Schadevergoeding aanvragen

 • Bent u van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor de door u geleden schade, dan kunt u een schadevergoeding aanvragen.
 • Er zijn drie soorten schades en schadevergoedingen:
  • Aansprakelijkstelling
  • Planschade
  • Nadeelcompensatie
 • Als particulier kunt u een schadevergoeding aanvragen via onderstaande button. Hiervoor gebruikt u DigiD.
 • Als organisatie of ondernemer kunt u een schadevergoeding aanvragen via onderstaande button. Hiervoor gebruikt u eHerkenning.
Formulier voor particulieren Formulier voor organisaties

Aansprakelijkstelling geldt bijvoorbeeld wanneer er aantoonbaar sprake is van achterstallig onderhoud van de openbare ruimte, of verkeerd of nalatig handelen van (medewerkers van) de gemeente. Dit heet onrechtmatig handelen.

Als u schade heeft door een ongeval of verkeerd handelen van (een medewerker van) de gemeente dan hebben we de volgende informatie van u nodig:

 • Een uitgebreide toedrachtbeschrijving van het voorval met opgave van de exacte locatie, datum en tijdstip van het voorval;
 • Eventueel foto's van de situatie;
 • Eventueel getuigenverklaring en/of proces-verbaal van de politie;
 • Een bewijs van geleden schade (rekening van de reparatie, herstelofferte, aanschafbewijzen).

Als u schade heeft doordat een door ons genomen besluit door de rechter is vernietigd, dan hebben we de volgende informatie van u nodig:

 • Een kopie van de uitspraak van de rechter waarin het besluit wordt vernietigd.
 • Een verklaring waarom u/uw bedrijf schade lijdt door de vernietiging van het besluit.
 • Een opgave van het schadebedrag met een toelichting hoe het schadebedrag is berekend.
 • Bewijsstukken ter onderbouwing van de schadeposten (accountantsverklaring, betaalde facturen, jaarstukken of winst- en verliesrekeningen).

Wij onderzoeken eerst de oorzaak van het ontstaan van de schade. U ontvangt schriftelijk bericht over het resultaat van het onderzoek. Als wij vinden dat er sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan vergoeden wij uw kosten voor zover deze redelijk zijn.

Uw persoonsgegevens

Welke gegevens vragen wij van u?

Als u de gemeente aansprakelijk stelt en om schadevergoeding vraagt dan dient u bewijs te leveren van de oorzaak en de omvang van uw schade. Daarom vragen wij in het formulier veel informatie van u. Het gaat dan in ieder geval om uw naam, adres, E-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer. In sommige gevallen ook het kenteken van een betrokken voertuig en/of een omschrijving van het opgelopen letsel.

Waarom vragen we deze gegevens?

Wij vragen deze gegevens om een goed beeld te krijgen van de toedracht en omstandigheden ten tijde van een voorval èn om vast te stellen of en zo ja, welke schade precies is ontstaan door het voorval.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Alle informatie die u ons toestuurt wordt binnen onze organisatie zo vertrouwelijk mogelijk behandeld. De van u ontvangen informatie wordt indien nodig gedeeld met onze verzekeraar of een schade-expert. Dit met de bedoeling uw verzoek om schadevergoeding zo snel en goed mogelijk te behandelen. Als en zodra (een deel van) de van u ontvangen privacygevoelige informatie gedeeld moet worden met derden anders dan onze aansprakelijkheidsverzekeraar of een schade-expert, dan vragen wij daar uw toestemming voor.

U kunt schade hebben door een wijziging van het bestemmingsplan of andere ruimtelijke plannen. Bijvoorbeeld als u uw vrije uitzicht vanuit uw woning verliest en uw huis hierdoor minder waard wordt. U kunt in aanmerking komen voor tegemoetkoming in geleden planschade als:

 • u schade leed aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder);
 • de schade verband houdt met een planologische maatregel(en);
 • u de tegemoetkoming in de door u geleden schade aanvraagt binnen vijf jaar nadat de betreffende planologische maatregel onherroepelijk van kracht is geworden;
 • de schade redelijkerwijs niet of niet geheel voor uw rekening behoort te komen;
 • het schadebedrag een percentage van minimaal 2% van de waarde van de onroerende zaak overstijgt.

Aanvragen van een tegemoetkoming voor planschade kost € 500. Als u een tegemoetkoming planschade krijgt wordt dit bedrag teruggestort.

Als inwoner kunt u de tegemoetkoming aanvragen via bovenstaande button. U heeft daarvoor DigiD nodig. Als ondernemer gebruikt u dit formulier (pdf, 61 KB). Verstuurt u dit met de bijbehorende bijlage aan het college van burgemeester en wethouders.

Meesturen bij uw aanvraag

U stuurt de volgende informatie mee met uw verzoek om planschadevergoeding:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs;
 • redenen waarom u meent voor de tegemoetkoming in aanmerking denkt te komen;
 • alle relevante schriftelijke bewijzen, eventueel inclusief foto's ter ondersteuning van uw verzoek om tegemoetkoming in de naar uw mening geleden planschade.

Als u het niet eens ben met het besluit over uw aanvraag voor schadevergoeding planschade, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Regelmatig nemen wij besluiten in algemeen belang en voeren wij noodzakelijke werkzaamheden uit. Een enkeling kan hier meer dan gemiddeld nadeel van ondervinden. Soms ontstaat hierdoor schade voor personen of ondernemers gevestigd in de gemeente.

U kunt de gemeente verzoeken om toekenning van nadeelcompensatie als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • de schade is onevenredig, niet voorzienbaar en valt buiten het normale maatschappelijk risico of ondernemersrisico. Een bepaalde mate van overlast of financieel nadeel als gevolg van besluiten van de gemeente moet worden geaccepteerd. Dit noemen we ‘maatschappelijk risico’. Als de schade beneden dit maatschappelijk risico blijft, dan heeft u geen recht op vergoeding van dit nadeel. Voor ondernemers geldt het normale bedrijfs- of ondernemersrisico. Hierbij wordt aangenomen dat een omzetdaling van 8% of minder tot dit ondernemersrisico behoort. Dit komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 • de schade staat in direct verband met een door de gemeente genomen besluit en/of uitgevoerde werkzaamheden.
 • er is geen verzekering, andere voorziening of wettelijke regeling die het geleden nadeel vergoedt.

De volgende schadeposten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen:

 • lagere winst of inkomen;
 • lagere huurinkomsten;
 • lagere opbrengst bij verkoop van uw bedrijf of onroerende zaak;
 • kosten voor het beperken of voorkomen van schade.

Als wij vaststellen dat u recht heeft op nadeelcompensatie, kunt u ook de volgende kosten vergoed krijgen:

 • noodzakelijke en redelijke kosten voor het inschakelen van deskundigen (bijvoorbeeld voor juridische bijstand);
 • wettelijke rente.

Meesturen bij uw aanvraag

Voor het vaststellen van het financiële nadeel dat is ontstaan door het rechtmatig handelen van de gemeente hebben wij gegevens van u nodig. Wij moeten een vergelijking kunnen maken van de situatie vóór en na de gebeurtenis.

 • Een rapport van een financieel deskundige (bijvoorbeeld een taxatierapport of accountantsverklaring) waaruit blijkt wat het financiële nadeel (de schade) is en hoe dat is berekend. Hierbij moet gemotiveerd worden aangegeven hoe en in welke mate het financiële nadeel verband houdt met het (rechtmatig) handelen van de gemeente.
 • Jaarstukken of winst- en verliesrekeningen over de afgelopen 3 jaren.