Weversteeg en Onderlangs, Otterlo

In Otterlo is behoefte aan nieuwe woningen. Als gemeente werken wij al langere tijd aan een plan om op de oude locatie van het sportveld aan de Weversteeg woningen en een multifunctioneel dorpshuis (gymzaal, dorpshuis en zorgvoorzieningen) te bouwen. Het maken van dit bestemmingsplan is tijdelijk stil komen te liggen, onder andere vanwege de stikstofproblematiek. Er ligt nu een nieuw bestemmingsplan ter inzage.  

Om de bouw van de woningen en het dorpshuis mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In 2018 is een nieuw bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit plan werd onder andere onderbouwd door middel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft een streep door het PAS gezet, waarmee ook de onderbouwing voor het onderdeel stikstof van het plan wegviel. Sindsdien zijn er weinig aanknopingspunten geweest om het plan wel te onderbouwen. De Provincie Gelderland heeft maatregelen beschikbaar gesteld om stikstof te compenseren. Hierdoor is het nu mogelijk om het bestemmingsplan te wijzigen. Als het bestemmingsplan is gewijzigd, kunnen we starten met de voorbereidingen van de bouw.

De bouwlocatie grenst aan De Zandingheide, een Natura 2000-gebied. Hierdoor moeten we verschillende maatregelen nemen om de impact op de kwetsbare natuur zo klein mogelijk te houden. Eén van deze maatregelen is ervoor zorgen dat er niet nog meer stikstof in de natuur terecht komt. Boerderij de Houtkamp uit Otterlo stopt vrijwillig, waardoor hier minder stikstof vrij komt. De boer verkoopt de stikstofrechten aan de gemeente. Onder andere hierdoor wordt het mogelijk om de woningen te bouwen.

De locatie Onderlangs was eerder ook in beeld als bouwlocatie. Hier wordt niet meer gebouwd, Onderlangs krijgt de bestemming natuur. Om de natuur zoveel mogelijk te beschermen, zijn er meer maatregelen nodig. Het bestemmingsplan kan alleen worden vastgesteld, als deze maatregelen worden uitgevoerd. Tijdens de informatieavond kunt u zien, welke maatregelen dit zijn.

In 2018 zijn veel zienswijzen ingediend tegen het bestemmingsplan. We hebben samen met Otterlo’s Belang en Natuurlijk Otterlo gekeken hoe we oude plannen konden verbeteren. In 2021 is er een overeenkomst gesloten. De belangrijkste afspraken uit deze overeenkomst:

  • Locatie Weversteeg wordt gereserveerd voor woningbouw en een multifunctioneel dorpshuis, We willen hier verschillende soorten woningen bouwen.
  • Onderlangs krijgt de bestemming natuur.
  • Als het nieuwe dorpshuis er staat, wordt de oude gymzaal afgebroken. Op deze locaties komt dan ruimte voor bijvoorbeeld woningen.
  • Er is een gebiedsproces gestart, om de opgaves van Otterlo breed op te pakken en de natuur rondom Otterlo te verbeteren.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 9 juni 2022 tot en met woensdag 20 juli 2022. Najaar 2022 wordt het bestemmingsplan hopelijk vastgesteld en is er een vergunning Wet Natuurbescherming. In de tussentijd gaat de gemeente aan de slag met het inrichtingsplan en de aanbesteding. Daarmee hopen we dat in de eerste helft van 2023 de eerste werkzaamheden plaats kunnen vinden.