De Commanderij

De Commanderij is een gemeentelijk pand dat we gaan renoveren. We willen dit pand graag behouden en geven er graag verschillende maatschappelijke functies aan. Het plan is om het pand geschikt te maken als multifunctioneel dorpshuis van Bennekom, met hierin de bibliotheek, denksport en dorpshuisactiviteiten.

Het gebouw dateert uit 1923. Oorspronkelijk was het een schoolgebouw. Later werd het een muziekschool en tegenwoordig gebruikt de Denksportvereniging het gebouw.

Bij dit project komen verschillende wensen uit Bennekom samen: de wens van de bibliotheek om te verhuizen, de wens van de gemeente om de twee bestaande buurthuizen samen te voegen en de noodzaak om De Commanderij te onderhouden. Na een intensief traject samen met veel bestaande buurthuizen en verenigingen in Bennekom zijn we tot het voorstel gekomen om De Commanderij te renoveren en geschikt te maken als multifunctioneel dorpshuis.

De volgende gebruikers zullen van hun huidige locatie verhuizen naar de nieuwe Commanderij.

  • Het Laag heeft een buurthuisfunctie en is nu gevestigd in de Wilhelminaschool.
  • De Broek-Akker heeft een buurthuisfunctie en is nu gevestigd in een pand wat gehuurd wordt van Woningcorporatie Woonstede. Woonstede zal de vrijgekomen ruimte gaan herontwikkelen.
  • Cultura, de bibliotheek, zit nu gevestigd in de Wilhelminaschool.
  • Een Denksportcentrum is nu al gevestigd in De Commanderij

Hiernaast hebben we veel andere initiatieven en enthousiaste Bennekommers gesproken, waarvan een deel straks op een of andere manier betrokken blijft bij het nieuwe dorpshuis. Dorpsraad Bennekom is als adviserende partij betrokken bij het project.

Architectenbureau BDG Architecten uit Zwolle is gekozen om het ontwerp te maken. Zij hebben het voorlopig ontwerp van de verbouwing van De Commanderij klaar.

Hieronder is het ontwerp toegevoegd dat ook op de informatieavond van 12 maart 2024 is gepresenteerd.

Wat gaan we doen? Wanneer gebeurt het?
Definitief Ontwerp April t/m juli 2024
Omgevingsvergunning, opstellen documenten en procedure Juli t/m November 2024
Opstellen bestek (TO) Juli t/m November 2024
Aanbesteding aannemers Oktober t/m december 2024
Uitvoering Q1 2025 t/m Q1 2026

De planning is onder voorbehoud van diverse onderzoeken en/of vergunning.

We hebben het voorlopig ontwerp gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst in maart 2024. Daarvoor waren alle Bennekommers uitgenodigd. Tijdens deze goed bezochte avond zijn tips meegegeven aan de gemeente voor het verder uitwerken van het ontwerp. Voor de inrichting van de buitenruimte zullen de direct omwonenden nog benaderd worden vanuit de gemeente om mee te denken en wensen mee te geven.

Vanuit de toekomstige gebruikers, Malkander en de Dorpsraad inventariseren we de behoefte van initiatieven die graag gebruik willen gaan maken van het nieuwe dorpshuis.

Als het Definitief ontwerp klaar is organiseren we een nieuwe informatieavond om het ontwerp toe te lichten. Hier is dan geen inspraak meer mogelijk.

Is het gebouw De Commanderij een monument?

De Commanderij aan de Commandeursweg 44 in Bennekom is geen beschermd monument. De gemeente Ede heeft een overzicht van beschermde (rijks en gemeentelijke) monumenten opgenomen in de Cultuurhistorische Waardenkaart Ede (zie onder ‘CHW extern’). Hierin is een eventuele status afleesbaar. De status is: Strl status -- gemeentelijk beeldbepalend object/complex, gebied.

Wel willen we het gebouw aanduiden als ‘Karakteristiek Pand’. Dit zijn historische panden met een bijzonder karakter, die weliswaar geen monument zijn, maar wel waardevol en vaak beeldbepalend. Ze geven een buurt of straat een bijzondere identiteit en maken de omgeving aantrekkelijk. Het beleid voor deze panden wordt gericht op het voorkomen van sloop.

Wat gaat er gebeuren met de grote bomen op het terrein?

Één van de bomen is aangemerkt als waardevol. Het uitgangspunt is dat beide bomen behouden blijven.

Hoeveel parkeerplaatsen komen er?

Er komen 16 parkeerplaatsen op het terrein. Dat is passend bij de geldende parkeernormen.

Hoe gaat de buitenruimte eruitzien?

De buitenruimte werken we in de komende fase uit. Hierbij betrekken we de omwonenden en andere betrokkenen.

Wat zijn de openingstijden van het gebouw?

De openingstijden worden op een later moment vastgesteld.

Wat gebeurt er met de huidige locaties van de bibliotheek, het Laag en de Broekakker?

De invulling van deze locaties wordt concreet gemaakt als het krediet voor renovatie van de Commanderij beschikbaar is gesteld. De bibliotheek en het Laag zijn in beeld voor onderwijs en/of kinderopvang en de Broekakker voor herontwikkeling door Woonstede.

Kan ik meedenken in het project?

Er worden in het project op verschillende momenten inwonersbijeenkomsten georganiseerd. U bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten.

Is er ruimte voor nieuwe initiatieven in het nieuwe dorpshuis?

Er is zeker ruimte voor nieuwe maatschappelijke initiatieven in het nieuwe dorpshuis. U kunt hiervoor tegen de tijd dat het project klaar is terecht bij de beheerder of Malkander. Als er gedurende het project vragen zijn hierover, dan kunt u deze stellen door het contactformulier in te vullen of te bellen naar 14 0318.

Waar gaan de denksportverenigingen naartoe als De Commanderij gerenoveerd wordt?

We zoeken samen naar tijdelijke huisvesting voor de denksportverenigingen tijdens de renovatie. In eerste instantie richten we ons hierbij op Collage en de Broek-Akker.