Dwangsom bij niet op tijd beslissen

Heeft u een aanvraag bij ons gedaan of ergens bezwaar tegen gemaakt? En hebben wij niet op tijd een beslissing genomen? Dan kunt u een vergoeding aan ons vragen, een dwangsom.

Binnen welke tijd moeten wij beslissen?

In onze brieven geven wij aan wanneer u een beslissing krijgt. Meestal is daar een wettelijke termijn voor. Soms kunnen wij uw aanvraag of bezwaar (nog) niet behandelen. Dan mogen wij de beslissing uitstellen. Wij moeten in ieder geval binnen 8 weken een beslissing nemen of een nieuwe beslistermijn aan u doorgeven.

Vanaf wanneer kunt u de dwangsom vragen?

Voordat u de dwangsom kunt vragen, moet u ons in gebreke stellen. Een ingebrekestelling is een brief waarin u ons vraagt om alsnog binnen twee weken een beslissing te nemen. U kunt ook het formulier ‘dwangsom bij niet op tijd beslissen’ hieronder gebruiken. Beslissen wij dan nog niet binnen twee weken op uw aanvraag of bezwaar dan heeft u recht op een dwangsom.

Dwangsom aanvragen

Wij moeten u een dwangsom betalen voor iedere dag dat de beslissing te laat is, met een maximum van 42 dagen.

U krijgt:

  • over de eer­ste veer­tien da­gen € 23,- per dag.
  • over de vol­gen­de veer­tien da­gen € 35,- per dag.
  • over de ove­ri­ge da­gen € 45,- per dag.

De maximale vergoeding is € 1.442,-.

  • Als wij binnen twee weken na uw ingebrekestelling alsnog een beslissing nemen;
  • Als u niet direct betrokken bent bij de aanvraag of het bezwaarschrift waarop wij een beslissing moeten nemen;
  • Als het gaat om een Woo-verzoek (Wet open overheid);
  • Als u heeft gevraagd om een kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen;
  • Als u een voorlopige toeslag aanvraagt.

Als de beslissing op uw aanvraag of bezwaar eenmaal is genomen, hoort u ook binnen twee weken of u een dwangsom krijgt. Vervolgens maken wij binnen 6 weken het bedrag over op uw rekening.

Vanaf de dag dat de dwangsom gaat lopen, kunt u ook beroep instellen bij de rechter. Als de rechter vindt dat u gelijk heeft en wij hebben nog geen beslissing genomen dan moeten wij van de rechter alsnog binnen 2 weken na de uitspraak een beslissing nemen. Als wij ook na deze 2 weken geen beslissing nemen, dan stelt de rechter een nieuwe dwangsom vast. De rechter kan ons ook meer tijd geven om te beslissen. De beslistermijn wordt dan uitgesteld. Voor een beroep bij de rechter moet u wel geld betalen, dat heet griffierecht. Hoeveel dat is, kunt u lezen op de website Rechtspraak.nl

Welke gegevens verwerken wij van u?

Voor het behandelen en beantwoorden van uw ingebrekestelling verwerken wij uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en uw aanvraag of bezwaar. Om de dwangsom aan u te kunnen betalen, verwerken wij ook uw rekeningnummer.

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Deze gegevens verwerken wij om uw ingebrekestelling te behandelen en daarop te reageren. Als u recht heeft op een dwangsom dan gebruiken we deze gegevens om de dwangsom aan u te betalen.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen om uw ingebrekestelling te behandelen en daarop te reageren en om de dwangsom te betalen. De medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling en beantwoording van uw ingebrekestelling en de betaling van de dwangsom ontvangen de ingebrekestelling en uw persoonsgegevens.

 

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.