstandscriteria. Voor de nu opgenomen welstandsvrije gebieden geven we aanbevelingen in plaats van criteria mee.