Herontwikkeling Horapark

Aan de zuidoost kant van Ede ligt het Horapark. Een kantoor-, bedrijven- en zorgpark in een bosrijke omgeving. Een deel van de kantoren staat leeg. Ook is er nog onbebouwde grond met een kantoor- en zorgbestemming. Tegelijkertijd zijn er juist veel nieuwe woningen nodig. Een aantal eigenaren en de gemeente Ede willen daarom het gebied transformeren tot een plek waar je kunt werken en wonen en waar plek voor zorgfuncties is. Dit in balans met de natuurwaarden in het gebied en de omgeving.

De gemeente Ede heeft samen met een aantal eigenaren een ontwerp startnotitie voor het Horapark opgesteld. De startnotitie schetst op hoofdlijnen wat de ambities voor het gebied zijn. Wie zijn er betrokken, wat willen zij en welke ontwikkelingen zijn er mogelijk?

Om in gesprek te komen met omwonenden en stakeholders heeft de ontwerp startnotitie ter inzage gelegen tussen 25 februari en 24 maart 2021. Hier zijn 22 reacties op gekomen die ook tot wijzigingen in de startnotitie hebben geleid. De aangepaste startnotitie is op dinsdag 29 juni door het college vastgesteld en wordt na de zomervakantie besproken in de gemeenteraad.

De vastgestelde startnotitie en de reactienota zijn hieronder opgenomen:

Inspraaknota startnotitie Horapark (pdf, 836 KB)

Startnotitie Horapark (pdf, 9 MB)

 

Mix van werken en wonen

De plannen zijn erop gericht dat het Horapark transformeert van een gebied met alleen werkfuncties naar een gebied waar zowel gewerkt als gewoond wordt en waar plek voor zorgfuncties is. Het gebied biedt door de transformatie kansen om een divers woonprogramma toe te voegen, waardoor voor verschillende doelgroepen woningaanbod beschikbaar is. Het mengen van economische activiteiten met zorg- en woonfuncties biedt een ideaal milieu waar mensen graag verblijven en dat ook na kantooruren gebruikt wordt.

Bij het bouwen van woningen en het verbouwen van kantoorpanden tot woningen is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Ook wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving rond woningen en kantoorgebouwen kan bijdragen aan het tegengaan van warmtestress en wateroverlast.

Versterking van het landschap & biodiversiteit

Het Horapark kent een rijke historie. De herontwikkeling van het Horapark biedt kansen om de originele wandelpaden en bomenlanen weer (beter) tot hun recht te laten komen. Door te werken aan geleidelijke overgangen tussen bos en stad blijft er voldoende plek voor vleermuizen, dagvlinders en padden. Als kantoorgebouwen omgebouwd worden tot woningen, is het doel om ze meteen beter in te passen in de natuur.

Vlakbij voorzieningen en natuur

Het Horapark is per auto bereikbaar via de Horalaan. Via de nieuwe Parklaan is er straks een rechtstreekse verbinding met de A12. Station Ede-Wageningen ligt op loopafstand. Door het gebied loopt een fietspad, dat aansluit op het fietsknooppuntensysteem. Recreatieve fietsers gebruiken het Horapark onder meer voor tochten in de richting van Renkum en Wolfheze. Deze goede fietsverbindingen sluiten aan bij de ambities van de gemeente Ede om in te zetten op duurzame mobiliteit.

 

Deelgebied A

Dit is het huidige kantoorcomplex Het Nieuwe Kantoor (HNK Ede). Vanwege de gunstige ligging vlak bij de nieuwe Parklaan is het de bedoeling dat deze gebouwen als kantorengebouwen in gebruik blijven.

Deelgebied B

In dit deelgebied staan nu vier kantoorpanden van de Achterberg Groep. Het plan is om deze om te bouwen naar (betaalbare) appartementen. Het nu nog onbebouwde deel heeft op dit moment nog een bestemming voor een kantoorgebouw. Samen met Bruil Projectontwikkeling bekijken we de mogelijkheid om deze locatie te veranderen naar een woonbestemming zodat er ruimte is voor een nieuw woongebouw.

Deelgebied C

Op dit moment functioneren de bestaande panden goed als kantoorpand. Daarom is functiewijziging op korte termijn niet aan de orde. Wel is er de ambitie om de (recreatieve) fietsstructuur te verbeteren. Voor het onbebouwde gemeentelijke perceel (nu kantoorbestemming) lijkt verkleuring naar een andere functie, zoals wonen bijvoorbeeld kansrijk. Dit perceel bestaat momenteel uit dicht en oud bos. Verder onderzoek moet worden gedaan naar hoe deze bouwlocatie het best benut kan worden zonder onevenredige aantasting van de natuur (en paddenpoelen).

Deelgebied D

In dit gebied ligt het bestaande bedrijfsperceel van Noot BV. De ambitie is erop gericht om dit perceel te herontwikkelen naar woningbouw, indien mogelijk met herhuisvesting van (een deel van) de huidige maatschappelijke functies en eventueel inpassing van het bestaande kantoorpand. De herontwikkeling biedt kansen om dit deelgebied te laten aansluiten bij de structuur van de andere deelgebieden met (woon)buurten in het bos.

Deelgebied E

De bestaande openbare ruimte kan worden verbeterd, onder andere door natuurversterking en vergroten van de herkenbaarheid van de wandelroutes. Door het terrein van Karakter bij de planontwikkeling te betrekken kan mogelijk een deel van dit gebied, wat nu privéterrein is, een openbaar karakter krijgen. Dit biedt mogelijk kansen om de wandelmogelijkheden voor de wijk ENKA te versterken. In de toekomst wordt de openbare ruimte gezien als een doorlopend bosgebied die de boskamers met elkaar en de omgeving verbindt. Hierbij moet worden gedacht aan betere verbindingen met de directe omgeving, herstel van het boslandschap en beleefbaar maken van cultuurhistorische structuren.

Het huidige fietspad vanuit Landgoed Hoekelum krijgt een nieuwe koppeling met de woonwijk ENKA. Hierbij wordt gekeken naar de impact op de paddenpoelen. De kwaliteit van de Horalaan kan worden verbeterd, zodat er minder hard gereden zal worden. Welke maatregelen hiervoor genomen moeten worden moet worden onderzocht. Dit in relatie met de verwachte veranderingen in verkeersgebruik door de functieverandering.

Deelgebied F

In dit deelgebied liggen verschillende maatschappelijke en zorgfuncties die goed functioneren en daarom behouden zullen blijven. Voor de zorgpartijen die hier een functie vervullen biedt dit gebied privacy en rust op een goed bereikbare locatie dicht bij de woonwijk. Het is de ambitie om deze kwaliteiten te behouden.

Deelgebied G

Dit deelgebied wordt gekenmerkt door de vele bouwkavels gebaseerd op het Masterplan Karakter 2012. Op het moment hebben deze een maatschappelijke bestemming maar de ambitie is om hier breder naar te kijken en mogelijkheden voor wonen, mogelijk in combinatie met zorg te onderzoeken. Het historische gebouw, het sanatorium HORA is een karakteristiek element gelegen op een heuvel in het terrein en de ambitie is om deze te behouden. Hier kan gedacht worden aan woonfuncties (appartementen) maar mogelijk aan een kleinschalige toerisme/horeca functie voor de omgeving.

 

De startnotitie is bedoeld als startpunt, een verkenning van de ambities. Graag willen we de ontwikkeling van het Horapark samen met betrokkenen verder vormgeven. We zetten in het proces nog een extra stap. We maken een zogeheten integraal gebiedsgericht ontwikkelkader (in de vorm van een structuurvisie). Wij hebben hier mede voor gekozen om met alle betrokken stakeholders en omwonenden het inhoudelijke gesprek te kunnen voeren en uiteindelijk goed overwogen keuzes ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Ook zal op basis van de structuurvisie een beoordeling plaatsvinden van de milieueffecten (mer-beoordeling).

Deze structuurvisie biedt na vaststelling door de gemeenteraad straks het toetsingskader voor de uitwerking van de verschillende deelgebieden in bestemmingsplannen. Het is mogelijk dat we per deelgebied een apart bestemmingsplan opstellen. Of we combineren de deelgebieden in één bestemmingsplan. Vervolgens kan een omgevingsvergunning voor de realisatie worden uitgewerkt en aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. We kunnen er ook voor kiezen om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd in procedure te brengen.