Schadevergoeding aanvragen

 • Heeft u schade geleden en vindt u dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is? Dan kunt u een schadevergoeding aanvragen.
 • Er zijn drie soorten schades en schadevergoedingen:
  • Aansprakelijkstelling
  • Nadeelcompensatie - voorheen planschade
  • Nadeelcompensatie
 • Als persoon vraagt u een schadevergoeding aan via onderstaande button. Hiervoor gebruikt u DigiD.
 • Als organisatie of ondernemer vraagt u een schadevergoeding aan via onderstaande button. Hiervoor gebruikt u eHerkenning.
Formulier voor particulieren Formulier voor organisaties

U kunt schade hebben door achterstallig onderhoud van de openbare ruimte (niet op tijd of niet uitgevoerd onderhoud in de gemeente). Of door verkeerd of slordig werken door (een medewerker van) de gemeente. Dit heet onrechtmatig handelen. U kunt ons voor deze schade aansprakelijk stellen. Daarbij vraagt u ons om uw schade te vergoeden. Wij hebben hierbij bewijzen nodig dat uw schade komt door achterstallig onderhoud of onrechtmatig handelen.

Welke informatie hebben wij van u nodig?

Wij hebben de volgende informatie van u nodig als u schade heeft door een ongeval of verkeerd handelen van (een medewerker van) de gemeente:

 • Een uitgebreide uitleg van wat er is gebeurd en waar het precies is gebeurd. Ook ontvangen wij graag de datum en het tijdstip waarop het is gebeurd.
 • Als het mogelijk is foto's van de situatie.
 • Als het mogelijk is een getuigenverklaring (een uitleg van iemand die erbij was) en/of een proces-verbaal van de politie.
 • Een bewijs van geleden schade (bijvoorbeeld een rekening van de reparatie, herstelofferte of aankoopbon).

Wij hebben de volgende informatie van u nodig als u schade heeft doordat een door ons genomen besluit door de rechter is vernietigd:

 • een kopie van de uitspraak van de rechter waarin het besluit wordt vernietigd;
 • een uitleg waarom u/uw bedrijf schade lijdt door de vernietiging van het besluit;
 • een overzicht van het schadebedrag met een uitleg hoe het schadebedrag is berekend;
 • bewijsstukken van de schadeposten (accountantsverklaring, betaalde rekeningen, jaarstukken of winst- en verliesrekeningen).

Hoe vraagt u schadevergoeding aan?

U vraagt als persoon, organisatie of inwoner schadevergoeding aan via de knoppen hierboven. Als persoon heeft u hiervoor DigiD nodig. Als organisatie of ondernemer gebruikt u eHerkenning.

Wanneer hoort u van ons?

Wij onderzoeken eerst de oorzaak van het ontstaan van de schade. U ontvangt schriftelijk bericht over het resultaat van dit onderzoek. Er is geen wet die voorschrijft hoe snel wij uw aansprakelijkheidstelling moeten behandelen. Wij doen ons best om binnen zes weken te reageren. Wij vergoeden uw kosten voor zover deze redelijk zijn als wij vinden dat er sprake is van schade door gemeentelijk optreden.

Welke gegevens vragen wij van u?

Als u ons aansprakelijk stelt en om schadevergoeding vraagt dan is het aan u om te bewijzen hoe de schade is ontstaan. Ook bewijst u hoe groot de schade is. Daarom vragen wij in het formulier veel informatie van u. Het gaat dan in ieder geval om uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer. Wij hebben ook uw kenteken nodig als het gaat om schade waarbij uw auto, scooter of een ander motorvoertuig betrokken is.

Bent u bij een ongeluk gewond geraakt? Dan kiest u in het formulier voor 'schade aan een persoon'. U legt dan uit welke verwondingen u heeft. Bent u bij een ongeluk niet gewond geraakt? Dan kiest u in het formulier voor 'schade aan zaken'.

Waarom vragen we deze gegevens van u?

Wij vragen deze gegevens om een goed beeld te krijgen van wat er gebeurt is, waar het precies gebeurt is, hoe groot de schade is en om te onderzoeken of wij hiervoor verantwoordelijk zijn.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Alle informatie die u ons toestuurt, wordt binnen onze organisatie zo vertrouwelijk mogelijk behandeld. Alleen als het nodig is wordt uw informatie doorgestuurd naar onze verzekering of een schade-expert. Dat doen wij alleen om uw aanvraag zo snel en zo goed mogelijk te behandelen. Als er (privacygevoelige) informatie gedeeld moet worden met anderen dan een verzekeraar of expert dan vragen wij hiervoor uw toestemming.

U kunt schade hebben door veranderingen in het omgevingsplan of andere ruimtelijke plannen. Bijvoorbeeld als uw huis minder waard wordt doordat u geen vrij uitzicht meer heeft. Voor 1 januari 2024 noemden we deze schade 'planschade'. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. Het begrip 'planschade' wordt niet meer gebruikt in deze wet. De regeling voor 'planschade' heet nu nadeelcompensatie.

Hoe gaan wij om met lopende aanvragen en/of procedures?

De oude regels voor planschade blijven nog vijf jaar geldig na invoering van de Omgevingswet. Dit geldt alleen als u schade heeft door een besluit dat voor de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2024) is genomen. De oude regels voor planschade blijven ook geldig als er voor de invoering van de Omgevingswet een aanvraag is gedaan voor een besluit dat schade veroorzaakt. Of als er een ontwerp van een besluit ter inzage is gelegd. U moet dan wel binnen vijf jaar nadat het besluit is ingegaan een aanvraag voor nadeelcompensatie (voorheen planschade) doen.

Wanneer kunt u nadeelcompensatie vragen?

 • Als u schade heeft aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder).
 • Als de schade het gevolg is van veranderingen in het omgevingsplan of andere ruimelijke plannen (ook wel planologische maatregelen genoemd).
 • Als u de vergoeding aanvraagt binnen vijf jaar nadat de planologische maatregel definitief is geworden.
 • Als de schade niet uw eigen schuld is.
 • Als de schade meer is dan 4% van de waarde van uw eigendom.

Het aanvragen van nadeelcompensatie kost € 500. Dit bedrag krijgt u weer terug als wij uw schade betalen.

Hoe vraagt u nadeelcompensatie aan?

U vraagt als persoon, organisatie of inwoner schadevergoeding aan via de knoppen hierboven. Als persoon heeft u hiervoor DigiD nodig. Als organisatie of ondernemer gebruikt u eHerkenning.

Meesturen bij uw aanvraag

U stuurt de volgende informatie mee met uw aanvraag om nadeelcompensatie:

 • redenen waarom u denkt dat u recht heeft op nadeelcompensatie;
 • alle schriftelijke bewijzen die uw aanvraag ondersteunen, mogelijk met foto's.

Regelmatig nemen wij besluiten die in het belang zijn van iedereen en voeren wij belangrijke werkzaamheden uit. Wij noemen dit rechtmatig overheidshandelen. Soms ondervindt hier iemand meer dan gemiddeld nadeel van. Dan ontstaat hierdoor schade voor inwoners of ondernemers. Bijvoorbeeld het openbreken van de weg waardoor de winkel van een ondernemer niet bereikbaar is.

Let op: sinds 1 januari 2024 noemen we schade door veranderingen in het omgevingsplan of andere ruimtelijke plannen ook nadeelcompensatie. Voorheen heette dit planschade. Meer hierover lees je onder het kopje 'Nadeelcompensatie - voorheen planschade'.

Wanneer vraagt u nadeelcompensatie aan?

 • De schade is buitensporig, niet te voorzien en valt buiten het normale maatschappelijk risico of ondernemersrisico. Een bepaalde mate van overlast of financieel nadeel als gevolg van besluiten van de gemeente moet worden geaccepteerd. Dit noemen we ‘maatschappelijk risico’. U heeft geen recht op een vergoeding als de schade lager blijft dan dit maatschappelijk risico. Voor ondernemers geldt het normale bedrijfs- of ondernemersrisico. Hierbij nemen we aan dat een omzetdaling van 8% of minder hoort bij dit ondernemersrisico.
 • De schade is een direct gevolg van een besluit dat wij nemen en/of werkzaamheden die wij uitvoeren.
 • Er is geen verzekering, andere voorziening of wettelijke regeling die de schade vergoedt.

Hoe vraagt u nadeelcompensatie aan?

U vraagt als persoon, organisatie of inwoner schadevergoeding aan via de knoppen hierboven. Als persoon heeft u hiervoor DigiD nodig. Als organisatie of ondernemer gebruikt u eHerkenning.

Het aanvragen van nadeelcompensatie kost € 500. Dit bedrag krijgt u weer terug als wij uw schade betalen.

De volgende soorten schade vergoeden wij:

 • lagere winst of inkomen;
 • lagere huurinkomsten;
 • lagere opbrengst bij verkoop van uw bedrijf of onroerend goed;
 • kosten om schade te beperken of voorkomen.

Als wij vaststellen dat u recht heeft op nadeelcompensatie, kunnen wij ook de volgende kosten vergoeden:

 • noodzakelijke en redelijke kosten voor het inschakelen van deskundigen (bijvoorbeeld voor juridische bijstand);
 • de wettelijke rente.

Meesturen bij uw aanvraag

Voor het vaststellen van het financiële nadeel dat is ontstaan door het rechtmatig handelen van de gemeente hebben wij gegevens van u nodig. Wij moeten een vergelijking kunnen maken van de situatie vóór en na de gebeurtenis.

 • Een rapport van een financieel deskundige (bijvoorbeeld een taxatierapport of accountantsverklaring) waaruit blijkt wat het financiële nadeel (de schade) is. Ook blijkt hieruit hoe dit is berekend. Hierbij moet gemotiveerd worden aangegeven hoe en in welke mate het financiële nadeel verband houdt met het (rechtmatig) handelen van de gemeente.
 • Jaarstukken of winst- en verliesrekeningen over de afgelopen drie jaren.

Welke gegevens vragen wij van u?

Voor het behandelen van uw aanvraag, vragen wij in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Als u een medebewoner of een gemachtigde heeft dan vragen wij deze gegevens ook van deze personen.

Als u het aanvraagformulier invult dan vragen wij ook de volgende gegevens:

 • een rapport van een financieel deskundige;
 • jaarstukken of winst- en verliesrekeningen;
 • een koopovereenkomst als u schade heeft aan uw eigendom;
 • uw handtekening.

Voordat u het aanvraagformulier kunt versturen, betaalt u een bedrag van € 500. Wij ontvangen dan ook uw rekeningnummer.

Waarom vragen we deze gegevens van u?

Deze gegevens hebben wij nodig om aanvraag te kunnen behandelen en beoordelen. Wij gebruiken deze gegevens om de vergoeding aan u te betalen als u hier recht op heeft.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag. De medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling van uw aanvraag ontvangen uw aanvraag en uw gegevens.

Als u het niet eens bent met het besluit over uw aanvraag voor nadeelcompensatie, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.