Zienswijze, bezwaar of beroep

De gemeente Ede verandert regelmatig dingen in uw omgeving. We verlenen iemand toestemming om een boom te kappen of een dakkapel te plaatsen. Of wij bouwen bijvoorbeeld een woonwijk, veranderen een bestemmingsplan of leggen een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan. Dit soort veranderingen beginnen met een aanvraag van een inwoner of bedrijf of met een plan van de gemeente. Over zo’n plan of aanvraag kunt u uw mening geven. Dit kan met een zienswijze als het besluit nog niet is genomen. Als het besluit al wel genomen is, kunt u bezwaar indienen. Bent u het niet eens met onze beslissing na uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. Dit is meestal bij de rechtbank.

Op de pagina bekendmakingen publiceren wij plannen en aanvragen. U kunt hier binnen twee tot zes weken op reageren. Hoe lang u daarvoor precies de tijd heeft staat bij het plan. Is de periode om te reageren voorbij? Dan nemen wij een besluit. Heeft u uw mening (zienswijze) gegeven over het plan of de aanvraag? Dan laten wij u weten wat wij beslissen.

Zienswijze persoon Zienswijze organisatie Zienswijze organisatie voor persoon

De gemeente neemt een besluit over een aanvraag of plan. Bent u het niet eens met een besluit? Of bent u het niet eens met de voorwaarden of beperkingen die aan het besluit verbonden zijn? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Deze termijn begint na de bekendmaking van het besluit.

Wij adviseren u eerst te bellen met de ambtenaar die het besluit heeft genomen. De ambtenaar kan u extra uitleg geven over het besluit. Meestal vindt u hiervoor een telefoonnummer boven aan het besluit. Anders kunt u ons algemene nummer bellen: 14 0318

Wilt u na de uitleg toch bezwaar maken, vul dan onderstaand formulier in. Wilt u dit liever niet digitaal doen, dan kunt u uw bezwaar ook opsturen met de post of afgeven aan de balie Publiekszaken.

Voorwaarden
U kunt alleen bezwaar maken als een besluit voldoende merkbare gevolgen heeft voor u. Dit heet belanghebbende zijn.

Bijvoorbeeld in dit soort situaties:

  • Uw uitkering is stopgezet.
  • Eén van uw buren heeft een vergunning gekregen voor het verbouwen van een schuur. U woont op 100 meter afstand en kunt de schuur goed zien vanuit uw woning.
  • In uw straat mag alleen nog worden geparkeerd met een vergunning.

Wij bepalen of u belanghebbende bent. Dit doen wij op basis van de wet en uitspraken van de rechter. Twijfelt u of u belanghebbende bent? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Bezwaar persoon Bezwaar organisatie Bezwaar organisatie voor persoon

Bezwaar tegen WOZ

Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ? Daarvoor geldt een andere procedure en termijn. Meer informatie hierover leest u op de pagina Bezwaar maken gemeentelijke belastingen.

De gemeente neemt ook een beslissing op uw bezwaar. Deze beslissing krijgt u per brief. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. In de brief staat bij welke instantie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Als u in beroep gaat betaalt u griffierecht aan de rechtbank. De hoogte van het griffierecht vindt u op de website van de Rechtspraak. Krijgt u gelijk van de rechter, dan ontvangt u deze kosten terug.

Als u bezwaar maakt of in beroep gaat, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar of beroep is behandeld. Bij een verleende omgevingsvergunning mag er dus gebouwd worden, ook als er bezwaar is gemaakt. U kunt in dat geval de Rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Hiermee worden de gevolgen van het besluit opgeschort. De kap van een boom wordt bijvoorbeeld uitgesteld. Of uw uitkering loopt door. Dat is een tijdelijke oplossing, die geldt totdat over uw bezwaar is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening wordt op korte termijn behandeld. U stuurt uw schriftelijke verzoek aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht aan de rechtbank. De hoogte van het griffierecht vindt u op de website van de Rechtspraak. Krijgt u gelijk van de rechter, dan ontvangt u deze kosten terug.

  • De commissie voor de bezwaarschriften adviseert het bestuursorgaan over ingediende bezwaarschriften.
  • Heeft u een bezwaarschrift ingediend? Dan nodigt de commissie u meestal uit voor een gesprek om uw bezwaar toe te lichten. Dit heet een hoorzitting. Bij de hoorzitting is ook iemand van de gemeente aanwezig. En soms ook andere personen die een belang hebben bij het besluit.
  • U ontvangt twee weken voor de hoorzitting een uitnodiging en de stukken over uw zaak.
  • Na de hoorzitting brengt de commissie een advies uit. Het gemeentebestuur kan van dit advies afwijken.
  • U krijgt binnen achttien weken onze reactie op uw bezwaarschrift. Deze termijn begint na de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
  • U ontvangt het advies van de commissie samen met de beslissing op uw bezwaarschrift.

In eenvoudige zaken kan een jurist van de gemeente uw bezwaarschrift behandelen. Hierdoor kan uw bezwaar sneller worden behandeld. U wordt uitgenodigd voor een gesprek met een jurist. Bij het gesprek is ook een medewerker van de afdeling die het besluit heeft genomen aanwezig. Na het gesprek neemt het gemeentebestuur een beslissing op uw bezwaar. Wij doen dat binnen 12 weken. Deze termijn begint na de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Bekijk het jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van 2022 (pdf, 579 KB).

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen om de redenen van uw bezwaar, uw naam, postcode, huisnummer, straatnaam en woonplaats. Daarnaast vragen wij uw handtekening (bij indiening per post) of uw Burgerservicenummer (bij indiening per webformulier met DigiD). Tot slot vragen wij uw telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom vragen we deze gegevens?

Uw telefoonnummer en e-mailadres vragen wij om eenvoudig contact met u op te kunnen nemen. Zo kunnen wij afspraken maken over de behandeling van uw bezwaarschrift. De overige gegevens moeten wij vragen op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de zaak waarbij u betrokken bent. Ambtenaren die uw zaak behandelen ontvangen uw gegevens. Behandelt de commissie voor de bezwaarschriften uw bezwaar? Dan ontvangen de leden van de commissie uw gegevens. De persoon die een besluit neemt op uw bezwaar krijgt ook uw gegevens. Dit is vaak de burgemeester of een wethouder.

Soms verstrekken wij uw gegevens aan andere inwoners of bedrijven. Dit doen wij als hun belangen een rol spelen in de zaak. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen de vergunning van een andere inwoner. Wij verstrekken dan uw bezwaarschrift met eventuele bijlagen en aanvullingen. Uw e-mailadres en telefoonnummer delen wij niet. De reden dat wij uw gegevens delen met anderen is omdat wij hiertoe verplicht zijn. Wij moeten alle stukken over een bezwaar verstrekken aan alle betrokken partijen. Dit staat in artikel 7:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Alleen in heel bijzondere gevallen kunnen wij sommige informatie geheimhouden.