Begrippenlijst

Zorg In Natura (ZIN)

Bij Zorg In Natura zorgt de gemeente dat de zorg geleverd wordt door gecontracteerde zorgaanbieders volgens de gemaakte afspraken.

Gecontracteerde zorgaanbieder

Zorgaanbieder waarmee de gemeente Ede een contract heeft afgesloten voor het leveren van Zorg in Natura.

Eigen bijdrage

Heeft u volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning recht op een voorziening? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel dat is hangt af van uw inkomen en vermogen. Het CAK berekent het bedrag. Maakt u gebruik van meerder voorzieningen, dan zorgt het CAK dat u niet meer betaalt dan de maximale eigen bijdrage.

Indicatie

Het besluit (beschikking) van de gemeente waarin staat welke ondersteuning u krijgt en voor hoe lang.

Kindgebonden budget

Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar en is afhankelijk van uw inkomen. U ontvangt het kindgebonden budget via de Belastingdienst.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zelf uw zorgverlener uitkiezen. U regelt zelf de betaling van uw zorgverlener via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als u een voorziening wilt aanschaffen vanuit een PGB, dan krijgt het PGB direct op uw rekening gestort.
nc/digitaal-loket/product/persoonsgebonden-budget/

Huishoudelijke Hulp

Hulp bij het schoon- en leefbaar houden van uw huis.

HH1

Huishoudelijke Hulp 1 - hulp bij het schoonhouden van uw huis. U geeft zelf aan wat er moet gebeuren.

HH2

Huishoudelijke Hulp 2 - hulp bij het schoonhouden van uw huis, inclusief ondersteuning van de planning en de regie.

HHT

Huishoudelijk Hulp Toelage - tijdelijke regeling waarbij extra huishoudelijke hulp kan worden ingekocht voor € 8,50 per uur. Voor mantelzorgers is het mogelijk om vanuit de HHT twee uur per week huishoudelijke hulp te ontvangen, zonder kosten.

Collectieve ziektekostenverzekering

Speciaal voor inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente Ede een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten. U krijgt korting op de premie en er is een ruime dekking.
nc/digitaal-loket/product/ziektekostenverzekering-collectieve/

SVB

Sociale Verzekeringsbank. Beheert het geld van de PGB's en zorgt voor uitbetaling van de zorgverleners op basis van de zorgovereenkomst.
http://www.svb.nl

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg is verantwoordelijk voor de aanvragen van zorg die onder de Wet Landurige Zorg (Wlz) valt.

CAK

Centraal Administratiekantoor. Het CAK heeft onder andere als taak het vaststellen en innen van de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit doen zij ook voor de ouderbijdrage Jeugdwet.

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)- deze wet moet zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning. De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo regelt ook hulp bij het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing.

Wlz

Wet langdurige Zorg - is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Het CIZ verzorgt de indicatie voor de Wlz.

CJG

Centrum Jeugd en Gezin - een samenwerkingsverband van meerdere organisaties die zich bezig houden met opvoeden en opgroeien. Het CJG houdt zich bezig met kinderen en jongeren van voor de geboorte tot 23 jaar.

GPK-B

Gehandicaptenparkeerkaart Bestuurder - met deze kaart kunt u parkeren op de speciale plekken voor gehandicapten.

GPK-P

Gehandicaptenparkeerkaart Passagier - deze kaart is voor personen die van deur tot deur afhankelijk zijn van de steun van de bestuurder.

Gehandicaptenparkeerplaats

Een gehandicaptenparkeerplaats is alleen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart. Het gaat om een eigen, gereserveerde, parkeerplaats in de nabijheid van de woning van de houder van de gehandicaptenparkeerkaart.

Kwaliteit

De gemeente Ede wil graag weten wat u vindt van de kwaliteit van de ondersteuning die u krijgt. U kunt dit invullen op de website van Zorgkaart Nederland.

Privacy

Vanzelfsprekend gaat de gemeente Ede zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij hanteren een speciale methodiek en werken samen met de professionele hulp- en zorgverleners volgens een protocol.

Maatwerkgesprek

Een maatwerkgesprek is bedoeld voor iedere inwoner van de gemeente Ede die ondersteuning nodig heeft bij het zelfstandig deelnemen aan de samenleving.

Plan van Aanpak

Na het maatwerkgesprek krijgt u een verslag van het gesprek – het Plan van Aanpak. Dit is een samenvatting van uw situatie: uw vraag en een advies over de oplossingen.

Mantelzorger

Mantelzorgers zorgen onbetaald en vaak langdurig voor zieke familieleden of vrienden. Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een baan. Op basis van de Wmo 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers van hun inwoners. De gemeente ondersteunt mantelzorgers met bijvoorbeeld (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg). Ook kunnen mantelzorgers in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp voor mantelzorgers en voor een (financiële of in natura) blijk van waardering.

Mantelzorgwaardering

Gemeente Ede geeft in 2015 aan mantelzorgers die daarvoor in aanmerking komen een geldbedrag. Voor 2016 wordt op dit moment beleid gemaakt. Hierover vindt u binnenkort informatie op onze website.

Beschikking

Een beschikking is een officieel besluit van de gemeente, bijvoorbeeld of u in aanmerking komt voor een voorziening vanuit de Wmo.

Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar en ouder die door psychische of psychosociale problemen niet zelfstandig kunnen wonen. Zij hebben 24 uur per dag toezicht of ondersteuning nodig. Ongeveer een derde van de bewoners gaat na één tot twee jaar op zichzelf wonen, eventueel met lichte begeleiding. Een groot deel van de mensen blijft lange tijd in de beschermde woonvorm wonen.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is een één-op-één ondersteuning: een begeleider biedt persoonlijke ondersteuning.

Groepsbegeleiding

Begeleiding in groepsverband. Dit wordt vaak dagbesteding genoemd.

Jeugdzorg

De gemeente Ede is verantwoordelijk voor het zorgvuldig regelen en uitvoeren van zorg die valt onder de Jeugdwet. Ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders, bij alle denkbare opgroei- en opvoedingsproblemen en psychische stoornissen.

Sociaal team

Een sociaal team bestaat uit deskundigen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Het sociaal team is bedoeld voor mensen die meerdere problemen tegelijk hebben en er zelf niet meer uitkomen. Bijvoorbeeld: problemen met relaties, verslaving, gezondheid, financiën en opvoeding.

Wijkteam

Een wijkteam is ook een samenwerking van verschillende organisaties. Zij houden zich echter bezig met alles wat buiten gebeurt. Het wijkwerk sluit aan bij bewonersinitiatieven en heeft een brede aanpak van activiteiten en aandachtspunten in de wijk.

Vervoersvoorziening

Vanuit de Wmo kan de gemeente een voorziening toekennen om het verplaatsen buitenshuis makkelijker te maken. Bijvoorbeeld een pas voor de regiotaxi, een driewielerfiets of een scootmobiel.

Valys

Valys is voor vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking.

Regiotaxi

Taxivervoer voor wie geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. De Regiotaxi is bedoeld voor ritten binnen vijf zones van het openbaar vervoer.
nc/digitaal-loket/product/vervoersvoorziening/

Woonvoorziening

Een woonvoorziening is een woningaanpassing of een los hulpmiddel in uw woning, zoals een douchestoel, die vergoed wordt door Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).