Aanpak stikstofproblematiek

In Ede willen we onze natuurgebieden goed beschermen. Maar we willen ook een goede doorstroming van het verkeer, genoeg woningen en voldoende werk voor iedereen. Dat al die belangen soms botsen blijkt wel uit de discussie die is ontstaan over de uitstoot van stikstof.  

Stikstofverbindingen zijn schadelijk voor de natuur. Die stikstof belandt in de natuur door menselijk gedrag, zoals bijvoorbeeld autorijden, bouwen en het houden van vee. In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was geregeld hoeveel stikstof er in de natuur terecht mocht komen. Bijvoorbeeld de aanleg van wegen en de bouw van woningen kon doorgaan doordat binnen het programma ook maatregelen werden getroffen om de natuur te herstellen. Maar de Raad van State oordeelde eind mei 2019 dat het PAS niet mag, omdat het schade aan de natuur niet voorkomt.

Alle economische activiteiten die geen extra stikstofneerslag op aangewezen natuurgebieden (zogenaamde Natura2000 gebieden) veroorzaken kunnen ‘gewoon’ doorgaan. Activiteiten die een onherroepelijke omgevingsvergunning hebben gaan ook door. Dat betekent dat als een omgevingsvergunning voor het bouwen definitief is afgegeven, dat die niet wordt ingetrokken. Ook kunnen projecten door die een onherroepelijk vergunning hebben in het kader van de Wet natuurbescherming, zoals de Kazerneterreinen en het Enkaterrein.

Bij nieuwe projecten moet nu nog meer rekening gehouden worden met of er stikstof vrijkomt en hoeveel. Het kabinet wil inzetten op verbetering van de natuur en vermindering van de neerslag van stikstof op Natura2000 gebieden. Hiervoor moeten alle sectoren gaan bijdragen aan de oplossing. Er komt een gebiedsgerichte aanpak voor bron- en natuurherstelmaatregelen. Dit betekent dat per regio wordt gekeken naar oplossingen die een positief effect hebben op de natuur. De provincie heeft hierbij een belangrijke regierol gekregen. Dit beleid is opgenomen in de Wet stikstofreductie en natuurherstel. Voor meer informatie zie: https://www.aanpakstikstof.nl/ en https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/.

De provincie verleent momenteel weer natuurvergunningen, maar is daarbij wel gehouden aan de beperkingen waarmee plannen en projecten nu te maken hebben.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, is het zaak om te bepalen of de activiteiten een stikstofeffect heeft. De Omgevingsdienst de Vallei (OddV) bekijkt of u hiervoor een berekening moet aanleveren. In een aantal gevallen ligt een bouwactiviteit ver genoeg van Natura2000 of gaat het om een kleine bouwactiviteit. Dan zal de omgevingsdienst niet om een berekening vragen.

Als u wel een berekening moet aanleveren, moet onderzocht worden of de gebruiksfase van uw project leidt tot extra stikstofneerslag op hiervoor gevoelige (Natura2000-)gebieden. Deze berekeningen moeten worden uitgevoerd met de wettelijk voorgeschreven online rekentool AERIUS Calculator en moeten voorzien worden van een begeleidende rapportage waarin de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies staan beschreven. De bouwfase van projecten is momenteel uitgezonderd van toetsing en hoeft dus niet langer in beeld te worden gebracht.

Is geen sprake van extra stikstofneerslag vanwege uw bouwactiviteit, dan is de stikstofregelgeving niet van toepassing. Wanneer de activiteit wel stikstofeffecten heeft, moet worden aangetoond dat dit effect is weg te nemen. De wet geeft hier een aantal instrumenten voor zoals intern en extern salderen. Het is aan te raden om een adviesbureau in te schakelen om u hierover te laten adviseren.

Meer informatie vindt u op de website van Bij12.

In Ede proberen we de natuur te versterken en tegelijkertijd bouwprojecten zo veel mogelijk door te laten gaan. Ook wordt ingezet op maatregelen om de uitstoot van bijvoorbeeld de landbouwsector te verminderen.

De biodiversiteit herstellen, verbeteren en versterken

Het meest effectief is om maatregelen te nemen die de bron van stikstof aanpakken. Zowel in natuurgebieden en in de buurt ervan als in de landbouwgebieden. Daarmee verlagen we de uitstoot en daarmee ook de neerslag (depositie) van stikstof in natuurgebieden. We willen deze bron- en herstelmaatregelen samen met de provincie en de verschillende sectoren oppakken in de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof.

Ook maatregelen op korte termijn kunnen al effectief zijn voor het verbeteren van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door de openbare ruimte vriendelijker te maken voor de bij en geveltuintjes in het centrum aan te leggen. Het probleem is groot, maar alle beetjes helpen. Voor meer informatie over het versterken van de biodiversiteit en natuurinclusief bouwen, zie: https://www.ede-natuurlijk.nl/natuurinclusief.

Een sterke landbouwsector

Ede heeft een rijke landbouwhistorie die wordt gekenmerkt door een goede samenwerking tussen overheden, boeren en kennisinstellingen. Juist deze lange en effectieve samenwerking helpt om in deze tijden gezamenlijk tot nieuwe visies op de landbouw te komen. Op meerdere manieren bedenken we hier ook oplossingen voor de stikstofproblematiek. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe verdienmodellen, methodes om de stikstofuitstoot van stallen te verminderen en het gebruik van dierlijke mest in plaats van kunstmest.

Heeft u vragen over de stikstofproblematiek? Kijk dan eens tussen de veelgestelde vragen over dit onderwerp op de website van BIJ12. Meer informatie vindt u ook op www.aanpakstikstof.nl. Of neem contact op met hun helpdesk.