Persinformatie

Welkom op de perspagina van de site van de gemeente Ede. Hier kunt u terecht voor onze recente persberichten, contactgegevens en wekelijkse persinformatie.

Contact met persvoorlichter (mobiel) Mail naar communicatie@ede.nl

Journalisten kunnen gebruik maken van een direct telefoonnummer en mailadres om met de persvoorlichting in contact te komen. We zijn bereikbaar op communicatie@ede.nl en (0318) 68 01 20. Tijdens kantooruren krijgt u eerst de persvoorlichter aan de lijn die uw vraag of verzoek registreert en uitzet bij de juiste woordvoerder. Buiten kantooruren is dit een piketnummer voor dringende vragen.

Bekijk de laatste nieuws- en  persberichten op onze pagina Nieuws en blijf op de hoogte wat er speelt binnen de gemeente Ede.

Wekelijks versturen wij persinformatie naar ontvangers op onze perslijst. Wat ontvangt u als op onze perslijst staat?

  • Persberichten
  • Informatie over persgesprekken
  • Persuitnodigingen
  • Weekagenda college leden
  • Openbare besluitenlijst van het college van B&W (persannotaties)

Meldt u aan voor de perslijst via dit formulier.

Het college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. Zij vormen het dagelijks gemeentebestuur. De woordvoerders zijn het vaste aanspreekpunt voor vertegenwoordigers van de media. U kunt hen via de front office pers of 0318 - 68 01 20 bereiken.

Persannotaties 21 mei 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede heeft 21 mei 2024 volgende besluiten genomen.

Ontwerpbegroting VGGM 2025, gewijzigde begroting 2024, bestemming resultaatjaarrekening 2023, beleidsplan VGGM 2025-2026 (met deelplannen) en 2% besparingsraming

Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) de ontwerpbegroting aan de deelnemende gemeenten, zodat de raden hun zienswijze op de ontwerpbegroting kunnen indienen. Voorstel is om een zienswijze te vragen aan de raad omtrent het jaarverslag 2023. Daarnaast wordt voorgesteld om geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken t.a.v. de ontwerpbegroting 2025 en het beleidsplan VGGM 2025-2026 en deelplannen.

Evaluatie inkomensregelingen noodfonds

In de afgelopen maanden hebben er verschillende evaluaties plaatsgevonden van het minimabeleid van de gemeente Ede. Met deze memo wordt het college geïnformeerd over de conclusies uit deze evaluaties en wat er met de aanbevelingen wordt gedaan. Daarnaast wordt het college gevraagd om de memo en de bijgevoegde evaluaties ter informatie aan de gemeenteraad te versturen.

Integraal beleidskader preventie, toezicht en handhaving Jeugdwet, WMO, Participatiewet en Wet inburgering 2021 gemeente Ede

Het beleidskader beschrijft de verbindende én onderscheidende elementen vanuit het perspectief van toezicht en handhaving in het sociaal domein. Verbindende elementen zijn de verantwoordelijkheid van de overheid voor de inwoner die mag rekenen op goede ondersteuning en/of zorg, en toezicht dat zowel rechtmatigheid, doelmatigheid én kwaliteit van ondersteuningsinstrumenten raakt. Onderscheidende elementen zijn de wijze waarop toezicht is ingericht en aard van de ondersteuning: bij WMO en Jeugd ligt het zwaartepunt op inkoop, bij Inburgering en Participatiewet heeft de rol van de inwoner zelf veel gewicht. Toepassen van de cirkel van naleving is het meest kenmerkend voor het beleidskader. Daarnaast wordt expliciet het bewustzijn op veronderstelde mensbeelden benoemd.

Tijdelijke woningbouw Groenendaal en Somaterrein

De druk op de Edese woningmarkt blijft met name in het betaalbare segment onverminderd groot. Om de druk snel te verlichten zet de gemeente in op diverse vormen van tijdelijk wonen. Sociale woningbouw op tijdelijke locaties is één van deze vormen. Het college heeft hiervoor in samenwerking met Woonstede plannen uitgewerkt voor de locaties Groenendaal en Somaterrein. Dit heeft geresulteerd in een ontwikkelkader en samenwerkingsovereenkomst (SOK) per locatie. Woonstede is op basis hiervan gestart met de aannemerselectie en uitwerking van het bouwplan. Voor de buitenruimte maakt de gemeente een inrichtingsplan. Om de plannen tot realisatie te brengen zijn enkele raadsbesluiten nodig.

Beantwoording zienswijzen en wensen en bedenkingen gemeenteraad m.b.t. Gebiedsprogramma Otterlo 2040

Het Gebiedsprogramma Otterlo 2040: een visie op het dorp‘ heeft in de periode vanaf 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 voor een ieder terinzage heeft gelegen. In deze periode zijn zienswijzen ontvangen. De beantwoording daarvan is opgenomen in de Nota van Zienswijzen en Wijzigingen.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen op het ontwerp Gebiedsprogramma Otterlo 2040 en deze beantwoording alsook het Gebiedsprogramma met daarin opgenomen vijf pijlers voor de toekomst van Otterlo voor wensen en bedenkingen te sturen aan de gemeenteraad. De volgende vijf pijlers geven richting aan de toekomst van Otterlo:
Pijler 1: Dorpsgemeenschap met een hart.
Pijler 2: Otterlo als toeristische hotspot op de Veluwe.
Pijler 3: Herstellen van balans.
Pijler 4: Slim omgaan met de ruimte die er is.
Pijler 5: Klaar voor de toekomst.

Woensdag 22 mei

Burgemeester René Verhulst zal namens de gemeente Ede de samenwerkingsovereenkomst met de CHE ondertekenen.
De bijeenkomst is van 16.00 - 17.00 uur in het Raadhuis in Ede.

Donderdag 23 mei

Wethouder Jan Pieter van der Schans reikt de prijs uit voor het meest duurzame initiatief van Ede Doet in 2023. De prijs van 1.000 euro wordt uitgereikt aan de initiatiefnemers van de buurttuin bij de CHE, die is aangelegd om het contact tussen bewoners in Ede-Zuid te versterken.
Locatie: Buurttuin, Zandlaan, zuidkant gebouw CHE.
Tijdstip 10:15 uur.

Vrijdag 24 mei

Wethouder Karin Bijl (cultuur) zal om 20:00 uur de Open Atelier Route openen. In totaal stellen in het weekeinde van 25 en 26 mei 2024 dertien Bennekomse kunstenaars hun atelier open voor het publiek.
In sommige ateliers exposeren ook andere Bennekomse kunstenaars zodat in totaal zestien kunstenaars aan de Open Atelierroute mee doen.
Locatie: Villa Erica, Ericapark 1 te Bennekom.

Burgemeester René Verhulst neemt in Ede Centrum het defilé af van de avondvierdaagse in Ede.

Zaterdag 25 mei

Zaterdagochtend om 9:30 uur opent burgemeester René Verhulst de brommerroute van de Oldtimerdag in Otterlo. Wethouder Karin Bijl bezoekt deze Oldtimerdag in Ederveen.
Vanaf 10:00 uur vertrekken de diverse toertochten.
De locatie is Brinklanderweg 3 in Ederveen.

Om ongeveer 14:00 uur opent wethouder Bijl de Première van de film ‘’Met respect voor het verleden en een blik vooruit”, een film die de Vereniging Oud Ede maakte ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan.
Locatie: Pathé Ede.

Op 24, 25 en 26 mei is wethouder Bijl (inclusie en diversiteit) aanwezig bij diverse activiteiten van de Ede Pride 2024. Zo loopt zij mee met de Pride Walk door het centrum van Ede. Ook zal zij een bezoek brengen aan de Ede Pride-markt op het Oude Kerkplein in Ede.

Een overzicht van alle bestuurlijke stukken en openbare documenten vindt u in het raadsinformatiesysteem. Ook is hier de agenda van de politieke dag Ede te vinden. De  raadsvergadering kan worden bekeken vanaf de tribune (aanmelden niet nodig), de uitzending kan ook online worden gevolgd.