Water

Het lijkt zo gewoon. Helder water dat uit de kraan komt. Regen- en afvalwater dat netjes naar het riool wordt afgevoerd en weer schoon terugstroomt naar de rivier. Bloeiende waterplanten in vijvers. Maar achter ons watergebruik gaat een hele wereld schuil. Ondergrondse buizen en systemen en mensen die er iedere dag aan werken om alles goed te laten functioneren.

Water en riolering kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het is overal om ons heen en wij maken er allemaal gebruik van. Waar het beleid vroeger vooral gericht was op het snel en veilig afvoeren van water, benaderen wij watersysteem en waterketen nu als één geheel. Maar wat is nu het verschil tussen beiden?

Watersysteem en waterketen

Het watersysteem is de natuurlijke weg van het water. Regenwater valt op de grond en zakt in de bodem (grondwater) of stroomt naar het oppervlaktewater. Het grootste deel komt weer in zee terecht. Daar verdampt het, vormt wolken die naar land drijven en regen, hagel of sneeuw geven.

De waterketen wordt gevormd door de ingrepen van de mens op het watersysteem: het oppompen van grondwater om er drinkwater van te maken. Drinkwater wordt uiteindelijk afvalwater, dat behandeld wordt in een rioolwaterzuivering. Na zuivering komt het water weer in het oppervlaktewater terecht.

Op het grondgebied van de gemeente Ede ontspringen aantrekkelijke beken, zoals de Valksebeken en de Luntersebeek. De beken zijn de kenmerken voor de overgang van de stuwwallen van de Veluwe naar de Gelderse Vallei; een overgang van `hoog en droog` naar `laag en nat`. Deze overgang vormt een landschappelijk fraai en ecologisch waardevol gebied en is daarom voor veel mensen een aangename omgeving om te wonen, werken en recreëren.