World Food Center

Op de voormalige Mauritskazerne naast station Ede-Wageningen ontwikkelen we het World Food Center (WFC). Hier komt alles rondom duurzame en gezonde voeding samen en creëren we een levendig gebied waar je kunt wonen, werken en recreëren. Wat dit betekent voor Ede zie je in dit filmpje op YouTube.

De afgelopen maanden is door ontwerpbureau Tinker Imagineers in opdracht van de stichting WFC hard gewerkt aan een nieuw plan voor invulling van de Mauritskazerne dat binnen het huidige bestemmingsplan past. Bekijk het aangepaste ontwerp (pdf, 27 MB).

Het World Food Center (WFC) is een gebiedsontwikkelingsproject ten noorden van het station Ede-Wageningen. Het gebied is de plek waar voedselbedrijven en -organisaties zich vestigen, waar bezoekers spelenderwijs alles over ons voedsel te weten komen en waar mensen wonen, werken en recreëren.

Wat komt er op het World Food Center?

Het World Food Center komt op het voormalig kazerneterrein Maurits-Zuid van 28 hectare naast het station Ede-Wageningen. Het WFC wordt een levendig stadsdeel voor nieuwe woningen, bedrijvigheid, een hotel/congres-locatie én de World Food Experience waar je op een leuke manier van alles over duurzame en gezonde voeding leert. Er kan nog niet worden begonnen met de bouw van de Experience. Dat komt door een uitspraak van de Raad van State. Meer hierover lees je onder het kopje ‘World Food Experience’. De bestaande rijksmonumentale gebouwen blijven natuurlijk staan. Het terrein is eigendom van de gemeente. Het gebied biedt straks ruimte voor minimaal 600 woningen en circa 50.000 m² aan bedrijven. De ambities en uitgangspunten voor het World Food Center zijn vastgelegd in een structuurvisie (samenvatting) die begin 2020 is vastgesteld door college en gemeenteraad.

Verschil World Food Center en World Food Experience

In de media worden soms het World Food Center en de World Food Experience door elkaar gehaald. Met het World Food Center bedoelen we het volledige gebied waar gebouwd wordt aan woningen en bedrijvigheid. De World Food Experience is daar een onderdeel van. De World Food Experience wordt een educatieve attractie in een van de rijksmonumenten. Het wordt een plek waar je op een leuke manier kunt leren over gezonde en duurzame voeding.

Opzet World Food Center

Ontwikkeling van dit prachtige kazerneterrein grenzend aan de Veluwe vraagt om een ruimtelijk plan dat goed omgaat met bestaande waarden, nieuwe betekenis aan het terrein geeft en flexibel is, omdat de ontwikkeling van het WFC langere tijd gaat duren. Er is daarom een plan dat voor langere termijn samenhang en kwaliteit borgt én ruimte biedt aan de ontwikkeling. Er is een plan ontworpen met groene assen (lijnen) van oost naar west en noord naar zuid. In de ruimtes tussen de groene assen liggen de bouwvelden. In deze gebieden is ruimte voor bebouwing. De bouwvelden hebben allemaal een letter gekregen, die overal terugkomen in de verschillende plannen.

De World Food Experience wordt een educatieve attractie in de Mauritskazerne. Het wordt een plek waar je op een leuke manier kunt leren over gezonde en duurzame voeding. Bezoekers beleven hier de wereld die verscholen gaat achter ons dagelijks eten. De Experience wil mensen stimuleren om gezondere en duurzamere keuzes te maken en laten zien dat dat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. De Stichting World Food Experience is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de attractie.

Update: Er kan nog niet worden begonnen met de bouw van de Experience. Dat komt door een uitspraak van de Raad van State op woensdag 28 december 2022 over het bestemmingsplan dat nodig is om de World Food Experience te kunnen realiseren. De Raad van State heeft namelijk geoordeeld dat het bestemmingsplan niet goed onderbouwd is en dat het daarom niet gebruikt kan worden. Op dit moment onderzoeken we wat de uitspraak van de Raad van State betekent voor de bouw van de World Food Experience.

Wil je meer weten over de Experience? Kijk op de website van de Experience.

Het WFC is een aantrekkelijke plek om te wonen. In een decor van militaire historie en het Veluwse groen zijn volop reuring en voorzieningen te vinden op loopafstand van het intercitystation en de Veluwe en niet ver van het centrum van Ede. Het WFC is onderscheidend van andere nieuwbouw, omdat gekozen wordt voor een voedselthematisering van het wonen. Hiermee hangt ook zeker bewust leven, gezondheid en duurzaamheid samen. Er zijn hier volop mogelijkheden voor, in relatie tot de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een collectieve tuin, een buurtschuur of wonen aan het voedselbos. Voor brochures en contact om te huren of kopen verwijzen we naar de website van het World Food Center.

 • Op 28 december 2022 deed de Raad van State een uitspraak tegen het bestemmingsplan van de World Food Experience. De Raad van State heeft geoordeeld dat het bestemmingsplan niet goed onderbouwd is en dat het daarom niet gebruikt kan worden. Er kan daarom nog niet worden begonnen met de bouw van de Experience. Op dit moment onderzoeken we wat de uitspraak van de Raad van State betekent voor de World Food Experience.
 • Voor Bouwveld N is een vastgesteld bestemmingsplan en de woningen zijn verkocht. Meer informatie vindt u op deze website
 • Voor Bouwveld K is een vastgesteld bestemmingsplan. De verkoop van dit bouwveld K, de Gelderse Stadstuin, is begonnen. Meer informatie vindt u op de website van het World Food Center.
 • Op 23 september 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van de World Food Experience.
 • 15 juli 2021: Stichting World Food Center Experience heeft de plannen van de Experience bekend gemaakt tijdens een online bijeenkomst. Hoe de Experience er straks van binnen én buiten uitziet kun je hier terug zien.
 • 13 juli 2021: College heeft ingestemd met de plannen voor de realisatie van de World Food Experience. Het Ketelhuis is verkocht voor de ontwikkeling van een restaurant.
 • Op 8 juni gaf het College goedkeuring op het ontwerp van de Experience. De zienswijze periode loopt tot 28 juli. Op 7 september 2021 neemt het College een definitief besluit over het ontwerp.
 • 22 september 2020: de keuze voor Kraaijvanger Architects en Braaksma & Roos Architectenbureau voor het ontwerp van het gebouw van de World Food Experience is bekendgemaakt. 
 • Op 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad unaniem de plannen uit de structuurvisie vastgesteld.
 • Op 12 november heeft het college de structuurvisie vastgesteld. Op 12 december (doorgeschoven naar 16 januari 2020) beoordeelt de gemeenteraad de plannen in een oordeelsvormende vergadering.
 • Van 20 juni tot 31 juli 2019 is er de gelegenheid geweest om een inspraakreactie in te dienen op de ontwerp structuurvisie.
 • 17 juni 2019 hebben we een tweede stadsgesprek georganiseerd met inwoners en ondernemers. Dit maal als onderdeel van de inspraakprocedure.
 • Op 11 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de ontwerp structuurvisie en milieueffectrapportage voor het WFC vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.
 • Op 30 januari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de verdere ontwikkeling van World Food Experience. In maart 2019 neemt de gemeenteraad een besluit.
 • Op 18 september 2018 hebben we een stadsgesprek georganiseerd met inwoners en ondernemers. Lees de nieuwsbrief die we hierover stuurden. 
 • In het derde kwartaal van 2017 lag de ‘notitie reikwijdte en detailniveau’ ter inzage. Dit was de startnotitie van de milieueffectrapportage.
 • In 2017 is in de Stadsvisie de stationsknoop-WFC aangewezen als tweede brandpunt van de stad. Naast het centrum van Ede, werken we hier de komende jaren aan een tweede levendig centrum.

Bij de ontwikkeling van het World Food Center-terrein werkt de gemeente Ede, als grondeigenaar, samen met ontwikkelaar World Food Center Development BV. Dit is een samenwerkingsverband van BPD (Bouwfonds Property Development), Van Wijnen Groep N.V. en Green Real Estate B.V.

Het World Food Center ontwikkelt zich de komende jaren steeds verder. Dat begint bij het verbouwen en invullen van de bestaande
gebouwen, de realisatie van tijdelijke functies en het mogelijk maken van de eerste nieuwbouw.

 • In 2022: aanleg riolering t.b.v. Veluwse Proeftuin en Gelderse Stadstuin
 • Tweede helft 2022: vaststelling bestemmingsplan bouwveld G
 • Begin 2023: start renovatie Ketelhuis
 • Begin 2023: start bouw bouwveld C
 • In 2023: bouw en oplevering van Veluwse Proeftuin
 • In 2023: bouw Gelderse Stadstuin
 • In 2023: inrichting openbare ruimte in en rond Veluwse Proeftuin, Gelderse Stadstuin, stormbaan en delen van het Kazerneplateau
 • In 2023: aansluitingen op Parklaan, brug voor voetgangers en fietsers tussen ENKA en het nieuwe station

Met de bouw van de World Food Experience wordt voorlopig niet gestart door een uitspraak van de Raad van State.

Waar komen parkeerplaatsen? Welke bomen plaatsen we en waar? En waar is er ruimte voor afvalcontainers? Deze vragen beantwoorden we in inrichtingsplannen van de openbare ruimte. Op dit moment zijn de voorlopige inrichtingsplannen van de bouwvelden N (Veluwse Proeftuin) en K (Gelderse Stadstuin) gemaakt. De inrichtingsplannen kunnen nog wijzigen. Bijvoorbeeld door nieuwe inzichten of doordat er tijdens de uitvoering onverwachte problemen ontstaan. Aan deze plannen kunt u dus geen rechten ontlenen.

De inrichtingsplannen kunt u downloaden:

Als u vragen heeft over de inrichtingsplannen, dan kunt u deze mailen naar wfc@ede.nl.

WFC wordt een plek waar bedrijven zich kunnen vestigen die een relatie hebben met voedsel. Er is ruimte voor verschillende soorten bedrijven en organisaties. Ruim 50 bedrijven en organisaties, waaronder start-ups, coöperaties en innovators, hebben zich hier al gevestigd.

Het gebied voor bedrijfsruimtes van het WFC wordt ontwikkeld als een thematisch gebied, wat het Food Innovation District (FID) wordt genoemd. Een aantrekkelijke, bruisende vestigingsplek waar innovatie, ondernemerschap, onderzoek en educatie centraal staan. Of je nu een eigen kantoorgebouw wilt huren, of liever aansluiting zoekt bij gelijkgestemden in een bedrijfsverzamelpand: vrijwel alles is hier mogelijk. Koop of huur, tijdelijk of permanent. Van kantoorruimte tot laboratorium, van flexplek tot start-uphub: op het World Food Center komt het allemaal samen. Voor de brochure, nieuwsbrief of contact om te huren of kopen verwijzen we naar de website van het World Food Center.

Wat is de stand van zaken rondom de bedrijfsruimtes op het WFC?

 • In de voormalige barakken is het startupconcept Roots gevestigd. Hier komen startupbedrijven in de voedselsector samen.
 • Voor Bouwveld C (het bouwveld achter de Frisokazerne) is er een vastgesteld bestemmingsplan. In dit bouwveld is ruimte voor vier
  bedrijfsgebouwen met tuinen. Per gebouw kunnen één of meer bedrijven zich vestigen. Tussen de bedrijfsgebouwen ligt een centraal pleintje. De architectuur van deze bedrijfsgebouwen zal aansluiten bij het karakter van de monumentale Frisokazerne. De bouw van het eerste gebouw start begin 2023. Meer informatie kunt u vinden op de website van het World Food Center.
 • Het voorgebouw van de Mauritskazerne is verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw. De eerste bedrijven zijn hier inmiddels ingetrokken.

Het voormalige Ketelhuis (een gemeentelijk monument) wordt ontwikkeld tot restaurant met aandacht voor lokaal geproduceerd voedsel. Het gebouw is nu verkocht voor deze ontwikkeling.

Op het World Food Center vinden ook evenementen en activiteiten plaats:

 • De Stingerbol is verhuurd aan de Stichting Stingerbol die een cultureel programma voorschoteld.
 • Op het WFC zijn ook verschillende evenementen die in het teken staan van voedsel, zoals het jaarlijks terugkerende FoodUnplugged en Lepeltje Lepeltje. Wilt u een voedselevenement organiseren op het WFC? Voor gebruik van het terrein kunt u terecht via wfc@ede.nl.