Ondernemers & Food

Door lokale producten te eten helpt u mee aan een duurzame wereld. Gemeente Ede zet in op 'korte ketens' en ondersteunt ondernemers uit de regio.

Bereikbaarheid, ligging, kennis en een uitstekend functionerende arbeidsmarkt maken Ede een aantrekkelijke vestigingslocatie. Daarnaast werken in het gebied Ede - Wageningen overheid, onderwijs en bedrijven samen aan innovatieve oplossingen voor wereldwijde voedseluitdagingen. Dat betekent een betere, duurzamere en veiligere voedselproductie bij een voortdurend groeiende wereldbevolking. Onze kennis en innovatie zijn hierbij van vitaal belang. Dit gebied werkt als een magneet op bedrijven en het verbindt mensen. Het is een plek voor kennisontwikkeling, dialoog, kruisbestuiving en samenwerking.

In en rondom Ede zijn tientallen boerderijen die heerlijk eten produceren: groente, fruit, granen, eieren, melk, kippen, varkens, koeien, honing en nog meer. Met de ‘korte ketens’ willen we ervoor zorgen dat eten uit Ede en omgeving ook gegeten wordt door mensen uit de gemeente Ede. Dat vraagt minder transport en is dus beter voor het milieu. Bovendien weten Edese inwoners dan altijd precies waar hun eten vandaan komt. We organiseren daarom Masterclasses voor boeren over hoe ze dit kunnen aanpakken. Ook proberen we lokale producten makkelijk bereikbaar te maken voor inwoners.

NEON is een netwerk voor ondernemers in Food. En dan bedoelen we food in de breedste zin van het woord: van bakkers tot pluimveehouders en van kennisinstituten tot transporteurs. Samen gaan we opzoek naar de beste manieren om gezond en duurzaam voedsel te produceren en verkopen. De ondernemers van NEON ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten met inspirerende sprekers, goede gesprekken en natuurlijk lekker eten. NEON food is gestart met ondernemers uit Ede en Wageningen. Uiteindelijk kan het toegroeien naar een netwerk voor de hele regio FoodValley. 

Veel agrariërs staan voor lastige keuzes: moeten ze investeren voor de toekomst? En op wie richten ze zich? Doorgaan of stoppen? En hoe dan? Ketenpartners, kennisinstellingen en gemeenten in FoodValley (waaronder Ede) werken aan toekomstgericht ondernemerschap van agrariërs. Afspraken voor een duurzame toekomst van de agrarische sector zijn vastgelegd in het Manifest van Salentein. Dit manifest bestaat uit de volgende vier pijlers:

  • Ondernemerschap en innovatie: innovaties aanjagen door kennis te delen, de kracht van de regio FoodValley in te zetten voor agrariërs en zoeken naar een toekomstvisie met hulp van de bedrijfsscan.
  • Ruimte om te ondernemen: duidelijkheid over ontwikkelkansen, vrijwillige kavelruil, inzet gebiedsregisseur, snelle besluitvorming en duidelijke regels.
  • Imago en transparantie: betere relatie tussen agrariërs en hun omgeving, stad en platteland verbinden rond het thema voedsel en meer begrip voor landbouw.
  • Coaching en training: een neutrale vertrouwenspersoon om over problemen binnen bedrijf te kunnen praten. Ook komt er een aanbod voor coaching en het vergroten van kennis.

Meer weten?

Ga naar de website van LTO Noord