Ede: uitbreiding boerenbedrijven mogelijk met forse stikstofreductie

Gemeente Ede gaat het uitbreiden of aanpassen van boerenbedrijven weer mogelijk maken. Voorwaarde is wel dat stikstofuitstoot fors vermindert en bedrijven een positieve bijdrage leveren aan verbetering van de leefomgeving. Het beleid werd vorig jaar al aangekondigd door de gemeente, maar omdat vrijwel iedere agrarische ondernemer in Ede onder de piekbelastersaanpak valt, moest het terug naar de tekentafel.

Stevige voorwaarden

Wethouder Jan Pieter van der Schans: ,,Met dit Edese interimbeleid willen we boeren zoveel mogelijk langjarig zekerheid bieden. Dat betekent dat we voorwaarden hebben opgeschreven in ons beleid. Van een bedrijf dat wil uitbreiden wordt bijvoorbeeld forse stikstofreductie verwacht. Dat vraagt wat van ondernemers, maar het biedt ook zekerheid. Je wordt niet volgende week ingehaald door nieuwe provinciale of landelijke regelgeving, want je hebt als boer zelf al de juiste maatregelen genomen. Zo kunnen agrarisch ondernemers vanuit hun eigen vakmanschap en autonomie weer aan hun toekomst werken.’’

20 aanvragen

Ede heeft rond de 20 aanvragen van agrarische bedrijven voor een omgevingsplanwijziging, die wachten op een beoordeling. De gemeente heeft de beoordeling vorige winter stopgezet in afwachting van nieuw landelijk beleid. Nu dit beleid uitblijft heeft het college van burgemeester en wethouders zelf regels opgesteld. Het tijdelijke beleid geldt voor alle agrarische ondernemers in Ede, met uitzondering van bedrijven die binnen 500 meter van Natura 2000 gebieden liggen. In die zones is uitbreiding niet mogelijk. In het tijdelijke beleid wordt rekening gehouden met de actuele uitspraken van de rechter, de geldende wet- en regelgeving zoals de stikstofwet en vastgesteld beleid van de provincie Gelderland.

Stikstofreductie

Intensieve veehouderijen die willen uitbreiden moeten de uitstoot van stikstof zoveel mogelijk verminderen, met 40 procent vermindering als ondergrens. Melkveehouders moeten tenminste 30 procent reduceren. Plannen moeten daarnaast voldoen aan de gangbare regels op het gebied van milieutechniek en inpassing in het landschap. Ook bedrijven die in aanmerking komen voor de piekbelastersaanpak vallen onder het beleid. Bedrijven moeten een ondernemingsplan opstellen  waarin zij laten zien hoe ze positief bijdragen aan hun leefomgeving. In het plan onderbouwen ondernemers hoe ze extra inspanningen kunnen leveren die bijdragen aan bijvoorbeeld het verbeteren van de biodiversiteit, waterkwaliteit, bodems, circulariteit en dierenwelzijn.

Looptijd

Het tijdelijke beleid loopt tot het einde van dit jaar. Dan wordt het geëvalueerd en zo nodig verlengd of aangepast.