Herinrichting Bloemenbuurt

In de Bloemenbuurt werken wij aan een duurzame, leefbare en toegankelijke openbare ruimte. Dit doen we samen met bewoners en andere betrokken organisaties.

In de Bloemenbuurt richten we de openbare ruimte opnieuw in. Hiervoor voeren we de volgende werkzaamheden uit:

 • We vervangen een groot deel van het riool. We koppelen dan ook het riool direct af. Afkoppelen betekent dat je schoon regenwater direct in de bodem laat zakken, in plaats van naar de rioolwaterzuivering te brengen. Daarom leggen we twee buizen aan. In de ene buis komt schoon regenwater terecht. De andere buis zorgt voor de afvoer van vuil water.
 • Door het vervangen van het riool lossen we de knelpunten van water- en stankoverlast op
 • Overal waar het riool vervangen wordt, vervangen we ook de rijweg en de stoep.
 • Een aantal bomen in de buurt vervangen we door nieuwe bomen. Ook vergroten we de groeiruimte van alle bomen in de wijk.
 • In totaal krijgen drie speeltuinen een onderhoudsbeurt. Het gaat om de speeltuinen in de volgende straten: Ons Honk, Irisplein, Anjelierlaan.
 • We vervangen en onderhouden de openbare verlichting
 • Bij de herinrichting hebben we aandacht voor parkeren en verkeersveiligheid. Zo plaatsen we drempels en versmallen we enkele wegen. De parallelweg van de Veenderweg wordt ingericht als fietsstraat.
 • De buurt richten we klimaatvriendelijk in, door meer groen, opvang van regenwater en het vergroten van de biodiversiteit.

Alle werkzaamheden krijgen een plek in het ontwerp. Het projectteam van de gemeente maakt samen met de geselecteerde aannemer schetsen. Hiermee wordt onderzocht hoe alle werkzaamheden onderdeel kunnen worden van het ontwerp. Deze eerste schets zal vervolgens met buurtbewoners besproken worden.

Op deze kaart ziet u waar we het riool of bomen vervangen en welke speeltuinen we opknappen (jpg, 896 KB). Aan de paarse lijnen ziet u in welke straten we het riool vervangen en daarmee ook de rijbaan en stoep. Aan de groene stippen ziet u welke bomen we vervangen en aan de oranje sterren ziet u welke speeltuinen een onderhoudsbeurt krijgen.

Bewoners kennen de buurt als geen ander. Daarom vroegen we u in 2020 en 2021 om aan te geven welke verbeteringen u graag ziet in uw buurt. Punten die meerdere keren terugkomen zijn:

 • de verkeersveiligheid/maatregelen tegen hardrijdend verkeer;
 • vervanging of verbeteren van stoepen, parkeeroplossingen en klinkers in plaats van asfalt;
 • aanleg glasvezelnetwerk en laadpalen voor elektrische auto’s;
 • vervangen, snoeien en toevoegen van bomen en groen;
 • rioolverbetering in verband met water- en stankoverlast in sommige straten.

Verder spelen de thema’s Energietransitie en Steenbreek een belangrijke rol bij de herinrichting van de wijk.

We hebben alle opmerkingen van bewoners en betrokken organisaties gebundeld in visiekaarten (zie onder ‘Documenten’). Deze kaarten vormen samen met de uitgangspunten en ambities van de gemeente de startnotitie. De startnotitie is een document waarin wordt beschreven wat het project is en welke werkzaamheden straks worden uitgevoerd. Dit document is de basis voor het ontwerpproces.

We kunnen niet alle wensen en verbeteringen uitvoeren. Soms omdat het praktisch niet past (zowel meer groen als meer parkeerplekken als bredere stoepen in één straat wordt lastig omdat de ruimte daarvoor te beperkt is), maar ook omdat de gemeente een beperkt budget heeft. In de startnotitie hebben we een aantal opties voorgesteld aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een keuze gemaakt en budget beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen we alle werkzaamheden uitvoeren zoals voorgesteld.

Wanneer we met de ontwerpen op straatniveau aan de slag gaan, wordt dieper ingegaan op de wensen voor de herinrichting van uw buurt. Onder het kopje ‘Planning’ vindt u hier meer informatie over.

Landelijk is afgesproken dat we in 2050 energieneutraal moeten zijn. Dat geldt dus ook voor Ede. Het betekent dat we dan alle energie die we nodig hebben duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld doormiddel van de wind, zon of biomassa. 2050 lijkt nog ver weg, maar het kost veel tijd om de hele gemeente van het aardgas af te halen. Voor koken, verwarming en warm water moeten namelijk nieuwe oplossingen komen.

De komende werkzaamheden zijn een mooie kans om ook direct op zoek te gaan naar een alternatief voor aardgas in deze buurt. Dat doen we graag samen met u als bewoner. Het gaat ten slotte om uw woning. Wij dagen u uit om samen met uw buurtgenoten na te denken over een alternatief voor aardgas. Denk bijvoorbeeld aan een warmtenet voor de hele buurt. Maar ook het aanbrengen van extra isolatie kan helpen. Meer informatie en ideeën over wonen zonder aardgas vindt u op de website Ede-Natuurlijk!

Hoe en wanneer van het gas af?

In de afgelopen periode is met bewoners gesproken over de energietransitie. Daarvoor moet een wijkuitvoeringsplan (WUP) worden gemaakt. In dit plan staat hoe en wanneer een wijk het beste van het aardgas afgekoppeld kan worden. En over kan schakelen op een andere energiebron. Het plan van aanpak hiervoor moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden. We organiseren na deze goedkeuring vervolggesprekken met de bewoners.

Ook in Ede zien we de gevolgen van klimaatverandering. Daar kunnen we niet omheen. Extreme regenbuien zorgen soms voor veel water op straat en in de tuin. Ook ervaren we vaker periodes van hitte en droogte. Door soms kleine aanpassingen kunnen we er samen voor zorgen dat de omgeving leefbaar blijft. Bijvoorbeeld door het vergroenen van tuinen en het opvangen van regenwater in een groene omgeving. Regenwater verdwijnt zo niet in het riool, we beperken wateroverlast en de buurt is koeler op een hete zomerdag. Dit project biedt een mooie aanleiding om hierover na te denken. We gaan met de buurt in gesprek over hoe zij klimaatverandering zien in hun buurt en willen samen tot een plan komen. Op de website van Ede Natuurlijk! vindt u alvast tips en informatie over water- en diervriendelijke maatregelen voor uw buurt.

Stand van zaken

Tijdens de digitale bijeenkomsten in 2020 en begin 2021 hebben we met diverse bewoners gesproken over acties en maatregelen voor het vergroenen van de buurt. Zo kunnen bewoners gebruik maken van gratis tuinadvies. Diverse buurtbewoners hebben zich aangemeld als tuinambassadeur en geven zo hun buurtbewoners advies over het vergroenen van hun tuin. Een aantal van hen hebben een bordje in hun tuin zodat ze herkenbaar zijn als tuinambassadeur.

Wilt u ook gratis tuinadvies? Stuur een mail naar steenbreek@ede.nl.

De planning voor de herinrichting van de Bloemenbuurt ziet er als volgt uit:

 • September 2023: start ontwerp Bloemenbuurt
 • Zomer 2024: start werkzaamheden

Heeft u vragen over het project Herinrichting Bloemenbuurt? Dan kunt u contact met ons opnemen via bloemenbuurt@ede.nl.

Malkander

Heeft u vragen of wensen over dit project, maar bespreekt u die liever eerst met een onafhankelijk contactpersoon buiten de gemeente om? Neem dan contact op met Malkander door te bellen met 0318-208080. U kunt ook een mail sturen naar info@malkander-ede.nl. Kijk voor meer informatie op de website van Malkander.