Beleid en folders

Het Waterplan en het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) vormen de kern van ons beleid voor de periode 2013 tot 2017. Bij het opstellen van beide plannen was het uitgangspunt dat de plannen in elkaars verlengde liggen. Het Waterplan is daarbij het kaderstellende visiedocument, het v GRP de operationele uitwerking. Beide plannen zijn samen met het waterschap, de provincie en het drinkwaterbedrijf opgesteld. Elke vijf jaar actualiseren we de plannen.

In ons beleidsplan 'In de weer met neerslag' staat hoe wij omgaan met hemelwater.

In onze grondwatervisie visie beschrijven we de grondwatersituatie binnen de gemeente Ede. Daarnaast geeft de visie maatregelen hoe we de situatie kunnen verbeteren.

Gemeentelijk rioleringsplan 2018 - 2022

Gemeentelijk Rioleringsplan Ede 2018 - 20226,80 MB