Aanbesteden en inkopen

  • In het Inkoopbeleid van de gemeente Ede staat waar juridisch, maatschappelijk, economisch en organisatorisch rekening mee wordt gehouden bij het inkopen.
  • Europese en nationale aanbestedingen worden gepubliceerd op TenderNed.
Ga naar tenderned.nl

Om enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen zo transparant en objectief mogelijk te laten verlopen, maakt de gemeente gebruik van groslijsten. In de groslijsten staan de partijen die uitgenodigd kunnen worden om in te schrijven op een aanbesteding.

Voor het inhuren van mensen vanaf schaal 9 werkt de gemeente met het marktplaatsprincipe. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op werkeningelderland.nl.

Wij hechten veel waarde aan circulaire economie, sociaal ondernemen en food. Met organisaties die deze onderwerpen een warm hart toedragen, doen we graag zaken.