Verstopping

Huisaansluiting riool

Een verstopping in uw riool is een vervelend probleem dat u zo snel mogelijk opgelost wilt hebben. De drie belangrijkste vragen bij een rioolverstopping zijn:

  1. Waar zit de verstopping?
  2. Wie lost het op?
  3. Wie betaalt wat?

Waar zit de verstopping?

De rioolaansluiting is te verdelen in een gemeentelijk en een particulier deel. Op de scheiding van beide gedeelten, tegen de perceelgrens aan, is in de meeste gevallen een erfgrensput aanwezig. Het gedeelte van de aansluitleiding tussen hoofdriool en de erfgrensput is van de gemeente. De erfgrensput is ook van de gemeente. Het particuliere deel loopt vanaf deze erfgrensput naar en in uw huis. Bij een verstopt riool is het zaak eerst te kijken of de verstopping zich in het gemeentelijk deel bevindt of in het particuliere deel. Hiervoor moet gekeken worden of er water in de erfscheidingsput staat. Hiervoor kan u deze put (laten) vrij graven.

  • Staat er geen water in de put, dan zit de verstopping in het particuliere gedeelte en zijn de totale kosten voor uw rekening (inclusief vrij graven erfgrensput). U bent als eigenaar van een perceel verantwoordelijk voor het onderhoud van het leidingwerk tot aan de erfgrensput.
  • Staat er wel water in de put, dan zit de verstopping in het gemeentelijk gedeelte en draagt de gemeente de totale kosten (mits de werkzaamheden door, door de gemeente, gecontracteerde bedrijven wordt uitgevoerd). De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de hoofdriolering en de huisaansluiting tot en met de erfgrensput.

Erfgrensput

Het lokaliseren van de erfgrensput is daarmee van groot belang voor het oplossen van de verstopping. Een erfgrensput bevindt zich gewoonlijk op een halve meter binnen de erfgrens, op particulier terrein. Normaliter zit de erfgrensput onder het maaiveld, dus is hij niet zichtbaar.
Als de gevel van uw huis direct aan de straat of aan het trottoir is gelegen en geen naastliggende vrije ruimte aanwezig is, dan ligt het putje onder het trottoir. Neem dan contact op met één van de door de gemeente Ede gecontracteerde bedrijven. Deze staan hier vermeld.

U mag in geen geval in gemeentegrond, zoals in het trottoir, graven!

Loost u op het vrij verval riool (binnen de bebouwde kom) en wilt u zelf de erfgrensput opgraven? Dan kunt u voor uw woning of bedrijfspand de locatie hiervan opvragen.

Wie lost het op en wie betaalt?

De gemeente heeft door Europese aanbesteding vijf bedrijven gecontracteerd voor het oplossen van verstoppingen in het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting. Deze gecontracteerde bedrijven werken volgens het protocol zoals hierboven beschreven. Zij weten waar de erfgrensput en de gemeentelijke riolering liggen. Zij zullen ook direct communiceren naar de probleemeigenaar als duidelijk is waar de verstopping zich bevindt. Werken conform dit protocol voorkomt dat er mogelijk onnodig veel tijd besteed wordt aan het zoeken naar de erfgrensput en de kosten hierdoor onnodig hoog oplopen.

De verstopping zit in het gemeentelijke deel

Als de verstopping in het gemeentelijke deel zit, draagt de gemeente de kosten voor het vrij graven van de erfgrensput en het oplossen van de verstopping in het gemeentelijk deel. Voorwaarde is dat het bovengenoemde protocol gevolgd is.

De verstopping zit in het particuliere deel

Als de verstopping in het particuliere deel zit, dan zijn de kosten om de verstopping te verhelpen voor de bewoner. Het staat u als bewoner vrij om een bedrijf (ongeacht welke) in te schakelen dat uw verstopping op uw kosten verhelpt. 

U kunt dus ook een bedrijf inschakelen waarmee wij geen contract hebben. Blijkt dat de verstopping zich in het gemeentelijk deel bevindt, dan dient u alsnog één van de door de gemeente gecontracteerde bedrijven te bellen om de verstopping op te lossen. De kosten van het vrij graven van de erfgrensput door het door u ingeschakelde bedrijf worden in dat geval tot een maximum bedrag van € 85 door de gemeente vergoed, mits door middel van foto of video kan worden aangetoond dat de verstopping zich in het gemeentelijk deel bevond.

Let op: het is een andere dan de genoemde bedrijven niet toegestaan om werkzaamheden aan de gemeentelijke riolering te verrichten.

Voorkomen

U kunt veel doen om een verstopping tegen te gaan. Lees meer op pagina 'Zelf doen'.