Wekerom-Oost

We hebben plannen om aan de oostkant van Wekerom een nieuwe woonbuurt aan te leggen. Dit gebied grenst aan het huidige dorp. Op dit moment zijn er in dit gebied agrarische ondernemers en bedrijven gevestigd. Om hier in de toekomst woningen te kunnen realiseren, moet de bestemming voor het gebied worden aangepast naar ‘wonen’. Om deze stap te kunnen nemen hebben we een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit ligt ter inzage, samen met het beeldkwaliteitsplan en exploitatieplan.

Nu het proces voor het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is afgerond, hebben we de stukken definitief kunnen maken. Dit betekent dat we de mogelijkheid hebben gehad wijzigingen door te voeren, onder meer naar aanleiding van binnengekomen zienswijzen. Dinsdag 28 juni 2022 zijn het bestemmingsplan, exploitatieplan en overige stukken voor Wekerom-Oost door het college behandeld. Het besluit van het college was positief. Dat betekent dat de stukken na de zomer naar de raad gaan. 

Voorbereidingen

Ondertussen zijn we bezig het stedenbouwkundige plan verder uit te werken in een inrichtingsplan. Hierin komen de definitieve posities van trottoirs, bomen, lichtmasten, riool te staan. Er is nog een aantal stappen nodig voordat we echt aan de slag kunnen met het terrein. Als alles volgens planning verloopt dan beginnen we begin volgend jaar met de eerste werkzaamheden. Ontwikkelaar De Bunte heeft ook tijd nodig na definitieve vaststelling van het bestemmingsplan om de architectuuruitwerking definitief te maken en een omgevingsvergunning aan te vragen. Daarna kunnen de eerste woningen in de verkoop. Om als eerste op de hoogte te zijn wanneer dit is kunt u zich aanmelden op de website van ontwikkelaar De Bunte.

Agenda

18 januari 2022 Collegebesluit ontwerpbestemmingsplan Wekerom-Oost
27 januari 2022 Bestemmingsplan ter inzage
22 februari 2022 Gelegenheid tot het stellen van vragen over het bestemmingsplan
9 maart 2022 Einde zienswijze termijn,
Medio maart 2022 Verwerken van eventuele zienswijze voor vaststelling bij de raad (periode afhankelijk van binnengekomen zienswijze)
8 september 2022 Informatieve raad
22 september 2022 Oordeelsvormende raad
6 oktober 2022 Besluitvormende raad

Lees hier het verslag van de informatiebijeenkomst op 22 februari 2022. Bekijk hier de presentatie van de avond (pdf, 6 MB) terug. 

Welkomswoord wethouder Peter de Pater

Bedankt alle aanwezigen en is blij met de interesse naar de ontwikkelingen in Wekerom-Oost. We hebben goede gesprekken gehad met de dorpsraad en ontwikkelaar De Bunte over Wekerom-Oost. In een vroeg stadium is ook het dorp betrokken bij deze ontwikkeling. In dat proces zijn wij ook in gesprek geweest met de grondeigenaren van de noordelijke percelen. Voor familie Van Omme bekijken wij de mogelijkheden voor inpassing op een alternatieve locatie in samenwerking met De Bunte. Wij streven ernaar dit proces goed te laten verlopen.

Begin dit jaar hebben wij een mooie mijlpaal behaald: het ontwerp-bestemmingsplan en exploitatieplan is goedgekeurd door het college. Als college zijn we blij om Wekerom te kunnen laten groeien. We kijken waar we sneller in onze gemeente kunnen ontwikkelen om te voldoen aan de woningbehoefte. Daarbij hebben we ook aandacht om de woningen betaalbaar te houden, om starters een kans te geven.

Woordje van Belangenvereniging Wekerom

We merken dat de vraag naar woningen in het dorp groot is. Vragen die zoal gesteld worden zijn: wanneer gaan we starten, hoe veel wordt er gebouwd, voor wie wordt er gebouwd, welke faseringen. Ik hoop dat die vragen vanavond beantwoord worden. We hebben de plannen gezien en het wordt een mooie gemengde wijk. Wees kritisch vanavond en stel de goede vragen.

Presentatie van de plannen - Projectleider Jeanny Koster

Er liggen een aantal stukken ter inzage, zoals het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, stedenbouwkundig plan en het exploitatieplan. Onderdeel daarvan zijn een aantal bijlagen die het plan ondersteunen en randvoorwaarden geven voor het realiseren ervan. We lichten vanavond toe wat er ter inzage ligt voor de ontwikkeling Wekerom-Oost.

Een toelichting op bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan volgt vanuit collega’s (zie volgende pagina). Het exploitatieplan is opgesteld, omdat we als gemeente de noordelijke percelen niet in eigendom hebben, en er nog geen overeenkomst ligt. Hierdoor zijn wij wettelijk verplicht een exploitatieplan op te stellen.
Daarnaast is een van de onderdelen het besluit hogere waarde geluid. Dit is noodzakelijk vanwege het verkeersgeluid van de Otterloseweg, er kan vanuit die hinder niet voldaan worden aan de voorkeurswaarden. Daarvoor hebben we een hogere grenswaarden vastgesteld, zodat de bouw van de woningen toch mogelijk is. Het plan is zo opgezet (afstand tot aan de weg) dat de toekomstige woningen voldoen aan wetgeving, het binnenklimaat van de woning voldoet en daarbij is er ook een geluidsluwe buitenruimte (tuin) waardoor er een goed leefklimaat voor de toekomstige bewoners is. We hebben ook een vormvrije m.e.r. beoordeling opgesteld om te kijken of het project mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Dat is niet het geval voor Wekerom-Oost om deze reden volstaat de vormvrije m.e.r. beoordeling.

De noordelijke percelen zijn niet bij ons in eigendom, maar in het bezit van particulieren. Wij zijn zelf niet actief in het verwerven van deze grond. Dat gesprek voert ontwikkelaar De Bunte. We willen als gemeente graag de groei mogelijk maken voor het dorp, maar dat moet op een prettige wijze voor de betrokkenen gaan. Het organiseren van een verplaatsing vraagt tijd en een zorgvuldig proces. We voeren op dit moment goede gesprekken met de familie Van Omme, samen met ontwikkelaar De Bunte, om hen elders te vestigen.

Wat betreft de planning (zie onderstaand figuur) kunnen er tot en met 9 maart kunnen zienswijzen worden ingediend. Na 9 maart worden de zienswijzen vervolgens beoordeeld. Als we in mei het zienswijzenoverleg houden, dan kunnen we voor de zomer het bestemmingsplan vaststellen. In dat geval zouden we eind dit jaar in verkoop kunnen gaan. Dat is wel een optimaal scenario, afhankelijk van het te lopen proces met eventuele zienswijzen voor het bestemmingsplan. Mochten er veel werk/zienswijzen zijn dan zal een vaststelling van het bestemmingsplan na de zomer zijn. Indien er een beroep ingesteld wordt, dan volgt er een uitspraak van de Raad van State waar we op moeten wachten. Dat zou een vertraging van circa 2 jaar op kunnen leveren. Ook het gegeven dat de noordelijke percelen niet van de gemeente zijn kan voor eventuele vertraging zorgen. Overigens zijn we hier druk mee bezig achter de schermen.

Stedenbouwkundig plan

Op de afbeelding (zie figuur hierna) zijn twee plaatjes te zien. Links is de huidige situatie en rechts is het stedenbouwkundig plan. Met dit plan willen we een dorpse uitbreiding van Wekerom realiseren. Voor u en uw kinderen in Wekerom. Vanuit de nota van eisen, opgesteld samen met u, zijn de belangrijkste ontwerpuitgangspunten gehanteerd. U ziet een heldere verkaveling waarbij veel parkeren dichtbij de woning is gepositioneerd. Daarnaast wordt er ook contact gelegd met het omliggend groen en is er binnen het plan ook openbaar groen (o.a. bij de entree vanaf de straat ‘dorpsplein’, het trapveldje en bij het vroegere ‘hoornisnest’), maar ook in de straat is relatief veel ruimte voor groenvakken met bomen. Zo voldoen we aan de eerdergenoemde wensen vanuit het dorp.

Er zijn een aantal verschillen tussen het schetsontwerp en het stedenbouwkundig plan dat nu als onderdeel van het beeldkwaliteitsplan ter inzage ligt. Bijvoorbeeld dat er 7 parkeervakken zijn ingetekend in plaats van de 5 parkeervakken bij plek a op de kaart (zie figuur hieronder). Dit is een optimalisatie tussen enerzijds de wens vanuit het dorp om hier wat meer parkeerplekken te behouden en anderzijds het behouden van de bestaande bomen met toevoeging van een voetpad aan de zuidzijde die wenselijk is vanwege de veiligheid. Op plek b zijn 3 levensloopbestendige woningen ingepast in plaats van 2 vrijstaande woningen. De levensloopbestendige woningen zijn lager en bestaan uit 1 bouwlaag en een royale kap. Wat zuidelijker, bij plek c is de entree ook kwalitatief verbeterd. Aan de noordzijde is de openbare ruimte vergroot en is nu ook een groene ruimte gecreëerd. Zo kom je op een aantrekkelijke wijze de wijk in.

Ook in de noordzijde zijn een aantal wijzigingen (zie figuur hieronder). Ter hoogte van plek e zijn de parkeervakken naar de woningen ‘omgeklapt’. Deze lagen in het schetsontwerp nog aan de zijde van de bestaande wilgenrij. Het omklappen past niet alleen beter bij de gedachte van parkeren voor de deur, maar zorgt er ook voor dat het groen beter wordt ervaren. Bij locatie f zijn de 5 levensloopbestendige woningen vervangen door een vrijstaande woning naast de bestaande schuur. De eigenaar heeft de mogelijkheid om op den duur de schuur te slopen en te vervangen door 2 levensloopbestendige woningen (zoals ingetekend in het stedenbouwkundige plan). Ter hoogte van locatie g zal een bushalte langs de Otterloseweg moeten worden ingepast. Dat is een belangrijke verandering, omdat dit eerder niet in het schetsontwerp zat maar wel in gesprekken met de Provincie tot stand is gekomen.

In de volgende stap, het inrichtingsplan, geven we concreter invulling aan het groen in de buurt. Het beeldkwaliteitsplan geeft de uitgangspunten mee over hoe de buurt eruit moet komen te zien. Dit betreft niet alleen de openbare ruimte, maar ook de architectuursfeer van de woningen. Het is ook leuk dat we bij de totstandkoming de architect al hebben kunnen betrekken, aangezien dit bij de ontwikkelaar al bekend was.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bevat minder concrete plaatjes dan het beeldkwaliteitsplan en het stedenbouwkundig plan. Op de verbeelding (zie figuur hierna) herkennen we de hoofdstructuur van het stedenbouwkundig plan. De grijze vlakken geven de verkeerstructuur van de nieuwe wijk met een entree aan de Otterloseweg en het Dorpsplein weer. Er is een groene omzoming (groen bestemd) aan de oostelijke, zuidelijke en westelijke zijde. Maar ook aan weerszijden van de entree bij het Dorpsplein, zodat we een mooie groene entree krijgen. De waterbergingsvijver en de beken zijn aangegeven in het blauw. Dit zijn de hoofdstructuren, al kan er tussen deze bestemmingen enige uitwisseling plaatsvinden. Zo mogen binnen de groene vakken ook paden worden aangelegd en in de grijze vlakken ook bermen en bomen.

De gele vlekken zijn als volgt: donkergeel zijn de gedetailleerde bestemmingen, waarin duidelijk zichtbaar is welke woningtypen er komen. Bijvoorbeeld de levensloopbestendige woningen aan de dorpszijde. En zo herken je ook de rug- aan-rugwoningen. Dat doen we om op bepaalde plaatsen de invulling vast te leggen. De lichtgele velden gaat ook om nieuwbouw, maar dan met iets meer flexibiliteit. Als je op die velden klikt in het bestemmingsplan, dan lees je daar de planregels die bij de velden horen. Dan zie je de aantal woningen die daarin gebouwd mogen worden, de hoogte van die woningen en hoe ver ze uit elkaar mogen staan (afstand tot perceelsgrens).

Wat ook interessant is zijn de voorwaardelijke verplichtingen die we in het gebied hebben. Bijvoorbeeld hoe we met natuurinclusiviteit omgaan. En hoe we omgaan met geluid.

Voor meer informatie over het bestemmingsplan en overige stukken, gaat u naar de website Ruimtelijke Plannen. Klik vervolgens op plannen zoeken. Typ dan bij plannaam ‘Wekerom-Oost’ in.

Plenaire sessie afsluiting

  1. Vragen kunt u stellen via het e-mailadres wekerom-oost@ede.nl.
  2. Het verslag en de veelgestelde vragen worden op de website geplaatst.
  3. Zienswijze zijn in te dienen tot en met 9 maart. Schriftelijk: geadresseerd aan de gemeenteraad: postbus 9022, 6710 HK Ede; Mondeling, door te bellen naar Lidwien Wolters, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 680343.
  4. U kunt zich aanmelden als geïnteresseerde bij de website van De Bunte. Dan blijft u op de hoogte van het proces over de verkoop. Dat betekent niet dat u al ingeschreven bent of meeloot voor een woning. 

Vragen tijdens de presentatie en inloopsessies

Q: zijn dit toekomstige plannen voor een uitbreiding of wordt dit plan definitief uitgevoerd in 2023?
A: Op het moment dat de raad het bestemmingsplan vaststelt zal dit het plan zijn dat definitief wordt uitgevoerd. Eventueel beroep van de Raad van Staten kan vertraging opleveren dan wel een ander besluit met zich meebrengen.

Q: is het mogelijk een huis te kopen en vervolgens te verhuren?
A: We hebben (nog) geen zelfbewoningsplicht ingevoerd, maar dit is niet de bedoeling. We nemen als overheid de huisvestingstaak serieus. We willen geen verdienmodel starten, maar een huis bieden aan de vrije markt, liefst met voorrang voor regionale bewoners. Een huis is niet bedoeld als beleggingsobject, maar om er mensen te laten wonen. Bepaalde huizencategorieën en doelgroepen hebben de verplichting tot zelfbewoning, zoals sociale koop en betaalbaar. In de vrije sector is dit anders geregeld, al stelt een hypotheekverstrekker soms ook bepaalde eisen.

Q: Welk type huizen vallen in de vrije sector?
A: Dit zijn met name de tweekappers en vrijstaande huizen; in een enkel geval een hoekwoning en/of rijwoning. Bij verkoop wordt duidelijk gecommuniceerd, welke huizen in de vrije sector vallen of een bepaalde inkomensgrens hanteren.

Q: Hoe verloopt de verloting van de huizen?

A: Voor de eerste fase organiseert de Bunte de verkoop. Als u interesse heeft, kunt het beste met hen contact opnemen via www.debunte.nl/projecten/wekerom-oost. Zij zullen de verkoop al dan niet via loting organiseren. De gemeente zelf verkoopt geen woningen.

Q: Kunnen wij ons al aanmelden voor een woning via De Bunte?
A: Nee, maar via de website van ontwikkelaar de Bunte kunt u op de hoogte gehouden worden over Wekerom Oost.

Q: is het mogelijk te starten met het zuidelijk deel als het noordelijk deel niet direct ontwikkeld kan worden?
A: Als het proces op deze wijze zou kunnen dan laten we dat niet na. We zijn praktisch genoeg om zo snel mogelijk tot de route naar (betaalbare) woningen te komen. Naar verwachting verloopt het huidige proces vrij vlot, maar als we met de fasering mogelijke vertraging kunnen uitsluiten zullen we het niet nalaten nog eens kritisch naar de fasering te kijken. Goed om mee te geven is dat we te maken hebben met externe partijen bij de noordelijke percelen. Belangrijk is dat er op een hoffelijke en eerlijke manier onderhandelt wordt om de noordelijke percelen tot beschikking te krijgen voor de ontwikkeling van Wekerom-Oost en dat er geen onnodige druk wordt opgebouwd.

Q: De ontsluiting van de wijk is goed ingedeeld, door het zuidelijk deel met het dorpsplein te verbinden en het noorden met de Otterlose weg. Kunnen we, kijkende naar het westen, meer doorstroming naar de Otterloseweg krijgen?
A: Er zijn inderdaad twee ontsluitingen, aan de noordezijde (Otterloseweg) en aan het Dorpsplein (zuidwestzijde). Het is bijna een soort slalomroute die je moet nemen. Dat doen we heel bewust, omdat we willen dat mensen rustig rijden en om sluipverkeer zo veel mogelijk tegen te gaan. Ook om te voorkomen dat verkeer via de nieuwe wijk naar Kulturhus rijdt. We gaan verder ook het kruispunt en het voetpad aanpakken bij het dorpsplein richting de nieuwe wijk om de snelheid eruit te halen. Het is de bedoeling dat je vanuit de nieuwe woonwijk dan voorrang moet verlenen.
Ter hoogte van de nieuwe wijk aan de Otterloseweg (N801 bij de bushalte) zal zachter worden gereden, de weg gaat hier van 80km/h naar 50 km/h, zodat oversteken veiliger wordt. Naar de inpassing van de bushalte wordt nog nader gekeken samen met de Provincie. Met het plan verdelen we het verkeer logisch over 2 ‘uitwegen’. We verwachten zelf dat het verkeer meer richting de Otterloseweg zal gaan, omdat je bij het Dorpsplein voorrang moet verlenen en de verwachting is dat er redelijk wat verkeer van Wekerom naar Barneveld gaat en dit dan de snelste route is. Voordeel is dat de wegen breed zijn, zodat je elkaar kunt passeren.

Q: Hoelang blijft de bus bij de bushalte staan?
A: Het is een bushalte die fungeert als overstaplocatie. Dat betekent dat de bus er circa 10 minuten kan blijven staan.

Q: Is er ergens een overloop parkeerplaats mogelijk voor visite? Daarbij in het achterhoofd houdende dat er in Wekerom veel ZZP-ers zijn met een eigen auto en een bus. Hier zijn veel parkeerplekken voor nodig.
A: We hanteren voor de kleine woningen een parkeernorm van 2 plekken (o.a. de rug-aan-rugwoningen). En voor de grotere woningen (o.a. de rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen) hanteren wij een parkeernorm van 2.2. Dus we houden al rekening met hoge parkeernorm. Maar ook op eigen terrein willen we waar garages mogelijk zijn royale opritten creëren, zodat je op eigen erf goed kunt parkeren. Wekerommers zijn een ondernemend volk en de parkeervakken zijn 6 meter diep, dus ze zijn al wat dieper dan de standaard van 5 meter. En in het inrichtingsplan kunnen we misschien ook nog kijken om op plekken wat bredere vakken te realiseren, omdat bussen vaak wat breder zijn, dat maakt het in de praktijk ook fijnere parkeerplekken. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het groen in de straat, dit moet niet ten koste gaan van groen maar dit moet een goede balans krijgen.

Q: Hoe gaat het groene gebied aan de westkant (grenzend aan De Houtwal) ingericht worden? Er wordt gesproken over een recreatief karakter en de mogelijkheid tot het maken van een ommetje. Bewoners van De Houtwal hebben aangegeven een ommetje daar niet wenselijk te vinden.
A: Dit is een stedenbouwkundig plan. Hierin is de verharding weergegeven, dus ook het voetpad. Door het groene gebied achter De Houtwal is (nog) geen fysiek pad aangelegd. Echter ligt langs deze groenstrook wel een watergang die een belangrijke waterafvoerende functie heeft en in beheer is van de gemeente. Om deze watergang te kunnen onderhouden is een onderhoudspad nodig. Over dit pad kan materieel rijden om het onderhoud te verrichten. Wanneer wij gaan starten met het inrichtingsplan, en nadere invulling aan dit gebied geven, zullen wij de wensen voor deze zone meenemen en kunnen wij wellicht samen met u deze zone nader vormgeven.

Q: Welke plafondbedragen zijn verbonden aan de sociale koopwoningen?
A: De rug-aan-rugwoningen hebben een V.O.N. prijs van €215.000 (€230.000 indien er duurzame maatregelen worden getroffen) waar alleen kopers voor in aanmerking komen met een maximaal jaarlsalaris van €50.000.

Q: Welke plafondbedragen zijn verbonden aan de overige koopwoningen?
A: Sociale koop hoog zijn woningen met een maximumprijs tot aan de NHG-grens (momenteel €355.000). De NHG-grens wordt jaarlijks herzien. Daarboven hebben we de categorie bereikbaar, met een maximale prijs van de NHG-grens plus €75.000. De koopprijzen van huizen in de vrije sector is aan de ontwikkelaar om te bepalen.

Q: Kunnen de huizen zomaar verkocht worden?
A: De huizen binnen de verschillende prijscategorieën moeten voor een bepaalde termijn buiten de vrije markt blijven. In de acte van verkoop staat een passage waarin de woning niet zomaar de vrije markt op kan, maar binnen de doelgroep blijft. Ten tijde van de verkoop zal dit duidelijk gecommuniceerd worden, zodat kopers bekend zijn met de regelingen t.a.v. deze woningen.

Q: Krijgen inwoners uit Wekerom voorrang?
A: Wij kunnen dat als gemeente nog niet vastleggen voor koopwoningen. Voor sociale huur is er een beperkte mogelijkheid maar die categorie woningen zitten niet in het plan Wekerom-Oost. Voor koopwoningen moet er eerst een landelijk wetsvoorstel doorkomen, waarna de gemeente haar eigen beleid kan aanpassen. De wens vanuit de gemeente om lokale bewoners te huisvesten is er en we spreken het richting de ontwikkelaar uit.

Q: Hebben de rug-aan-rugwoningen tuinen?
A: Ja, een voortuin met daarin een berging. Dit woningtype heeft expres geen achtertuin om uitbreiding (uitbouwen) van de woningen te voorkomen, daarmee voorkom je waardetoevoeging voor de woning vanwege extra m2’s waardoor hij niet meer bereikbaar is voor kopers met een kleine(re) beurs. Kortom de gemeente probeert hiermee de woning beschikbaar te houden voor de juiste doelgroep.

Q: Wat betekenen de verschillende kleuren groen?
A: bestemming donkergroen betekent dat het om openbaar groen gaan. De bestemming tuinen hebben de kleur lichtgroen.

Q: Waar kan ik de bestemmingsplanstukken vinden?
A: Voor het bestemmingsplan en overige stukken, gaat u naar de website Ruimtelijke Plannen. Klik vervolgens op plannen zoeken. Typ dan bij plannaam ‘Wekerom-Oost’ in. Bij het openen van het bestemmingsplan kunt u de bestemming van de verschillende vlakken inzien door daarop te klikken. Bij de woongebieden is bijvoorbeeld aangegeven welke woningtypen dat zijn en hoeveel woningen per woongebied gebouwd mogen worden. Daarnaast vindt u meer informatie over bijvoorbeeld de bouwhoogte. De invulling van de verschillende bestemmingen in het gebied komen overeen met het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. Er is niet zondermeer de vrijheid om de velden zomaar in te vullen. Daarnaast zijn er verschillende eisen op het gebied van hoogte, plaatsen van een schuurtje, regels voor aan- en uitbouw. U kunt dit stap voor stap doornemen in de planregels. U zult zien dat de bestemmingen groen, verkeer en water er eenvoudiger uitzien, omdat hier minder regels voor zijn.

Q: Bij de vorige bewonersavond konden er namen ingediend worden voor de nieuwe wijk. Is daar al iets over bekend?
A: Dat is momenteel helaas nog niet bekend. We willen graag communiceren met een andere naam dan Wekerom Oost of deelgebied J. Er volgt een aparte nieuwsbrief en een bericht op de website als er meer bekend is.

We vinden het belangrijk om de omgeving te betrekken bij de ontwikkelingen. Daarom bieden wij de ruimte om mee te denken en mee te praten. In de agenda vindt u een overzicht van deze inspraakmomenten.

Agenda

27 januari 2022 Bestemmingsplan ter inzage tot en met 9 maart 2022
22 februari 2021 Bewonersavond over het bestemmingsplan

Ontwikkelaars

We hebben voor een deel van het plangebied een bouwclaim met ontwikkelaar De Bunte, zie ook www.debunte.nl. Voor de percelen die nog niet in eigendom zijn van de gemeente is nog onbekend wie dit gaat ontwikkelen.

Bewonersinitiatief

In het zuidelijke deel van het gebied ligt een bergingsvijver, met daar omheen speeltoestellen en een tijdelijk trapveldje vanuit een bewonersinitiatief. Het tijdelijke trapveldje zal, in andere vorm, een plek krijgen bij de toekomstige inrichting van het gebied. Een enkel toestellen zal mogelijk iets verplaatst moeten worden, daar deze in een enkel geval in het plan staan waar in de toekomst de weg komt te liggen.

Om u op de hoogte te houden van het project zullen wij eens in de zoveel tijd een nieuwsbrief sturen. Hierin praten we u bij over de ontwikkelingen binnen het project en de momenten waarop u vragen kunt stellen. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via deze aanmeldlink.

U kunt contact opnemen met Gemeente Ede via het algemene nummer 14 0318 of vul het contactformulier in.