College van B en W

Het college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. Zij vormen het dagelijks gemeentebestuur. Het college legt verantwoording af aan en wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. Het college werkt nauw samen met de gemeentesecretaris. Hij staat aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie.

Burgemeester René Verhulst is verantwoordelijk voor:

 • Algemene bestuurlijke zaken, waaronder:
  • Juridische advisering
  • Klachtenafhandeling
  • Kabinetszaken
  • Secretariaatszaken
  • Griffiezaken
 • Integrale veiligheid, waaronder:
  • Toezicht
  • Interventie Team
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer
 • Rampen en calamiteitenbestrijding
 • Horeca
 • Citymarketing en evenementen
 • Public affairs waaronder Gelrestad
 • Burgerzaken
 • Verkenning Ede 2030 / actualisering Visie Ede 2025

Nevenfuncties

De burgemeester heeft de volgende onbetaalde nevenfuncties die horen bij het burgemeesterschap:

 1. Plaatsvervangend voorzitter Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland- Midden (VGGM) voor DB en AB.
 2. Voorzitter van de Omgevingsdienst de Vallei (OddV).
 3. Comité van Aanbeveling Hélène Kröller Müller Fonds.
 4. Raad van Advies Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
 5. Agenda lid van de Economic Board regio Arnhem-Nijmegen als voorzitter van de stuurgroep Triple Helix Regio FoodValley.
 6. Comité van Aanbeveling van het Airborne Museum.
 7. Lid comité van Aanbeveling van de Stichting Present Ede.
 8. Voorzitter Stichting Ederveen.
 9. Bestuurslid Geurt van Lonkhuyzen stichting.
 10. Commissaris stichting het Veluwse Bosbrandweer Comité.
 11. Lid VNG adviescommissie Governance
 12. Houtrichter Edese bos
 13. Lid van begeleidingsgroep Partners van Gelderland

Onbetaalde nevenfuncties die niet horen bij het burgemeesterschap:

 1. Voorzitter Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen
 2. Voorzitter Stichting Fonds Hans Oostendorp
 3. Dagelijks Bestuur Euregio Rijn-Waal
 4. Voorzitter van de Voordrachtscommissie van de selectie voor kandidaten van het VNG bestuur en commissies

Burgemeester spreken

U vraagt een gesprek met de burgemeester aan via zijn secretaresse, mw. R. Hagenbeek, telefoon (0318) 68 07 29. Of u stuurt een e-mail naar rona.hagenbeek@ede.nl.

Wethouder L. (Leon) Meijer is lid van de ChristenUnie.

Hij is verantwoordelijk voor:

 • Jeugdzorg en jeugd
 • Onderwijs, vroeg- en voorschoolse educatie
 • Sociale infrastructuur
 • Publieke gezondheidszorg / veilig thuis / VGGM, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg
 • WFC
 • KennisAs Ede-Wageningen
 • Kenniscampus Zandlaan
 • Food
 • Regiobestuur Regio FoodValley
 • Financiën
 • Luchtvaart
 • Programma duurzaamheid (onderdeel Netwerkcapaciteit bij Jan Pieter van der Schans)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (onderdeel Bijzondere huisvesting met aspecten veiligheid bij René Verhulst)
 • Klimaat (coördinerend wethouder klimaat), waaronder energietransitie

Onbetaalde nevenfuncties uit hoofde van het wethouderschap

Luchtvaart:

 1. Vice-voorzitter Provinciaal Gelderse Kerngroep Luchtvaart
 2. Lid Commissie van Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Militair Luchtvaartterrein Deelen

FoodValley:

 1. Lid Algemeen Bestuur Regio FoodValley

Financien:

 1. Aandeelhouder Afvalcombinatie De Vallei
 2. Aandeelhouder Werkkracht BV
 3. Aandeelhouder Vitale vakantieparken
 4. Aandeelhouder Sportservice

Publieke gezondheidszorg:

 1. Lid Algemeen Bestuur VGGM
 2. Lid bestuurlijk overleg VeiligThuis
 3. Lid bestuurlijk overleg Publieke gezondheid

Jeugdzorg:

 1. Voorzitter bestuurlijk overleg Jeugdzorg FoodValley (Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal)
 2. Voorzitter G7, bestuurlijk overleg van de 7 Gelderse jeugdzorg regio's
 3. Lid raad van toezicht VeiligThuis Gelderland midden
 4. Lid Stuurgroep Jeugdzorgbrede werkwijze suicide preventie (onderdeel landelijke agenda suicide preventie 2021-2025)
 5. Vice voorzitter VNG commissie Zorg, jeugd en onderwijs

Onbetaalde overige nevenfuncties

 1. Voorzitter Nationaal preventie akkoord, onderdeel problematisch alcoholgebruik
 2. Lid landelijk bestuur ChristenUnie, functie Internationaal secretaris
 3. Lid bestuur European Christian Political Movement
 4. Lid bestuur stichting Christenen voor Israël
 5. Voorzitter bestuur Christians for Israel International

De wethouder spreken

Een gesprek met de wethouder vraagt u aan via zijn secretaresse, mw. N. Godin, (0318) 68 07 31. Of u stuurt een e-mail naar leon.meijer@ede.nl

Wethouder P. (Peter) de Pater is lid van GemeenteBelangen (GB).

Hij is verantwoordelijk voor:

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Spoorzone
 • Verkeer en vervoer
 • Sport
 • Recreatie en toerisme
 • Facilitaire zaken
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Wonen

Wethouder de Pater spreken

Een gesprek met de wethouder vraagt u aan via zijn secretaresse, mw. W. Enting, (0318) 68 07 33. Of u stuurt een e-mail naar peter.de.pater@ede.nl.

Wethouder H.N. (Hester) Veltman-Kamp is lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Zij is verantwoordelijk voor:

 • Participatiewet en arbeidsmarkt
 • Werk en inkomen, Werkkracht
 • Euregio
 • Sociaal domein (coördinerend wethouder)
 • Cultuur en monumenten
 • Personeel en Organisatie
 • Handhaving (Omgevingsdienst De Vallei)
 • Digitalisering en privacy (inclusief onderzoek)
 • Discriminatie, emancipatie, integratie (inclusief vluchtelingen / statushouders)
 • Inclusie
 • Milieu, Bodem en Afval

De wethouder spreken

Een gesprek met de wethouder vraagt u aan via haar secretaresse, mw. S.  Huisman-van Blijenburgh, (0318) 68 07 34. Of u stuurt een e-mail naar hester.veltman-kamp@ede.nl.

Wethouder J. P. (Jan Pieter) van der Schans is lid van het Christen-Democratisch Appèl (CDA).

Hij is verantwoordelijk voor:

 • Economie
 • Grondzaken
 • Programma Levendig Centrum
 • Programma Buitengebied
 • Agarische- en veterinaire zaken
 • Dierenwelzijn
 • Omgevingswet (coördinerend wethouder)
 • Natuur en Landschap
 • Biodiversiteit
 • Welzijn en wijkaanpak
 • Communicatie
 • Publiekszaken
 • Vastgoed
 • Participatie

De wethouder spreken

Een gesprek met de wethouder vraagt u aan via zijn secretaresse, mw. E. Smits-Broeksteeg, (0318) 68 07 32. Of u stuurt een e-mail naar jan.pieter.van.der.schans@ede.nl.

René Groen is de gemeentesecretaris/algemeen directeur van gemeente Ede.

De gemeentesecretaris is de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders en vormt de verbinding tussen het college en de ambtelijke organisatie.

Als algemeen directeur heeft hij de eindverantwoordelijkheid over de organisatie en is hij verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie.

René Groen is te bereiken via e-mail: rene.groen@ede.nl.

Vergaderingen

Het college vergadert iedere dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluiten die het college neemt, vindt u in de openbare besluitenlijst onder de betreffende vergadering in de agenda van het raadsinformatiesysteem.