Koning David School op Elias Beeckmankazerne

Op het oude terrein van de Elias Beeckmankazerne komt een school met een gymzaal. Dit werd besloten bij het begin van de herontwikkeling en staat in het ontwikkelingsplan Kazerneterreinen en later in het bestemmingsplan. In 2019 is definitief besloten dat de Koning David School naar dit terrein verhuist.

De gemeente heeft twee rollen bij de ontwikkeling van de nieuwe school en gymzaal. We zijn niet alleen verantwoordelijk voor het bouwproces als bouwheer, maar stelden ook samen met de bewoners van de Elias Beeckmankazerne het kavelpaspoort op. Het kavelpaspoort is een belangrijk document met regels voor de bouw en de inrichting van het terrein. Dit kavelpaspoort is nu afgerond.

Kavelpaspoort

In het kavelpaspoort staan richtlijnen voor de plek van de school, de gymzaal, parkeermogelijkheden en de maximale grootte van de gebouwen. Om ervoor te zorgen dat de school goed in de buurt past, heeft de gemeente overleg gehad met een werkgroep van het buurtcomité van Elias Beeckman. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 14 0318.

Voorlopig ontwerp

De keuze voor architectenbureau BDG Architecten uit Amsterdam is via de standaard procedure voor selectie gemaakt. De architecten hebben het voorlopig ontwerp van de school en gymzaal afgerond. Als bouwheer zorgt de gemeente ervoor dat het ontwerp voldoet aan de regels in het kavelpaspoort.

Bekijk de ontwerpen

Bekijk hier het voorlopig ontwerp van de Koning David School, gymzaal en het buitengedeelte. (pdf, 6 MB)

Hoe verder?

Gezien de grote druk op het onderwijs gaat het proces van ontwerpen door. Daarom willen we nogmaals benadrukken dat de locatie, omvang van de school, gymzaal en het onderwerp verkeer niet ter discussie staan in het ontwerpproces. Als u bezwaren heeft, kunt u deze kenbaar maken bij het ontwerpbestemmingsplan.

Na het afronden van het voorontwerp, gaan we verder met het maken van het definitieve ontwerp. Dit ontwerp wordt gebruikt voor het aanvragen van de Omgevingsvergunning. Deze vergunning vragen we voor de zomer van 2024 aan.

Wat gebeurt er met de grote boom op het terrein?

Enkele bomen, waaronder de boom in het midden van het terrein, blijven behouden. 

Wordt er vanuit duurzaamheid hout gebruikt bij de bouw van de school en gymzaal?

Bij de bouw van de school proberen we zoveel mogelijk hout te gebruiken. De gymzaal bouwen we voornamelijk met staal. Ook worden er, waar het kan, zonnepanelen en groene daken geplaatst.

Is het schoolplein toegankelijk voor iedereen of wordt het afgesloten?

Het schoolplein wordt niet afgesloten en is vrij toegankelijk voor iedereen.

Is het parkeren op het terrein van de school?

Ja, er zijn parkeerplaatsen langs de Elias Beeckmanlaan aan de zijde van de school. Op het schoolplein is ook een kiss&ride-zone die alleen bereikbaar is tijdens haal- en brengmomenten. Het aantal parkeerplaatsen is vastgesteld op basis van de behoeften en het gebruik van de school.

Bestemmingsplan

Om de school te realiseren is er een bestemmingsplanwijziging nodig. Het college heeft op 12 december 2023 besloten in te stemmen met deze bestemmingsplanwijziging. De periode om hierop zienswijzen in te dienen liep tot en met woensdag 31 januari 2024. De ingediende zienswijzen worden nu zorgvuldig bekeken en voorzien van een antwoord. De indieners worden daarvan op de hoogte gehouden. Na het definitieve besluit is er nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. Meer informatie over het besluit en de periode van beroep vindt u tegen die tijd ook op deze pagina.

U kan het ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, Elias Beeckmankazerne, nieuwbouw basisschool en gymzaal’ en de daarbij behorende documenten hieronder downloaden.

Het collegebesluit is terug te lezen in het raadsinformatiesysteem

Kavelpaspoort

Op 27 september 2023 was er een informatieavond, waarbij de gemeente en omwonenden in gesprek gingen over het verkeer en parkeren bij deze school. Hier kunt u de presentatie van deze avond (pdf, 8 MB) teruglezen.