Herontwikkeling Horapark

Tussen de ENKA-wijk en het Hoekelumse Bos ligt het Horapark. Een bosrijk gebied met kantoren, bedrijven en organisaties die zorg bieden.

Werken, zorgen en wonen

De ambitie is om het Horapark te veranderen in een plek waar niet alleen wordt gewerkt en zorg wordt geboden, maar ook ruimte komt voor wonen. Het plan is om verschillende soorten woningen te bouwen, voor verschillende doelgroepen.

Duurzaamheid en natuurversterking

Bij de bouw en verbouw van panden is duurzaamheid en natuurversterking een belangrijke voorwaarde. Ook vinden we het belangrijk hoe de inrichting van de omgeving rond woningen en kantoorgebouwen kan bijdragen aan biodiversiteit en het tegengaan van wateroverlast.

Startnotitie

De ambitie die we voor het Horapark hebben is vastgelegd in een document. Dit heet de startnotitie en daarin staan de ontwikkelmogelijkheden in het Horapark.

De startnotitie voor het Horapark is op 23 september 2021 ter kennisname door de gemeenteraad behandeld. Daarna is samen met verschillende mensen en organisaties (eigenaren, initiatiefnemers, belanghebbenden, omwonenden en natuurorganisaties) onderzocht hoe we de ambities voor het Horapark kunnen invullen. Door dit samen te doen, verwachten we te komen tot een structuurvisie waar alle belanghebbenden achter kunnen staan.

Stikstofuitstoot

Inmiddels is duidelijk dat de structuurvisie voorlopig niet kan worden uitgewerkt. Het grootste deel van de ontwikkelingen in het Horapark is niet uit te voeren. De belangrijkste reden hiervoor is de stikstofuitstoot op het naastgelegen Natura 2000 gebied De Veluwe. Voor stikstofuitstoot is een landelijke norm vastgesteld. Voor alles wat boven deze norm uitkomt is een onderbouwing nodig. Deze onderbouwing moet laten zien dat de stikstofdepositie geen effect heeft op Natura2000-gebied. Wanneer hier een oplossing voor is wil het college de planontwikkeling weer verder opstarten.

Klein(re) ontwikkelingen

Tot die tijd wil het college wel aan de slag met kleine(re) ontwikkelingen in het gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het nemen van maatregelen die goed zijn voor de natuur. Of woningbouwontwikkelingen die minimaal effect hebben op de omgeving, zoals appartementen maken in een bestaand gebouw. Ook maken we een goede fietsaansluiting naar de ENKA-wijk.

Natuurversterking

Ondanks dat nu geen structuurvisie tot stand kan komen, willen we op korte termijn wel maatregelen nemen om de natuur in dit gebied te versterken. Hiermee voorkomen we dat de natuur verder onder druk komt te staan. We plaatsen boomstammen in de openbare ruimte om parkeren in het bos tegen te gaan. Ook halen we olifantenpaadjes weg door ze te blokkeren met boomstammen of door struiken aan te planten.

De vastgestelde startnotitie en de reactienota zijn hieronder opgenomen:

Inspraaknota startnotitie Horapark (pdf, 836 KB)

Startnotitie Horapark (pdf, 9 MB)