Herontwikkeling Horapark

Aan de zuidoost kant van Ede ligt het Horapark. Een kantoor-, bedrijven- en zorgpark in een bosrijke omgeving. Een deel van de kantoren staat leeg. Ook is er nog onbebouwde grond met een kantoor- en zorgbestemming. Tegelijkertijd zijn er juist veel nieuwe woningen nodig in Ede en hechten we waarderen aan de natuurlijke omgeving. Een aantal eigenaren en de gemeente Ede willen daarom het gebied veranderen tot een plek waar je kunt werken en wonen en waar plek voor zorgfuncties is. Dit in balans met de natuur in het gebied en de omgeving.

Mix van werken en wonen

De ambitie is om het Horapark te veranderen in een plek waar er gewoond en gewerkt wordt, en waar plek voor zorgfuncties is. Het plan is om verschillende soorten woningen te bouwen, voor verschillende doelgroepen. Bij het bouwen van woningen en het verbouwen van kantoorpanden tot woningen is duurzaamheid een belangrijke voorwaarde. Ook wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving rond woningen en kantoorgebouwen kan bijdragen aan het tegengaan van warmtestress en wateroverlast.

Versterking van het landschap en biodiversiteit

Het Horapark kent een rijke historie. De herontwikkeling van het Horapark biedt kansen om de originele wandelpaden en bomenlanen weer (beter) tot hun recht te laten komen. Door te werken aan overgangen tussen bos en stad blijft er voldoende plek voor vleermuizen, vlinders en padden. Als kantoorgebouwen omgebouwd worden tot woningen, is het doel om ze meteen beter in te passen in de natuur.

Vlakbij voorzieningen en natuur

Het Horapark is per auto bereikbaar via de Horalaan. Via de nieuwe Parklaan is er straks een rechtstreekse verbinding met de A12. Station Ede-Wageningen ligt op loopafstand. Door het gebied loopt een fietspad, dat aansluit op het fietsknooppuntensysteem. Recreatieve fietsers gebruiken het Horapark voor tochten in de richting van Renkum en Wolfheze. Deze goede fietsverbindingen sluiten aan bij de ambities van de gemeente Ede om in te zetten op duurzame mobiliteit.

Deelgebied A

Dit is het huidige kantoorcomplex Het Nieuwe Kantoor (HNK Ede). Het is de bedoeling dat deze gebouwen als kantoorgebouwen in gebruik blijven.

Deelgebied B

In dit deelgebied staan nu vijf kantoorpanden van de Achterberg Groep. Het plan is om voor deze panden te zoeken naar een meer geschikte invulling, bijvoorbeeld (betaalbare) appartementen. Het nu nog onbebouwde deel heeft op dit moment nog een bestemming voor een kantoorgebouw. De Achterberg Groep werkt samen met Bruil Projectontwikkeling aan een plan voor dit gebied. Hierbij kijken ze naar de mogelijkheid om deze plek te veranderen naar een woonbestemming zodat er ruimte is voor een nieuw woongebouw.

Deelgebied C

Op dit moment werken de bestaande panden goed als kantoorpand. Daarom is functiewijziging op korte termijn niet aan de orde. Wel is er het doel om de (recreatieve) fietsstructuur te verbeteren. Ook ligt in deelgebied C een onbebouwd stuk grond van de gemeente. Dit stuk grond heeft nu een kantoorbestemming. En bestaat op dit moment uit dicht en oud bos. Verder onderzoek moet worden gedaan naar hoe deze locatie het best benut kan worden, met in gedachte de omliggende natuur en de paddenpoelen.

Deelgebied D

In dit gebied staan de gebouwen van Noot BV. Het doel is om dit stuk grond te veranderen naar woningbouw, in combinatie met een nieuw kantoorgebouw voor de werkzaamheden van Noot BV en Werkkracht. De herontwikkeling biedt kansen om dit deelgebied te laten aansluiten bij de structuur van de andere deelgebieden. Waarin er wordt gekeken om het groen van het Horapark te verbinden met het terrein van Karakter.

Deelgebied E

Deelgebied E is de bestaande openbare ruimte rondom andere deelgebieden. Deze kan worden verbeterd, onder andere door natuurversterking, het weghalen van bepaalde paadjes en vergroten van de herkenbaarheid van de wandelpaden. Door het terrein van Karakter bij de herontwikkeling te betrekken kan mogelijk een deel van dit gebied, wat nu privéterrein is, een openbare ruimte worden. Dit biedt mogelijk kansen voor meer wandelmogelijkheden voor inwoners van de ENKA-wijk. We willen van de openbare ruimte een doorlopend bosgebied maken. Die de stukken bos in het Horapark met elkaar en de omgeving verbindt.

Het huidige fietspad vanuit Landgoed Hoekelum krijgt een nieuwe verbinding met de woonwijk ENKA. Hierbij wordt gekeken naar de impact op de paddenpoelen. De kwaliteit van de Horalaan kan worden verbeterd, zodat er minder hard gereden zal worden. Welke maatregelen hiervoor genomen moeten worden, moet worden onderzocht. Hierbij houden we rekening met de verwachte verandering in het verkeer, als het Horapark een andere inrichting heeft.

Deelgebied F

In dit deelgebied liggen verschillende maatschappelijke en zorgpartijen, zoals ’S Heeren Loo. Deze functioneren goed en zullen daarom behouden blijven. Voor de zorgpartijen biedt dit gebied privacy en rust op een goed bereikbare locatie dicht bij de woonwijk.

Deelgebied G

Dit deelgebied wordt gekenmerkt door de vele bouwkavels gebaseerd op het Masterplan Karakter 2012 (het geldende bestemmingsplan). Op het moment hebben deze een maatschappelijke bestemming, maar de ambitie is om de mogelijkheden voor wonen in combinatie met zorg te onderzoeken. Ook is het doel om het historische HORA gebouw te behouden. Hier kan gedacht worden aan woonfuncties (appartementen). Verder biedt het terrein van Karakter mogelijkheden voor het inzetten op natuurversterking door ecologisch waardevolle gebieden te beschermen en te maken.

De gemeente Ede heeft samen met een aantal eigenaren een ontwerp startnotitie voor het Horapark opgesteld. De startnotitie schetst met de belangrijkste punten wat de ambities voor het gebied zijn. Wie zijn er betrokken, wat willen zij en welke ontwikkelingen zijn er mogelijk?

Om in gesprek te komen met omwonenden en betrokkenen heeft de ontwerp startnotitie ter inzage gelegen tussen 25 februari en 24 maart 2021. Hier zijn 22 reacties op gekomen die ook tot wijzigingen in de startnotitie hebben geleid. De aangepaste startnotitie is op dinsdag 29 juni door het college vastgesteld en op 23 september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

De vastgestelde startnotitie en de reactienota zijn hieronder opgenomen:

Inspraaknota startnotitie Horapark (pdf, 836 KB)

Startnotitie Horapark (pdf, 9 MB)

De startnotitie is bedoeld als startpunt, een verkenning van de ambities. We willen de ontwikkeling van het Horapark samen met betrokkenen verder vormgeven. Na het raadsbesluit op de startnotitie is een extra stap in het proces gezet in de vorm van een 'integraal gebiedsgericht ontwikkelkader. Hierin kijken we naar natuurversterking op gebiedsniveau in combinatie met zorgvuldig gekozen locaties voor woningbouwontwikkeling. Wij hebben hier onder andere voor gekozen om met alle betrokkenen inhoudelijk te spreken. Zo willen we uiteindelijk goed overwogen keuzes ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. Ook zal op basis van de structuurvisie een beoordeling plaatsvinden van de milieueffecten in de vorm van een mer-beoordelingnotitie. Daar zullen ook verschillende onderzoeken voor gedaan worden.

Deze structuurvisie biedt na vaststelling door de gemeenteraad het toetsingskader voor de uitwerking van de verschillende deelgebieden in bestemmingsplannen. Het is daarbij denkbaar dat per deelgebied een afzonderlijk bestemmingsplan wordt opgesteld, of dat deelgebieden worden gecombineerd in één bestemmingsplan. Vervolgens kan een omgevingsvergunning voor de realisatie worden uitgewerkt en aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. Tijdens de voorbereiding kan voor deelgebieden ook worden gekozen om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd in procedure te brengen.

Voor de ontwikkelingen na 1 januari 2023 zullen volgens de Omgevingswet de ruimtelijke procedures doorlopen worden.