Visie en beleid

Visie en Beleid

Wij hebben de volgende visie op de zorg voor onze inwoners. Deze gaat uit van eigen kracht en samen aanpakken:

  • Wij maken ons hard voor een sterke en klantgerichte ondersteuning van onze inwoners. De gemeente en maatschappelijk partners werken samen aan een goede sociale omgeving. Zo kunnen ook onze kwetsbare inwoners deelnemen aan de samenleving.
  • De meeste van onze inwoners kunnen meedoen in de maatschappij. Zij worden daarbij eventueel ondersteund door de eigen omgeving.
  • Onze inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun deelname aan de maatschappij en het voorzien in de eigen behoeften.
  • Wij bieden een vangnet voor de (kwetsbaarste) inwoners. Dit doen wij in samenwerking met maatschappelijke partners. Waar mogelijk helpen wij mensen weer op weg naar meer eigen regie.
  • Ondersteuning is in principe tijdelijk van aard, maar kan zonodig een langduriger karakter hebben.

Nieuwe aanvragen

Met een groot aantal professionele organisaties hebben wij contracten afgesloten. Voor toegang tot ondersteuning en begeleiding hebben wij een ingevulde aanvraag van de cliënt nodig voor een maatwerkvoorziening. Wij beoordelen de aanvraag en geven een beschikking af. Met deze beschikking heeft de inwoner toegang tot professionele ondersteuning en begeleiding.

Voor nieuwe cliënten loopt de aanvraagprocedure altijd via ons.
Professionals spelen een rol bij de toegang voor cliënten die al ondersteuning en begeleiding krijgen bij de instelling.

Cliënten die al professionele ondersteuning en begeleiding krijgen kunnen tijdens een maatwerkgesprek een nieuwe aanvraag indienen. Dit maatwerkgesprek kan ook gevoerd worden door professionals, mits zij een contract met ons hebben en de training voor het opstellen van een plan van aanpak hebben gevolgd. Wij geven deze training met enige regelmaat. Ook is een uitgebreide instructie te vinden op de pagina met praktische documenten.
Van het maatwerkgesprek maakt de professional of de cliënt een verslag: het plan van aanpak. Het plan van aanpak wordt samen met het ingevulde formulier Format Gegevensuitwisseling bij ons ingeleverd.

Kwaliteit

Het monitoren van de kwaliteit van dienstverlening van de professionals vinden wij essentieel. Hiervoor gebruiken wij onder andere de Zorgkaart Nederland. Op deze website van de Patiëntenfederatie NPCF geven cliënten hun ervaringen met professionals weer. Hoe meer cliënten hier gebruik van maken, hoe beter het beeld. Wijs uw cliënten dan ook op het bestaan van Zorgkaart Nederland.

Privacy

Met alle samenwerking op het gebied van ondersteuning, vinden wij privacy en bescherming van persoonsgegevens uitermate belangrijk. Om dit goed te verankeren, werken wij methodiek en beleid uit. Wij informeren alle betrokken partijen hierover actief in het najaar van 2015.

Plannen en rapporten

Hieronder vindt u een aantal plannen en rapporten waarin ons beleid is vorm gegeven. Praktische informatie over processen, procedures, formulieren en instructies die we gebruiken vindt u op de pagina met praktische documenten.