World Food Center

Rond de voormalige Mauritskazerne ontwikkelen we het World Food Center (WFC) en de WFC Experience. Hier komt alles over duurzame en gezonde voeding samen. Een levendig gebied voor wonen, werken en recreëren. Wat dit betekent voor Ede zie je in dit filmpje op YouTube.

Het World Food Center (WFC) is een gebiedsontwikkelingsproject ten noorden van het station Ede-Wageningen. Het gebied is de plek waar voedselbedrijven en -organisaties zich vestigen, waar bezoekers spelenderwijs alles over ons voedsel te weten komen en waar mensen wonen, werken en thuiskomen.

Wat komt er op het World Food Center?

We realiseren het World Food Center op het voormalig kazerneterrein Maurits-Zuid van 28 hectare naast het station Ede Wageningen. Het WFC wordt een levendig stadsdeel gereserveerd voor woningen, bedrijvigheid en een hotel/congres-locatie én de Experience. De bestaande rijksmonumentale gebouwen blijven natuurlijk staan. Het terrein is eigendom van de gemeente. Het programma biedt ruimte voor minimaal 350 woningen en circa 50.000 m² aan bedrijven. Een deel van het gebied is programmatisch nog niet ingevuld; de zogenoemde ‘Flexibele zone’. Dit gebied kan nader worden ingevuld met wonen of werken of een menging van deze functies. De ambities en uitgangspunten voor het World Food Center zijn vastgelegd in een structuurvisie die begin 2020 is vastgesteld door college en gemeenteraad. Alle plannen in het gebied vallen terug op de uitgangspunten van de structuurvisie. U kunt de structuurvisie(en een samenvatting) en het plan-MER nalezen.

WFC en WFC Experience

In de berichten in de media wordt vaak gesproken over het WFC. Hierbij wordt soms geen onderscheid gemaakt tussen de WFC Experience en de gebiedsontwikkeling WFC. Dit zorgt nogal eens voor verwarring. Het World Food Center gaat over de gehele gebiedsontwikkeling, waar de World Food Center Experience een onderdeel van is. De WFC Experience komt straks in een van de rijksmonumenten met een aanbouw en vormt maar een klein oppervlak van het gebied. De rest van het terrein is grotendeels gereserveerd voor woningen en bedrijven.

Opzet World Food Center

Ontwikkeling van dit prachtige kazerneterrein grenzend aan de Veluwe vraagt om een ruimtelijk plan dat goed omgaat met bestaande waarden, nieuwe betekenis aan het terrein geeft en flexibel is, omdat de ontwikkeling van het WFC langere tijd gaat duren. Er is daarom een plan dat voor langere termijn samenhang en kwaliteit borgt én ruimte biedt aan de ontwikkeling. Er is een plan ontworpen met groene assen (lijnen) van oost naar west en noord naar zuid. In de ruimtes tussen de groene assen liggen de bouwvelden. In deze gebieden is ruimte voor bebouwing. De bouwvelden hebben allemaal een letter gekregen, die overal terugkomen in de verschillende plannen.

De WFC Experience wordt een educatieve attractie in één van de rijksmonumenten. Het wordt een plek waar je op een leuke manier kunt leren over gezonde en duurzame voeding. Bezoekers beleven hier de wereld die verscholen gaat achter ons dagelijks eten. De Experience wil mensen stimuleren om gezondere en duurzamere keuzes te maken en vooral te laten zien dat dat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. De Stichting WFC Experience is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de attractie.

Er kan nog niet worden begonnen met de bouw van de Experience. Dat komt door een uitspraak van de Raad van State op woensdag 28 december 2022 tegen het bestemmingsplan van de WFC Experience. De Raad van State heeft geoordeeld dat het bestemmingsplan niet goed onderbouwd is en dat het daarom niet gebruikt kan worden. Op dit moment onderzoeken we wat de uitspraak van de Raad van State betekent voor de bouw van de WFC Experience.

Wil je meer weten over de Experience? Kijk op de website van de Experience.

Het WFC is een aantrekkelijke plek om te wonen. In een decor van militaire historie en het Veluwse groen zijn volop reuring en voorzieningen te vinden op loopafstand van het intercitystation en de Veluwe en niet ver van het centrum van Ede. Het WFC is onderscheidend van andere nieuwbouw, omdat gekozen wordt voor een voedselthematisering van het wonen. Hiermee hangt ook zeker bewust leven, gezondheid en duurzaamheid samen. Er zijn hier volop mogelijkheden voor, in relatie tot de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een collectieve tuin, een buurtschuur of wonen aan het voedselbos. Voor brochures en contact om te huren of kopen verwijzen we naar de website van het World Food Center.

 • Voor Bouwveld N is een vastgesteld bestemmingsplan en de woningen zijn verkocht. Meer informatie vindt u op de website van het World Food Center
 • Voor Bouwveld K is een vastgesteld bestemmingsplan. De verkoop van dit bouwveld K, de Gelderse Stadstuin, is begonnen. Meer informatie vindt u op de website van het World Food Center.
 • Op 23 september 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van de World Food Center Experience.
 • 15 juli 2021: Stichting World Food Center Experience heeft de plannen van de Experience bekend gemaakt tijdens een online bijeenkomst. Hoe de Experience er straks van binnen én buiten uitziet kun je hier terug zien.
 • 13 juli 2021: College heeft ingestemd met de plannen voor de realisatie van de World Food Center Experience. Het Ketelhuis is verkocht voor de ontwikkeling van een restaurant.
 • Op 8 juni gaf het College goedkeuring op het ontwerp van de Experience. De zienswijze periode loopt tot 28 juli. Op 7 september 2021 neemt het College een definitief besluit over het ontwerp.
 • 22 september 2020: de keuze voor Kraaijvanger Architects en Braaksma & Roos Architectenbureau voor het ontwerp van het gebouw van de World Food Center Experience is bekendgemaakt. 
 • Op 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad unaniem de plannen uit de structuurvisie vastgesteld.
 • Op 12 november heeft het college de structuurvisie vastgesteld. Op 12 december (doorgeschoven naar 16 januari 2020) beoordeelt de gemeenteraad de plannen in een oordeelsvormende vergadering.
 • Van 20 juni tot 31 juli 2019 is er de gelegenheid geweest om een inspraakreactie in te dienen op de ontwerp structuurvisie.
 • 17 juni 2019 hebben we een tweede stadsgesprek georganiseerd met inwoners en ondernemers. Dit maal als onderdeel van de inspraakprocedure.
 • Op 11 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de ontwerp structuurvisie en milieueffectrapportage voor het WFC vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.
 • Op 30 januari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de verdere ontwikkeling van WFC Experience. In maart 2019 neemt de gemeenteraad een besluit.
 • Op 18 september 2018 hebben we een stadsgesprek georganiseerd met inwoners en ondernemers. Lees de nieuwsbrief die we hierover stuurden. 
 • In het derde kwartaal van 2017 lag de ‘notitie reikwijdte en detailniveau’ ter inzage. Dit was de startnotitie van de milieueffectrapportage.
 • In 2017 is in de Stadsvisie de stationsknoop-WFC aangewezen als tweede brandpunt van de stad. Naast het centrum van Ede, werken we hier de komende jaren aan een tweede levendig centrum.

Bij de ontwikkeling van het World Food Center-terrein werkt de gemeente Ede, als grondeigenaar, samen met ontwikkelaar World Food Center Development BV. Dit is een samenwerkingsverband van BPD (Bouwfonds Property Development), Van Wijnen Groep N.V. en Green Real Estate B.V.

Het World Food Center ontwikkelt zich de komende jaren steeds verder. Dat begint bij het verbouwen en invullen van de bestaande
gebouwen, de realisatie van tijdelijke functies en het mogelijk maken van de eerste nieuwbouw.

 • In 2022: aanleg riolering t.b.v. Veluwse Proeftuin en Gelderse Stadstuin
 • In 2022-2023: bouw van Veluwse Proeftuin
 • Tweede helft 2022: vaststelling bestemmingsplan bouwveld G
 • Eind 2022: start bouw Gelderse Stadstuin
 • Eind 2022: start bouw Experience
 • Begin 2023: start renovatie Ketelhuis
 • Begin 2023: start bouw bouwveld C

Waar komen parkeerplaatsen? Welke bomen plaatsen we en waar? En waar is er ruimte voor afvalcontainers? Deze vragen beantwoorden we in inrichtingsplannen van de openbare ruimte. Op dit moment zijn de voorlopige inrichtingsplannen van de bouwvelden N (Veluwse Proeftuin) en K (Gelderse Stadstuin) gemaakt. De inrichtingsplannen kunnen nog wijzigen. Bijvoorbeeld door nieuwe inzichten of doordat er tijdens de uitvoering onverwachte problemen ontstaan. Aan deze plannen kunt u dus geen rechten ontlenen.

De inrichtingsplannen kunt u downloaden:

Als u vragen heeft over de inrichtingsplannen, dan kunt u deze mailen naar wfc@ede.nl.

WFC wordt een plek waar bedrijven zich kunnen vestigen die een relatie hebben met voeding en eten. Er is ruimte voor verschillende soorten bedrijven en organisaties. Al 21 bedrijven, waaronder multinationals, coöperaties, familiebedrijven en innovators, zijn enthousiast. Zij werken mee in de ontwikkeling van het WFC.

Het gebied voor bedrijfsruimtes van het WFC wordt ontwikkeld als een thematisch gebied, wat het Food Innovation District (FID) wordt genoemd. Een aantrekkelijke, bruisende vestigingsplek waar innovatie, ondernemerschap, onderzoek en educatie centraal staan. Of je nu een eigen kantoorgebouw wilt huren, of liever aansluiting zoekt bij gelijkgestemden in een bedrijfsverzamelpand: vrijwel alles is hier mogelijk. Koop of huur, tijdelijk of permanent. Van kantoorruimte tot laboratorium, van flexplek tot start-uphub: op het World Food Center komt het allemaal samen. Voor de brochure, nieuwsbrief of contact om te huren of kopen verwijzen we naar de website van het World Food Center.

Wat is de stand van zaken rondom de bedrijfsruimtes op het WFC?

 • In de voormalige barakken is het startupconcept Roots gevestigd. Hier komen startupbedrijven in de voedselsector samen.
 • Voor Bouwveld C (het bouwveld achter de Frisokazerne) is er een vastgesteld bestemmingsplan. In dit bouwveld is ruimte voor vier
  bedrijfsgebouwen met tuinen. Per gebouw kunnen één of meer bedrijven zich vestigen. Tussen de bedrijfsgebouwen ligt een centraal pleintje. De architectuur van deze bedrijfsgebouwen zal aansluiten bij het karakter van de monumentale Frisokazerne. De bouw van het eerste gebouw start begin 2023. Meer informatie kunt u vinden op de website van het World Food Center.
 • Het voorgebouw van de Mauritskazerne is verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw. De eerste bedrijven zijn hier inmiddels ingetrokken.

Het voormalige Ketelhuis (een gemeentelijk monument) wordt ontwikkeld tot restaurant met aandacht voor lokaal geproduceerd voedsel. Het gebouw is nu verkocht voor deze ontwikkeling.

Op het World Food Center vinden ook evenementen en activiteiten plaats:

 • De Stingerbol is verhuurd aan de Stichting Stingerbol die een cultureel programma voorschoteld.
 • Op het WFC zijn ook verschillende evenementen die in het teken staan van voedsel, zoals het jaarlijks terugkerende FoodUnplugged en Lepeltje Lepeltje. Wilt u een voedselevenement organiseren op het WFC? Voor gebruik van het terrein kunt u terecht via wfc@ede.nl.