Financiële documenten

Hoe en waaraan de gemeente geld uitgeeft, vindt u in de perspectiefnota, programmabegroting en de programmarekening. Op het Planning & Control portaal bekijkt u de meest actuele versie van deze financiële stukken. Stukken van voor 2014 vindt u in het raadsinformatiesysteem.

Direct naar Planning & Control portaal

Elk jaar stelt het college van burgemeester en wethouders (B en W) een begroting op voor het toekomstige jaar. In de begroting staat wat de plannen zijn van het college en welke resultaten het college wil behalen in het komende jaar. Ook worden de plannen financieel vertaald.

In de perspectiefnota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is, en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Daarmee wordt bepaald wat er in ieder geval in de programmabegroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. De perspectiefnota gaat dus vooral over belangrijke keuzes en eventuele nieuwe richtingen. De raad stelt de perspectiefnota elk jaar in juli vast.

Bij de behandeling van de perspectiefnota kan de raad moties en amendementen aannemen. Daarmee verandert de raad bijvoorbeeld bepaalde keuzes uit de programmabegroting of geeft de raad het college van B en W bijvoorbeeld opdracht iets nader uit te zoeken.

De programmarekening - ook wel jaarrekening - van de gemeente is de financiële verantwoording van het beleid in het voorgaande jaar. Is het geld dat de gemeenteraad in de programmabegroting had bestemd voor de uitvoering van allerlei taken ook aan die taken besteed?

De programmarekening geeft een overzicht van de bezittingen en schulden van de gemeente en de veranderingen daarin die zich in het voorgaande jaar hebben voorgedaan. Daarnaast geeft de rekening een beeld van de inkomsten en de uitgaven in dat jaar. Een accountant controleert of de cijfers in de programmarekening een juist beeld geven van de werkelijkheid. De programmarekening wordt in het voorjaar door de gemeenteraad vastgesteld.

De coalitievormende fracties stellen aan het begin van de nieuwe raadsperiode een convenant op, waarin de inhoudelijke koers en ambities voor de komende vier jaar worden vastgesteld. In het jaar van de verkiezingen vervangt de meerjarenbeleidsvisie de perspectiefnota. De meerjarenbeleidsvisie bevat een geactualiseerd financieel beeld dat als kader dient voor het opstellen van de programmabegroting.