Kop van Deelen

De Kop van Deelen is een voormalig militair terrein van 26 hectare aan de Delenseweg 85 in Deelen. Het terrein en de bebouwing zijn een rijksmonument. De gebouwen op het terrein vormden eerder een locatie van de Hoenderloo Groep. Het terrein is verkocht en de eigenaar wil er op termijn opnieuw een woon-zorginstelling van maken. Het kost tijd om dat te regelen, dus heeft de beheerder een vergunningsaanvraag ingediend om er tijdelijk 341 arbeidsmigranten te huisvesten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) sluit daarbij aan met een verzoek om er 200 asielzoekers te huisvesten.

 • Rosewood Investments is de beheerder van het terrein. Zij hebben bij de gemeente een vergunningsaanvraag gedaan voor de huisvesting van 341 arbeidsmigranten op het terrein voor 10 jaar. Cervo voert de huisvesting van de arbeidsmigranten uit. Het gaat voornamelijk om arbeidsmigranten uit Oost- en Midden-Europa die werken bij bedrijven in de regio. De verhouding man/vrouw is ongeveer gelijk en ongeveer 50 procent bestaat uit stellen. In de tussentijd werkt Rosewood aan de plannen voor de definitieve bestemming van het terrein, een woonzorgomgeving. Voor vragen kunt u mailen naar Rosewood.
 • Het COA heeft bij de gemeente en bij Rosewood een verzoek ingediend om de vergunningsaanvraag uit te breiden met het huisvesten voor 5 jaar van 200 asielzoekers op het terrein. Dat zal vooral gaan om statushouders, dus mensen met een verblijfsvergunning. Zij wachten tot ze vanuit een gemeente een huis toegewezen krijgen. Kijk op de website van het COA voor meer informatie.
 • De gemeente zal beide verzoeken beoordelen. Gemeente Ede staat open voor de aanvraag voor huisvesting van zowel arbeidsmigranten als vluchtelingen. Ten aanzien van de vluchtelingen vinden wij het als gemeente onze verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen waar we kunnen. Wij zijn van mening dat het op de Kop van Deelen verantwoord is om op een goede manier huisvesting te bieden aan zowel arbeidsmigranten als vluchtelingen. Arbeidsmigranten zijn noodzakelijk voor werkgevers in onze regio. Door arbeidsmigranten op een verantwoorde manier te huisvesten, voorkomen we dat zij illegaal op bijvoorbeeld vakantieparken een plek vinden of een extra druk geven op de huizenmarkt. Vragen? Neem contact op met projectleider Maarten Verboven, via e-mail of telefoon: 14 0318.

Rosewood en het COA gingen op 1 juni 2021 in gesprek met omwonenden en andere betrokkenen om te onderzoeken wat hun vragen, wensen en zorgen zijn. Hun inbreng werd (waar mogelijk) meegenomen in de uitwerking van het definitieve voorstel door Rosewood en het COA. De direct omwonenden konden op 7 en 8 juni 2021 naar een online informatiebijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomsten presenteerden Rosewood en het COA hun plannen. U kunt de presentaties (pdf, 1 MB) teruglezen.

Onder het kopje 'Vraag en antwoord' vindt u de vragen die gesteld zijn tijdens de informatiebijeenkomsten.

De tijdlijn is als volgt:

2023

 • In de loop van 2023 breidt het COA deze groep steeds verder uit.
 • Het COA huisvest in april een groep van 35 statushouders.

2022

 • Er wordt een klankbordgroep gevormd met omwonenden, andere betrokkenen en COA, Cervo, Rosewood en de gemeente.
 • Vóór 28 januari: verweerschrift van de gemeente als vergunningverlener met reactie op de bezwaren
 • 28 januari spreekt de onafhankelijke bezwarencommissie met de bezwaarmakers, de vergunninghouder en de gemeente. Deze zitting is openbaar.
 • Eind februari: advies van de bezwarencommissie. Dit advies wordt door de commissie verstuurd aan de bezwaarmakers.
 • Half maart: collegebesluit over vergunning op basis van advies van de bezwarencommissie
 • Als de vergunning definitief verleend wordt, worden de gebouwen minimaal aangepast.
 • Het college heeft in april besloten om de bezwaren ongegrond te verklaren. Dat deden ze na het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie. De omgevingsvergunning blijft daarmee in stand. Op een aantal punten wordt de onderbouwing van de omgevingsvergunning aangevuld.
 • Als de bezwaarmakers het niet eens zijn met de beslissing op bezwaar, kunnen zij hiertegen in beroep gaan.
 • De omgevingsvergunning blijft met het collegebesluit in stand. De initiatiefnemer (Rosewood) is van plan om in de eerste week van mei te beginnen met werkzaamheden, zodat de panden klaar zijn voor bewoning van arbeidsmigranten en asielzoekers.
 • De eerste contacten voor de klankbordgroep zijn gelegd.
 • De arbeidsmigranten zijn sinds de zomer gehuisvest op het terrein.

2021

 • Begin juni zijn er (online) bijeenkomsten geweest voor direct omwonenden en andere betrokkenen.
 • Half juni ontvangt de raad een uitgewerkt voorstel van Rosewood en het COA. Deze kunt u ook inzien en reageren (pdf, 115 KB). Om de aanvraag in te zien, kunt u een afspraak maken door te bellen met 14 0318.
 • Op 1 en 8 juli praat de gemeenteraad over de plannen van Rosewood en het COA.
 • Begin juli volgt opnieuw een bijeenkomst met de direct omwonenden.
 • Eind augustus wordt er een besluit genomen over de huisvesting.
 • Als de vergunning verleend wordt, kunnen belanghebbenden vanaf dan bezwaar maken (pdf, 115 KB).
 • De bezwaarperiode eindigt op 8 december.

U vindt ook meer informatie in de teksten hierboven.

Veiligheid/overlast

Welke maatregelen worden er genomen voor de veiligheid van omwonenden?

De hulpdiensten en de gemeente zijn nauw betrokken bij het proces rondom vestiging.
De huisvesters nemen de volgende maatregelen:

 • 24/7 direct toezicht op het terrein
 • Beveiliging aanwezig op het terrein
 • Goede voorlichting aan de bewoners met informatie over het verblijf, het terrein en de huisregels.
 • Het monitoren van eventuele gevallen van overlast. Bij overlast volgen waarschuwingen en/of sancties. Bij tweemaal een melding van overlast, moeten arbeidsmigranten het terrein verlaten. Ook asielzoekers kunnen bij overtreding van de regels worden overgeplaatst.
 • Regelmatige controle van verkeersroutes/directe omgeving op afval e.d.
 • Regelmatige contactmomenten met belanghebbenden en omwonenden om de situatie te monitoren waarbij de wijkagent ook aanschuift.

Hoe wordt overlast voorkomen of ingeperkt?

Bij de huisvesting hoort het opstellen en uitvoeren van een beheerplan. Daarin wordt vastgelegd hoe het beheer (in brede zin) op en om het terrein eruitziet. Denk hierbij aan zaken als de constante aanwezigheid van een beheerder, leefregels, meldplicht bij de poort, etc. Aan de overtreding van deze regels - en dus ook bij het veroorzaken van overlast - zijn maatregelen verbonden.

Waar kan ik klachten/overlast melden?

IDHS arbeidsmigranten: telefoon: 0643619937 (24 uur per dag bereikbaar), e-mail: deelen@cosylodging.nl.

COA: telefoon: 06-27176607 (24 uur per dag bereikbaar, e-mail: fmmzdeelen@coa.nl.

Wie is uiteindelijk verantwoordelijk bij incidenten: Rosewood, COA en/of de gemeente?

De handhaving van veiligheid en openbare orde is een bevoegdheid van de overheid. De gemeente en politie zijn - zoals gebruikelijk - bevoegd om op te treden tegen overtredingen, in overlastsituaties etc. De handhaving van een goed woon- en leefklimaat op en rond het terrein is daarnaast een verantwoordelijk van het COA en Rosewood samen. Er worden afspraken vastgelegd onder meer in het beheerplan.

Is er 24/7 direct toezicht op het terrein?

Ja, er zullen 24/7 één of meerdere beheerders aanwezig zijn op het terrein.

Komt er camerabewaking?

Als dat nuttig is, kunnen er extra mobiele cameramasten geïnstalleerd worden. Er staan er nu al twee.

Kan ik ergens terecht voor eventuele financiële schade/waardedaling van mijn huis?

Uit een planologische maatregel (zoals het afwijken van het bestemmingsplan voor de huisvesting van (arbeids)migranten) kan planschade voortkomen. Als de waardedaling van onroerend goed door deskundig onderzoek wordt aangetoond, geldt regelgeving voor de vergoeding hiervan. Hiertoe kan u een apart verzoek indienen.

Is er rekening gehouden met het feit dat de aanrijtijd van de brandweer op de bewuste locatie langer is dan gebruikelijk?

De locatie is voor de brandweer goed bereikbaar. De aanrijtijd is lang, maar valt binnen de norm. De locatie wordt zo toegankelijk mogelijk ingericht voor de brandweer. Ook komen er voorzieningen op het terrein zodat bewoners en beheerders zelf al met de noodsituatie kunnen omgaan in afwachting van de brandweer.

Welke mensen komen er op de Kop van Deelen?

De Kop van Deelen is een een regionale opvanglocatie voor statushouders en kansrijken voor een verblijfsvergunning.

Natuur

Mag je zoveel mensen huisvesten op dit terrein in verband met de stikstofregels?

De huisvesters moeten in hun aanvraag het gevraagde gebruik onderbouwen. Hierin geven zij onder meer aan op welke manier aan de stikstofregels wordt voldaan, namelijk door de gevraagde situatie te vergelijken met de zogenoemde referentiesituatie (situatie in 2000 toen het Natura2000-gebied werd aangewezen) en het gebruik van het terrein sindsdien. Ook de vervoersberekeningen zijn onderdeel van de vergunningsaanvraag.

Hoe wordt gezorgd dat de 600 nieuwe bewoners geen schade toebrengen aan de kwetsbare natuur in de omgeving en de dieren niet verstoren in dit rustige natuurgebied?

Het terrein bood jarenlang ruimte aan een jeugdzorginstelling, waarbij ook honderden mensen op het terrein verbleven en woonden. Het naastgelegen natuurgebied is niet direct begaanbaar vanaf het terrein (dat volledig omheind is). De nieuwe bewoners zullen zich, net als iedereen, moeten houden aan de regels die in Nederland gelden bij het betreden van natuurgebieden. Dit zal ook opgenomen worden in de huisregels voor de bewoners.

Voorzieningen

Komen er ook voorzieningen op het terrein voor bewoners?

Er zijn al sportvoorzieningen binnen en buiten op het terrein. Er wordt nog onderzocht welke voorzieningen er verder nodig zijn, zoals een kleine winkel en onderwijsvoorzieningen. Als de vergunning wordt verleend, gaan Rosewood en het COA hierover verder in gesprek.

Het terrein is niet bereikbaar met openbaar vervoer, welke voorzieningen komen er voor (openbaar) vervoer?

De wijze van vervoer van de arbeidsmigranten en asielzoekers wordt uitgelegd in de vergunningaanvraag en beoordeeld door de gemeente. Als de vergunning verleend wordt, gaan Rosewood en het COA hierover in gesprek met vervoerders.

Hoe is (toegang tot) zorg voor arbeidsmigranten, zoals huisarts, geregeld?

De arbeidsmigranten zijn collectief verzekerd bij Zorg en Zekerheid en hebben net als iedere inwoner van Nederland recht op complete zorg, dus ook de huisarts. Als de vergunning wordt verleend zal contact worden gezocht met huisartsen in gemeente Arnhem of gemeente Ede.

Locatie en gebouwen

Waarom is gekozen voor deze afgelegen locatie?

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor deze locatie door Rosewood. De leegstand van de panden op het perceel biedt een kans om hier - tijdelijk - invulling te geven aan de huisvesting van arbeidsmigranten en asielzoekers. Het perceel biedt gelegenheid om beide doelgroepen op een goede manier te kunnen huisvesten. Dergelijke locaties zijn slechts beperkt beschikbaar. Een goede huisvesting van deze groepen vindt Ede van groot belang. Door arbeidsmigranten op een verantwoorde manier te huisvesten, voorkomen we dat ze illegaal op bijvoorbeeld vakantieparken een plek vinden of een extra druk geven op de huizenmarkt.
Op langere termijn biedt het terrein perspectief voor een woonzorgomgeving, de planvorming hiervoor vraagt wel de nodige tijd.

Hoe kunnen de asielzoekers kennismaken met de Nederlandse samenleving als ze afgelegen wonen?

Het COA heeft een vaste werkwijze voor de inburgering, waarbij er ook gezorgd wordt dat er regelmatig contacten met de Nederlandse samenleving zijn. Het COA werkt daarin ook samen met lokale organisaties.

Moeten er gebouwen bijgebouwd worden?

Van de ruim 30 gebouwen worden 24 in gebruikgenomen, dus er hoeft niet bijgebouwd te worden, er is voldoende ruimte voor de huisvesting van 400 arbeidsmigranten en 200 asielzoekers. Er zijn nu 175 slaapkamers, maar er zijn zeer veel algemene ruimten die zeer eenvoudig ingezet kunnen worden als slaapkamer. Denk aan kantoren, leslokalen, spreekkamers, etc.

Hoe zit het met de monumentale waarde van de gebouwen?

Het perceel als geheel, en een aanzienlijk deel van de panden op het perceel, zijn aangewezen als rijksmonument. Met de tijdelijke plannen worden de monumentale waarde van de panden niet aangetast. Verbouwingen/aanpassingen aan het exterieur zijn niet noodzakelijk. Intern is slechts in zeer beperkte mate aanpassing nodig, die niet onomkeerbaar is. In de vergunning wordt geborgd dat de monumentale waarden niet worden aangetast.

Hoenderloo Groep

Waarom moest de Hoenderloo Groep daar weg?

Pluryn (jeugdzorgorganisatie) was de voormalige eigenaar van het terrein en de gebouwen en heeft ze verkocht. De jongeren die er woonden (ook wel genoemd de Hoenderloo Groep) zijn elders ondergebracht.

Waar wordt in de gemeente gecompenseerd voor de hoeveelheid bedden zorg die wegvallen?

Die zorg die daar geboden werd kwam vanuit Pluryn. Bij de Hoenderloo Groep zaten jongeren uit heel Nederland. Landelijk en regionaal wordt eraan gewerkt om van meer plaatsen voor jeugdzorg te organiseren. Het is niet aan de gemeente Ede om die plekken te compenseren, dat doen jeugdzorginstellingen zelf. Rosewood is van plan om een woon/zorglocatie voor ouderen te creëren.

Overig

Hoe lang is tijdelijk?

De omgevingsvergunning zal betrekking hebben op een periode van maximaal 10 jaar. Dat houdt in dat arbeidsmigranten maximaal 10 jaar kunnen worden gehuisvest. Wel is het van belang dat er in de tussentijd concrete stappen worden gezet in de permanente ontwikkeling van het terrein. De afspraak die apart met COA wordt gemaakt is dat de asielzoekers maximaal 5 jaar kunnen worden gehuisvest.

Heeft er vanuit gemeente Ede afstemming plaatsgevonden met gemeente Arnhem en gemeente Apeldoorn?

Ja, er is contact met de gemeenten waartoe Schaarsbergen en Hoenderloo behoren.

Waarom worden daar geen woningen gebouwd, om zo het woningtekort in Ede tegen te gaan?

Deze locatie heeft een maatschappelijk bestemming en de huidige eigenaar is van plan er een woon-zorgcomplex van te maken. Het aanpassen van het terrein of gebouwen en het bijbouwen van gebouwen is bovendien aan strenge regels gebonden ook omdat het om een natuurgebied gaat.

Gaat gemeente Ede ook de uiteindelijke huisvesting van de asielzoekers verzorgen?

Gemeente Ede krijgt net als alle andere gemeenten in Nederland de taak om statushouders permanent te huisvesten. Deze tijdelijke huisvesting van asielzoekers verandert die taak niet. Ede gaat dus geen extra, permanente woonruimte voor statushouders beschikbaar stellen. De statushouders worden verspreid in de regio over verschillende gemeenten.

Is er rekening gehouden met het feit dat er een schietbaan naast het terrein ligt en de invloed daarvan op asielzoekers uit oorlogsgebied?

Ja, dat weet het COA en ze hebben daar ervaring mee op andere plekken, waaruit blijkt dat dit geen onoverkomelijk probleem is.

In de afgelopen jaren is er door de droogte stelselmatig een tekort aan drinkwater in de zomer waardoor het waterleidingbedrijf de waterdruk verlaagt. Wat voor gevolgen hebben 400-600 extra gebruikers?

In de onderbouwing en beoordeling van de vergunningaanvraag zal naar dit aspect gekeken worden.

Zijn jullie op de hoogte van het feit dat de locatie aangesloten is op het persriool van het ministerie van Defensie? Hierdoor ontstond al eerder stankoverlast. Het ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf hebben hier officieel bezwaar over aangetekend.

De gemeente en de eigenaar van het terrein zijn op de hoogte van deze situatie en de reactie van het Rijksvastgoedbedrijf. Een alternatieve oplossing voor de riolering wordt bekeken.

Hoe wordt er zorg voor gedragen dat de arbeidsmigranten niet uitgebuit worden?

Cervo is een professioneel uitzendbureau dat ook de huisvesting van zijn uitzendkrachten verzorgt. Niet alleen bepaalde locaties, maar ook Cervo Dienstverlening als bedrijf in zijn geheel is SNF-gecertificeerd. Dit keurmerk is opgericht door de beroepsgroep arbeidsmigrantenhuisvesters. Door aan de normering te voldoen, laat Cervo zien dat het zorgt voor een adequate huisvesting van het personeel die voldoet aan alle normen die de Stichting Normering Flexwonen voorschrijft.