Gebiedsproces Otterlo

Otterlo is een aantrekkelijk dorp in een prachtige omgeving. Niet voor niets komen er jaarlijks veel toeristen om te genieten van de natuur en de gezelligheid. Tegelijk zijn in de loop van de tijd een aantal zaken uit balans geraakt in het dorp en in de omgeving. We willen zorgen dat het prettig is en blijft om te wonen, werken, leven en recreëren in Otterlo. Daarom zijn we gestart met het gebiedsproces Otterlo. Hiermee willen we de balans weer terugbrengen.

In het gebiedsproces Otterlo werken we aan meer balans voor het dorp, zodat Otterlo een fijn dorp is en blijft om in te wonen, werken, leven en recreëren. De natuur staat onder druk en er komen steeds meer toeristen en bezoekers die een beroep doen op voorzieningen. Ook het verkeer naar en door het dorp heeft aandacht nodig en er is behoefte aan nieuwe woningen.

Ondernemers, inwoners en wij als gemeente zien verschillende opgaven in Otterlo; zaken die móeten gebeuren om het dorp leefbaar te houden. Er zijn ook wensen en kansen; mogelijkheden waardoor Otterlo nog aantrekkelijker kan worden. Tegelijkertijd is de ruimte beperkt en niet alles mag of kan. Veel van de opgaven, wensen en kansen hangen met elkaar samen en kunnen we niet los van elkaar bekijken. In dit gebiedsproces kijken we samen met u hoe we zoveel mogelijk van onze opgaven, wensen en kansen kunnen realiseren en combineren.

Binnen het gebiedsproces hebben we een verdeling gemaakt in de thema’s Natuur, Mobiliteit, Wonen, Recreatie en Leefbaarheid. Het gebiedsproces Otterlo is grotendeels een uitwerking van de strategische keuzes uit de omgevingsvisie Ede 2040. De thema’s die relevant zijn voor Otterlo werken we concreet uit naar wat nodig en wenselijk is voor het dorp en de omgeving.

Natuur

De natuur in Otterlo is wat het dorp zo mooi en geliefd maakt. Het is een uniek gebied. Helaas gaat het niet goed met de natuur. Er leven minder soorten planten en dieren dan vroeger. We willen de natuur mooi houden, herstellen en versterken, zodat de soorten weer de ruimte krijgen om te leven en groeien. Hiervoor moet er wel iets gebeuren, zoals minder uitstoot van stikstof en meer rust voor de natuur. Als we niets doen, gaat de natuur verloren. In het gebiedsproces kijken we samen naar wat nodig is. Hoe kunnen we de natuur versterken, terwijl we ook moeten zorgen dat we ervan kunnen blijven genieten als inwoner, ondernemer of recreant? En hoe kunnen we bijvoorbeeld woningbouw mogelijk blijven maken, zonder dat dit een te grote belasting is voor de natuur? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat landbouw en natuur elkaar versterken?

In dit thema kijken we ook welke maatregelen we in Otterlo kunnen nemen om het veranderende klimaat het hoofd te bieden. Bijvoorbeeld door de groenstructuur van het dorp onder de loep te nemen.

Mobiliteit

Otterlo is een belangrijke ontvangstlocatie voor de Veluwe. Hierdoor komt er steeds meer recreatief verkeer. De wegen en parkeerterreinen kunnen dit verkeer niet altijd goed verwerken. Dat merken we bijvoorbeeld aan de drukte in de Dorpsstraat en op de parkeerterreinen. De provinciale weg (Harskamperweg/Arnhemseweg) is ook een aandachtspunt. Het is een verbindende route voor het autoverkeer, maar fietsers en voetgangers ervaren de weg als een onveilige barrière.

We willen zorgen dat Otterlo een aantrekkelijke en levendige ontvangstlocatie is en blijft. Maar ook dat het een fijne plek blijft om te wonen. Daarom kijken we in het gebiedsproces wat nodig is om het verkeerssysteem goed te laten functioneren, ook in de toekomst. Hoe maken we fiets- en wandelroutes veilig en aantrekkelijk? Hoe willen we dat verkeer naar de toeristische bezienswaardigheden rijdt? Zijn er voldoende parkeervoorzieningen? Wat vinden we belangrijk voor de functie en inrichting van de Dorpsstraat?

Het verkeerssysteem kunnen we alleen goed inrichten in samenhang met de andere thema’s. Op deze manier voorkomen we dat één probleem wordt opgelost, maar ergens anders een nieuw knelpunt ontstaat.  

Wonen

We willen voldoende betaalbare en passende woningen voor alle doelgroepen in het dorp. Dat betekent bouwen voor jong en oud, in verschillende prijsklassen. We willen vooral zorgen voor voldoende woningen voor jongeren/starters, zodat zij ook in Otterlo kunnen blijven wonen. In de omgevingsvisie staat opgenomen dat er tot 2040 ongeveer 200-300 woningen gebouwd worden.

Hoe kunnen we voldoende woningen bouwen met ruimte en respect voor de natuur? Hoe zorgen we ervoor dat deze woningen goed bereikbaar en verbonden zijn met het dorp en de bestaande wegen? Wonen gaat niet alleen over voldoende en passende woningen, maar ook over prettig wonen met natuur dichtbij. Het thema hangt daarom nauw samen met alle thema’s, maar vooral met het thema leefbaarheid.

Recreatie

Jaarlijks bezoeken duizenden mensen van over de hele wereld Otterlo en omgeving. Dankzij deze bezoekers zijn er veel hotels, restaurants, campings, bungalowparken en andere toeristische bedrijven in en rond het dorp. Tegelijkertijd zorgen de toeristen voor meer verkeer en drukte. Er zijn goede voorzieningen nodig om alles in goede banen te leiden, zoals wandel- en fietsroutes, maar bijvoorbeeld ook winkels. Hoe zorgen we dat Otterlo een prettige plek blijft om te recreëren en te wonen? Met respect voor de natuur en voorzieningen van goede kwaliteit, die passen bij de toeristen en bezoekers die naar Otterlo komen? Binnen dit thema werken we ook aan een goede ontvangst als bezoekers het dorp binnen komen. 

Leefbaarheid

We willen gezond en prettig leven zoveel mogelijk stimuleren, voor alle leeftijden. Dit betekent bijvoorbeeld dat we zorgen voor voldoende voorzieningen voor inwoners, zoals een supermarkt die groot genoeg is en goed bereikbaar. En dat er voldoende sportvoorzieningen dichtbij het dorp zijn. En hoe kunnen we zorgen dat ook oudere inwoners lang en prettig kunnen blijven wonen in Otterlo? Groei voor de ‘eigen aanwas’ van Otterlo helpt om voor iedereen een juiste woning te kunnen realiseren en doorstroming in de woningmarkt te krijgen. Groei helpt daarnaast om voorzieningen die onder druk staan op peil te kunnen houden. Gezond en prettig leven gaat ook over actief kunnen zijn in de natuur en gezond voedsel binnen handbereik.

In de visie staat beschreven hoe we willen dat Otterlo eruit ziet in 2040. We maken hierin keuzes die richting geven aan de toekomst van het dorp. Alle plannen die worden gemaakt voor Otterlo moeten passen binnen deze visie. De visie geeft hiermee de nodige juridische onderbouwing voor de uitvoering straks.

Veel inwoners en ondernemers hebben een reactie gegeven op de visie tijdens de tweede gebiedsdialoog. Alle reacties hebben we verzameld in een reactietabel. Ook leest u hier wat we met de reactie hebben gedaan. We hebben ook gesprekken gevoerd met belangenverenigingen. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben we de visie verder aangepast. Lees de aangepaste visie en de thematische uitwerking. Het gemeentebestuur heeft de visie nog niet vastgesteld. Deze versie houdt dus de status 'concept'.

Eindresultaat

Het eindresultaat van het gebiedsproces wordt een gebiedsprogramma. Hierin staat wat de visie is en op welke manier deze wordt uitgevoerd in de verschillende deelgebieden.

De toekomst van Otterlo vormgeven kunnen we alleen samen met u. Het gebiedsproces is dan ook een participatief traject. Tijdens het gebiedsproces organiseren we twee of drie gebiedsdialogen, waarin u kunt aangeven wat u graag wilt voor het dorp. Het kernteam van de gemeente gaat met een aantal werkgroepen de opgaves uitwerken naar concrete en haalbare projecten. Als u inhoudelijker betrokken wilt zijn, kunt u zich later in het proces aanmelden voor een werkgroep. In elke fase geven we aan wat we doen met uw input. De gemeente neemt uiteindelijk de besluiten. We kijken in dit proces naar de lange termijn, maar ook naar oplossingen die we snel kunnen uitvoeren om de leefbaarheid te verbeteren.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar gpo@ede.nl of bel naar 14 0318 en vraag naar Manon Smeets.