Grondwater

Zodra regenwater de bodem in zakt noemen wij het grondwater. Doordat zich diep in de ondergrond een ondoorlatende laag bevindt, blijft het grondwater tussen deze laag en de oppervlakte staan. De grond boven de onderdoorlatende laag raakt hierdoor `verzadigd`. Dat houdt in dat de grond geen extra water meer kan opnemen. De bovenkant van deze verzadigde bodem wordt gekenmerkt door de grondwaterstand (ook wel het grondwaterpeil). Er zijn veel factoren die de grondwaterstand beïnvloeden zoals regenval, verdamping, maar ook grondwaterwinning of de aanwezigheid van rivieren, sloten en vijvers.

Vaak is de grondwaterstand hoger dan het waterpeil in rivieren, sloten en vijvers (oppervlaktewater). In dat geval stroomt het grondwater naar het oppervlaktewater toe. Maar omgekeerd kan ook, in dat geval wordt het grondwater door het oppervlaktewater 'gevoed'.

Het grondwatersysteem zit ingewikkeld in elkaar. Het is (meestal) onzichtbaar en houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Wij kunnen het lastig beïnvloeden, terwijl het wel van grote invloed kan zijn.

Zorgplicht

Als gemeente hebben we een wettelijke zorgplicht voor grondwater. Dit betekent dat wij als het nodig is voorzieningen aanleggen om overtollig grondwater af te voeren. Maar in eerste instantie bent u zelf verantwoordelijk voor het drooghouden van uw eigen perceel.

Wij nemen alleen maatregelen in de openbare ruimte. Zo zorgen wij ervoor dat in een nieuwe wijk het grondwaterpeil voldoende laag is, zodat wegen kunnen worden aangelegd en woningen gebouwd. Als de grondwaterstand in een gebied te hoog is, zorgen wij dat overtollig water goed wordt afgevoerd.