Opvang

Beschrijving

Het kan gebeuren dat u, al of niet gedwongen, uit huis moet. En het u tijdelijk niet lukt om op eigen kracht te functioneren in de samenleving. Dan is er Opvang. Kerntaak van de opvang: tijdelijk onderdak voor mensen zonder dak boven hun hoofd, met zorg en begeleiding om de crisis te verhelpen.

Maatschappelijke opvang

Cliënten van de Opvang hebben vaak meerdere problemen, die elkaar beïnvloeden. Zo is er vaak sprake van een combinatie van dak- en thuisloosheid, geweldsproblemen, schulden, opvoedingsproblemen, psychiatrische, lichamelijke en/of verslavingsproblemen, werkloosheid of het ontbreken van een zinvolle dagbesteding. De cliënten hebben hierdoor ook te maken met instanties en hulpverleners uit verschillende maatschappelijke sectoren. Denkt u aan de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de medische zorg en de justitiële zorg. Verder is er vaak betrokkenheid van instanties die met inkomen, huisvesting, maatschappelijke ondersteuning en dagbesteding te maken hebben.

Vrouwenopvang

Er is ook Opvang beschikbaar voor vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. En die hierdoor niet meer thuis willen of kunnen blijven. In een veilige omgeving komen zij tot rust en kunnen zij praktische zaken regelen. Vrouwen worden gedurende hun verblijf begeleid bij het verkennen van hun toekomstperspectieven. Zij maken een keuze voor het opbouwen van een nieuw leven, voor terugkeer naar de oude situatie (eventueel met hulp) of voor een ander alternatief.

Waar kan ik terecht voor opvang?

Voor maatschappelijke opvang kunt u terecht bij het Leger des Heils of Johanniteropvang.
Voor vrouwenopvang kunt u terecht bij stichting Moviera.

Wat kost Opvang?

De aanbieder van Opvang brengt de eigen bijdrage in rekening bij cliënten met een eigen inkomen. Cliënten die recht hebben op een uitkering krijgen hun uitkering toegekend door de gemeente van (voormalige) vestiging. Op deze uitkering wordt de eigen bijdrage voor Opvang ingehouden.

Dit is een vervanging van de Verordening eigen bijdrage Maatschappelijk opvang en vrouwenopvang. Op 22 september 2015 heeft het college deze nieuwe regels eigen bijdragen Opvang vastgesteld. De regels zijn een vastlegging van de huidige praktijk en zullen in het vervolg een integraal onderdeel vormen van het Besluit maatschappelijke ondersteuning (pdf).