Noodopvang asielzoekers Galvanistraat

Aan de Galvanistraat in Ede gaat gemeente Ede tijdelijk maximaal 111 asielzoekers opvangen. De opvang is voor tenminste 6 maanden beschikbaar. Na 4/5 maanden zullen we een evaluatie uitvoeren. Wanneer alles goed verloopt kan de opvang op deze locatie met 6 maanden worden verlengd tot maximaal 1 jaar. 

Via verschillende kanalen heeft u vast de beelden gezien van de situatie in het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel. Dit centrum en andere asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. De druk op de vluchtelingenopvang is nog altijd groot. De Rijksoverheid doet een beroep op alle gemeenten om te helpen deze mensen op te vangen.

De locatie

De opvanglocatie komt in een kantoorpand en wordt sober en functioneel ingericht. De gemeente beheert de crisisnoodopvang en zorgt voor dagbesteding. Ook zal er 24 uur per dag 7 dagen in de week beveiliging en begeleiding aanwezig zijn.

Evaluatie en verlenging

In eerste instantie was de opvang voor een half jaar met een mogelijkheid tot verlenging van een half jaar. Onder andere op basis van een positieve evaluatie met omwonenden, bedrijven en de klankbordgroep is besloten de opvang te verlengen met een half jaar tot maart 2024.

Omdat de landelijke vraag naar opvang onverminderd hoog blijft, wil het college van B&W graag de mogelijkheden onderzoeken om het pand aan de Galvanistraat ook in de toekomst te blijven gebruiken voor vluchtelingenopvang.

Evaluatie

Op 8 mei 2023 heeft er een evaluatie plaatsgevonden bij de klankbordgroep. Deze groep bestaat uit directe omwonenden, de projectleider, locatiemanager, de handhaver en wijkagent. De groep komt één keer per zes weken bijeen. Uit deze gesprekken komt naar voren dat er weinig tot geen overlast wordt ervaren. De handhaver en wijkagent hebben goede contacten met de bewoners van de opvanglocatie en zijn daardoor goed in staat om de orde en veiligheid te handhaven.

Vervolgens is er op 22 mei 2023 een bijeenkomst georganiseerd voor alle omwonenden waarbij zij hun ervaringen konden delen. Hierbij zijn alle mensen uitgenodigd om binnen te lopen als zij iets over de opvang wilden opmerken. Tijdens de evaluatie hebben omwonenden overwegend positief gereageerd op de afgelopen periode. Zij ervaren weinig tot geen overlast. Wel zijn er een aantal aandachtspunten:

  • De speelgelegenheid voor kinderen en het feit dat de kinderen nog niet voldoende berekend zijn op het verkeer in de buurt.
  • De netheid van het gebouw zelf en de ruimte rondom het gebouw.
  • Het toezicht vanuit de organisatie van de CNO als het winter wordt en de dagen korter en donkerder.

Deze punten zijn met de leiding van de CNO besproken en daar wordt extra aandacht aan besteed.

Tot slot hebben gesprekken plaatsgevonden met omliggende bedrijven Stadspoort, Jumbo, Albert Heijn XL en de Praxis. Bij deze bedrijven is er geen overlast ervaren. Ook was niet bij alle bedrijven opgevallen dat er een crisisnoodopvanglocatie in de buurt was geopend. Een supermarkt kampt met een tekort aan personeel en overweegt om deze vacatures ook voor de bewoners van de opvanglocatie beschikbaar te stellen.

Veelgestelde vragen

Waarom kiezen jullie voor deze locatie?

Het gaat om een deels leegstaand kantoorpand, dat per direct beschikbaar was. Daarnaast kan het met minimale aanpassingen geschikt gemaakt worden voor crisisnoodopvang.

Hoe lang is deze locatie beschikbaar?

De opvang is voor tenminste 6 maanden beschikbaar. Na 4/5 maanden zullen we een evaluatie uitvoeren. Wanneer alles goed verloopt kan de opvang op deze locatie met 6 maanden worden verlengd tot maximaal 1 jaar. 

Hoe ziet de procedure er verder uit?

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen om het pand aan de Galvanistraat te huren en in te richten als crisisnoodopvang. Ook de gemeenteraad heeft, door middel van een verklaring van geen wensen en bedenkingen, ingestemd met deze tijdelijke crisisnoodopvang.

Is er een kans dat de locatie een permanente bestemming krijgt als noodopvang?

Nee.

Kan ik mijn ideeën delen met de gemeente?

We kijken naar het opzetten van een klankbordgroep voor mensen die in de buurt van de opvanglocatie werken/wonen. Wilt u zich daarvoor aanmelden? Mail dan naar cno@ede.nl.

Van welke locatie komen deze asielzoekers?

De vluchtelingen die naar de opvang in Ede komen, verblijven op dit moment in crisisnoodopvang in de gemeente Overbetuwe. Deze opvang sluit per 1 maart.

Uit welke landen komen deze asielzoekers?

We weten dat de groep uit Overbetuwe ongeveer 20 verschillende nationaliteiten kent. Het grootste deel van de asielzoekers komt vanuit Syrië, Turkije, Afghanistan, Jemen en Eritrea.

Welke status hebben deze asielzoekers?

Het gaat hier om asielzoekers die nog geen verblijfsstatus hebben.

Zitten er ook uitgeprocedeerde asielzoekers bij?

Er zitten vermoedelijk geen uitgeprocedeerde asielzoekers bij.

Zitten er ook asielzoekers bij die op een andere locatie niet meer welkom zijn?

We beschikken niet over die informatie. Die informatie is bekend bij COA. Zij handelen hier verder naar.

Zitten er zogenoemde ‘veiligelanders’ tussen?

We beschikken niet over die informatie. Die informatie is wel bekend bij COA en de IND. Zij handelen hier verder naar.

Zitten er mensen bij met psychische of psychiatrische problemen bij?

We beschikken niet over die informatie. Op het moment dat wij dergelijke problematiek herkennen, volgen we de gebruikelijke richtlijnen en verwijzen we door naar deskundige hulpverleners.  

Is er veel verloop binnen de groep?

In de groep is er altijd sprake van verloop. De vluchtelingen zijn aangemeld voor de asielprocedure en hun situatie wordt dan beoordeeld door de IND. De wettelijke beslistermijn is 15 maanden voor asielaanvragen tot 1 januari 2023. Als de vluchtelingen een verblijfsstatus krijgen zullen ze niet langer verblijven in de crisisnoodopvang.

Zijn ze vrij om te gaan en staan waar ze willen?

De vluchtelingen zitten niet op de locatie opgesloten. Ze zijn dus vrij om te komen en te gaan. De vluchtelingen zullen de locatie verlaten om boodschappen te doen, bij familie op bezoek te gaan, etc. Er is wel een receptie waar bijgehouden wordt wie er wel en niet aanwezig zijn op locatie.

Wat doen deze vluchtelingen overdag?

De vluchtelingen kunnen overdag allerlei activiteiten doen zoals bijvoorbeeld familiebezoek en boodschappen. Daarnaast biedt de gemeente activiteiten aan in de vorm van sport, spelletjes, taallessen, enz. Verder kunnen ze overdag bezig zijn met activiteiten op de locatie (bijv. schoonmaak).

Gaan de kinderen naar school en zo ja waar?

De gemeente is met het nieuwkomersonderwijs in overleg om de leerplichtige kinderen onder de 18 jaar naar school te laten gaan. Kinderen tot 12 jaar gaan naar De Schakel in Ede, kinderen tussen 12 jaar en 18 jaar gaan naar het ISK in Ede.

Wie beheert de locatie?

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de locatie. Overdag zijn er locatiemedewerkers aanwezig. Beveiliging is er 24 uur per dag, 7 dagen in de week.  

Zijn er vrijwilligers nodig?

De activiteiten met de vluchtelingen worden begeleid door medewerkers van CVV Ede. Zij coördineren de activiteiten en de inzet van vrijwilligers. Mensen die geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger te helpen, kunnen zich het beste melden bij CVV Ede.

Is er overdag en in de nacht beveiliging en begeleiding aanwezig?

Overdag zijn er minimaal twee personen aanwezig onder wie een beveiliger. In de avonden en de weekenden zijn er meer beveiligers aanwezig.

Is er camerabewaking?

Er is geen camerabewaking aanwezig. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan overweegt de gemeente om camera’s te plaatsen. Dat is echter wel aan voorwaarden gebonden.

Waar kan ik eventuele overlast melden?

  • De locatie is altijd bereikbaar via telefoonnummer 088 6606804. Buiten kantoortijden is dit nummer doorgeschakeld naar een bereikbaarheidsdienst. De locatie is per mail bereikbaar op cno@ede.nl.
  • Meldingen van overlast in de openbare ruimte kunnen tussen 07:00 en 22:30 uur gemeld worden bij de afdeling Toezicht van de gemeente Ede. De meldkamer is bereikbaar op 0318 680 132.