Opvang buitenslapers

De gemeente is wettelijk verplicht om te zorgen voor een winteropvang voor buitenslapers. Dit doen we van 8 december 2022 tot en met 31 maart 2023. Zo voorkomen we dat mensen ’s nachts buiten moeten slapen in de winter. De reguliere opvang in Ede zit op dit moment vol. Daarom wil gemeente Ede dit jaar noodopvang aanbieden in tenten op het terrein van Zwembad de Vrije Slag.

Er zijn ook opvangplekken beschikbaar in het geval dat het voor 8 december gaat vriezen. Daar kunnen mensen opgevangen worden als zij dat willen.

De noodopvang is een veilige en schone plek waar buitenslapers kunnen overnachten, eten en gebruik kunnen maken van douche en toilet. Het Leger des Heils organiseert deze opvang, samen met ons. Er is plek voor maximaal twintig personen in de noodopvang. Tijdens de openingstijden is beveiliging aanwezig.

Locatie

Gemeente Ede onderzocht verschillende locaties en kwam uit bij het terrein van Zwembad de Vrije Slag. Zwembad De Vrije Slag is op dit moment gesloten. Daarnaast leent de locatie zich voor het bieden van noodopvang: er is ruimte om tenten voor opvangplekken te plaatsen en er zijn al douches en toiletten aanwezig. Daarop zijn we in gesprek gegaan met het bestuur van het zwembad. Zij staan ervoor open om op deze manier een bijdrage te leveren aan de oplossing van een maatschappelijk probleem.

Buitenslapers

Het gaat om dak- en thuislozen die niet geholpen kunnen of willen worden in de reguliere opvang, óf voor mensen die op de wachtlijst staan voor de reguliere opvang. We noemen deze groep ‘de buitenslapers’. In de winter is het voor hen te koud om buiten te slapen.

Openingstijden

De noodopvang is geopend van 17:00 uur ‘s middags tot 09:00 uur ’s ochtends de volgende dag. De buitenslapers moeten voor 17:00 uur binnen zijn. De afspraak is dat zij tussen 17:00 uur ’s middags en 08:30 uur ‘s ochtends niet van het terrein afgaan.

We doen er alles aan om overlast zo veel mogelijk te voorkomen. We zijn van plan om deze mensen in de ochtend met een busje naar het centrum van Ede te brengen. Daar zijn ze op dit moment ook overdag vaak. Ook zal er aan het eind van de middag opnieuw een bus vanuit het centrum van Ede naar de noodopvang rijden. Daarnaast zijn we bezig met twee inlooplocaties in (de buurt van) het centrum, waar deze doelgroep overdag terecht kan.

Klankbordgroep

Bij eerdere noodopvanglocaties hebben we gewerkt met een klankbordgroep. Dat werkte goed. Samen met onder andere de wijkagent, het Leger des Heils en Toezicht willen we ook hier een klankbordgroep oprichten. Deze zal regelmatig samenkomen om te bespreken wat er speelt om zo eventuele overlast zo veel mogelijk te beperken. In deze klankbordgroep kunnen ook een aantal buurtbewoners zitting nemen.

Waar kan ik overlast melden?

Bij ervaren onveiligheid, overlast en klachten kunt u contact opnemen met de volgende instanties/personen:

  • Het Leger des Heils heeft een contactpersoon voor de noodopvang: hier komt een speciaal telefoonnummer voor. Hier wordt op een later moment over geïnformeerd.
  • Toezicht en handhaving in de omgeving: Meldkamer Toezicht van de gemeente Ede. Deze kunt u bereiken via 0318-680132. Ze zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 06:45 tot 22:00 uur en zaterdag van 06:45 tot 05:00 uur, met uitzondering van de feestdagen.
  • Buiten de tijden van Meldkamer Toezicht kunt u contact opnemen met de politie. Deze is bereikbaar via het algemene nummer: 0900-8844.

We willen de buitenslapers vanaf 8 december noodopvang bieden in een tent op het terrein van het zwembad. Op het terrein is woensdag 16 november gestart met de voorbereidingen. Het bedrijf dat deze tenten plaatst, had toen ruimte in hun planning.

Wat is de procedure?

Voor het realiseren van de noodopvang, heeft het college een omgevingsvergunning ingediend bij de Omgevingsdienst de Vallei. Wij publiceren de vergunningen in Ede Stad en op www.ede.nl/bekendmakingen of op zoek.officielebekendmakingen.nl. De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na verzending van de vergunning.

Kunnen wij bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit van de vergunningsverlening, schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Meer daarover leest u in Ede Stad en op www.ede.nl/bekendmakingen of op zoek.officielebekendmakingen.nl.

Algemeen

Waarom een noodopvang voor dak- en thuislozen?

Bij wet is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor de opvang van dak- en thuislozen. De reguliere opvang in Ede zit op dit moment vol. Daarom ziet de gemeente Ede zich genoodzaakt om voor de komende winterperiode (van 8 december tot 1 april) een noodopvang te realiseren. De noodopvang biedt een sober onderkomen (bed, bad, brood) voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. Het gaat om dak- en thuislozen die niet geholpen kunnen of willen worden in de reguliere opvang, óf voor mensen die op de wachtlijst staan voor de reguliere opvang. We noemen deze groep ‘de buitenslapers’. In de winter is het voor hen te koud om buiten te slapen.

Wat biedt de gemeente hen in de noodopvang aan?

De gemeente organiseert een veilige en schone plek waar ze kunnen overnachten, eten en gebruik kunnen maken van douche en toilet. Tijdens de openingstijden is beveiliging aanwezig. In de namiddag en de avond is een begeleider van het Leger des Heils aanwezig. Het team “Ontmoeten & verbinden” van het Leger des Heils heeft nu al contact met een deel van de groep mensen die buiten slaapt en mogelijk gebruik zal maken van de noodopvang. Dit team zal ook bij de noodopvang ondersteuning bieden.

Hoe voorkomen we dat de buitenslapers overdag voor overlast zorgen?

De gemeente Ede is van plan deze mensen in de ochtend met een busje naar het centrum van Ede te brengen. Daar zijn ze op dit moment ook overdag vaak. Zo zijn ze bij voorzieningen zonder door de wijk te struinen. Ook zal er aan het eind van de middag opnieuw een bus vanuit het centrum van Ede naar de noodopvang rijden. Daarnaast zijn we bezig met twee inlooplocaties in (de buurt van) het centrum, waar deze doelgroep overdag terecht kan.

De locatie

Waarom een locatie ver van centrumvoorzieningen?

Er zijn op dit moment geen geschikte alternatieve locaties. De gemeente Ede is van plan om voor deze mensen busvervoer te regelen tussen het centrum van Ede en de noodopvanglocatie.

Waarom niet in de reguliere opvang (gebouw 17) of Hotel de Paasberg?

De reguliere opvang aan de Nieuwe Kazernelaan (gebouw 17) zit vol. Op deze locatie is geen ruimte voor uitbreiding naar noodopvang voor de winter. Hotel de Paasberg, waar vorige jaar de noodopvang ondergebracht was, is dit jaar niet beschikbaar.

De buitenslapers

Wie zijn deze mensen die gebruik gaan maken van de noodopvang?

Dit zijn mensen die geen onderdak of thuis hebben. Vaak kampen zij met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Zij mijden zorg en slapen nu buiten.

Waarom zijn deze mensen dak- of thuisloos?

Er is meestal sprake van meerdere problemen samen waardoor mensen dakloos raken, zoals problemen op het gebied van financiën, geestelijke gezondheid en/of verslaving.

Mogen ze drugs of alcohol gebruiken in de opvang?

In de noodopvang mag geen drugs of alcohol gebruikt worden.

Horen deze mensen niet thuis in een verslavingskliniek of behandelkliniek?

Deze mensen zijn vaak zorgmijdend. Via de noodopvang proberen we deze mensen toe te leiden naar zorg. Juist door hen een plek aan te bieden, komen ze in beeld bij zorgverleners en lukt dit beter.

Veiligheid

Wordt er meer politie ingezet?

De locatie wordt meegenomen in de dagelijkse surveillance vanuit Politie en Toezicht. Verder is er extra aandacht vanuit de wijkagent voor deze locatie en wordt er in de omgeving strenger gehandhaafd en doorverwezen naar de noodopvang. Tijdens de openingstijden van de noodopvang is er beveiliging aanwezig op locatie.

Communicatie

Hoe wordt de buurt de komende tijd meegenomen in besluiten/ontwikkelingen rond de noodopvang?

  • Meer informatie vindt u op deze pagina. Deze pagina wordt steeds aangevuld.
  • Als er een vergunning wordt afgegeven, wordt dit gepubliceerd in Ede Stad en op www.ede.nl/bekendmakingen of op zoek.officielebekendmakingen.nl.
  • De buurtbewoners die deel uitmaken van de klankbordgroep worden regelmatig bijgepraat.