Bezwaarschrift indienen

 • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente of de daaraan verbonden voorwaarden of beperkingen? Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit schriftelijk of digitaal (met DigiD) bezwaar maken.
 • Wij adviseren u om eerst te bellen met degene die het besluit heeft genomen. In de meeste gevallen vindt u deze naam boven aan het besluit.
 • Voor bezwaren tegen de WOZ-waarde geldt een andere procedure en termijn. Meer informatie hierover leest u op de pagina Bezwaar maken gemeentelijke belastingen.
Direct bezwaar maken tegen een besluit

U dient uw bezwaar op de volgende manieren in:

 • Digitaal door met uw DigiD het bovenstaande formulier ‘direct bezwaar maken tegen een besluit’ in te vullen,
 • Per post. Wilt u een kopie van het besluit bijvoegen en in uw brief de volgende punten vermelden?
  • Uw naam, adres en telefoonnummer;
  • de datum waarop u uw brief schrijft;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u in bezwaar gaat;
  • de redenen waarom u bezwaar maakt;
  • uw handtekening.
 • U kunt alleen bezwaar maken als u belanghebbende bent.
 • U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken.
 • Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit: dat is de dag ná de datum bovenaan het besluit.

 • De commissie voor de bezwaarschriften adviseert het bestuursorgaan over ingediende bezwaarschriften.
 • Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, wordt u meestal uitgenodigd voor een vergadering. Dat heet een hoorzitting. De commissie kan afzien van een hoorzitting als duidelijk uit de stukken blijkt dat uw bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is.
 • U ontvangt twee weken voor de hoorzitting een uitnodiging en de stukken die betrekking hebben op het dossier.
 • Na de hoorzitting brengt de commissie een advies uit aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan van dit advies afwijken.
 • U krijgt binnen achttien weken onze reactie op uw bezwaarschrift. Deze termijn geldt vanaf de dag van het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt.
 • U ontvangt het advies van de commissie en het verslag van de hoorzitting samen met de beslissing op uw bezwaarschrift.

In sommige gevallen wordt uw bezwaarschrift niet behandeld door de commissie voor de bezwaarschriften, maar kan de afhandeling sneller plaatsvinden door ambtelijk horen. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek met een juridisch medewerker en een vertegenwoordiger van de betrokken afdeling. Het bestuursorgaan neemt in dat geval binnen 12 weken na de dag van het besluit een beslissing op uw bezwaarschrift.

Bekijk het jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften van 2021.

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij welke instantie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Als u bezwaar maakt of in beroep gaat, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar of beroep is behandeld. Bij een verleende omgevingsvergunning mag er dus gebouwd worden, ook als er bezwaar is gemaakt. U kunt in dat geval de Rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Hiermee worden de gevolgen van het besluit opgeschort. De kap van een boom wordt bijvoorbeeld uitgesteld. Of uw uitkering loopt door. Dat is een tijdelijke oplossing, die geldt totdat over uw bezwaar is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening wordt op korte termijn behandeld. U stuurt uw schriftelijke verzoek aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een voorlopige voorziening betaalt u een vergoeding: griffierecht.

Bezwaar maken tegen een besluit kost niets.

Voor het aantekenen van het beroep en/of het vragen om een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De hoogte van het griffierecht vindt u op de website van de Rechtspraak. Krijgt u gelijk van de rechter, dan ontvangt u deze kosten terug.

Burgers en organisaties kunnen belanghebbende zijn. U bent belanghebbende als een besluit voldoende merkbare gevolgen heeft voor u.
Hierbij kunt u denken aan de volgende situaties:

 • Uw uitkering is stopgezet.
 • Eén van uw buren heeft een vergunning gekregen voor het verbouwen van een schuur. U woont binnen een straal van 100 meter en kunt de schuur goed zien vanuit uw woning.
 • Er komt een nieuw agrarisch bedrijf in uw omgeving. Uw woning valt binnen de stankcirkel.

Wij bepalen of u belanghebbende bent op basis van criteria die staan in de wet en in uitspraken van de rechter. Bij besluiten die gaan over de leefomgeving is bijvoorbeeld van belang of u zicht hebt op de activiteit. En hoe ver u er vandaan woont. U bent bijvoorbeeld geen belanghebbende bij het kappen van een boom in een andere straat, die u niet kunt zien.

Twijfelt u of u belanghebbende bent? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen om de inhoud / gronden van uw bezwaar, uw naam, postcode, huisnummer, straatnaam en woonplaats. Daarnaast vragen wij uw handtekening (bij indiening per post) of uw Burgerservicenummer (bij indiening per webformulier met DigiD). Tot slot vragen wij uw telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom vragen we deze gegevens?

Uw telefoonnummer en e-mailadres vragen wij om eenvoudig contact met u op te kunnen nemen. Zo kunnen wij afspraken maken over de behandeling van uw bezwaarschrift. De overige gegevens moeten wij vragen op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de zaak waarbij u betrokken bent. De betrokken ambtenaren en één of meer leden van het college van burgemeester en wethouders ontvangen uw persoonsgegevens zodat zij uw bezwaarschrift kunnen behandelen. Wordt uw zaak behandeld door de commissie voor de bezwaarschriften? Dan ontvangen ook de leden die uw zaak behandelen uw bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en eventuele bijlagen.

Als derden een rol spelen in de procedure dan worden het bezwaarschrift, eventuele bijlagen en aanvullingen ook verstrekt aan deze partijen. Uw e-mailadres en telefoonnummer worden niet aan derden verstrekt. Als u bezwaar maakt tegen een vergunning, dan is bijvoorbeeld de vergunninghouder een derde. Wij moeten alle stukken aan alle betrokken partijen verstrekken. Dit staat in artikel 7:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de commissie voor de bezwaarschriften besluiten om bepaalde informatie geheim te houden.