Herinrichting Zeeheldenbuurt

Een groot deel van het riool in de Zeeheldenbuurt moet vervangen worden. Daarnaast onderzoeken ook welke andere verbeteringen nodig zijn in de buurt. Dit doen we samen met bewoners en andere betrokken organisaties.

In de Zeeheldenbuurt gaan we in elk geval de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • We vervangen een groot deel van het riool. We gaan dan ook het riool direct afkoppelen. Afkoppelen betekent dat je schoon regenwater direct in de bodem laat zakken, in plaats van naar de rioolwaterzuivering te brengen. Daarom gaan we twee buizen aanleggen. In de ene buis komt schoon regenwater terecht. De andere buis zorgt de afvoer van vuil water.
  • Overal waar het riool vervangen wordt, vervangen we ook de rijweg en de stoep.
  • Een aantal bomen in de buurt gaan we vervangen door nieuwe bomen.
  • In totaal krijgen zes speeltuinen een onderhoudsbeurt. Het gaat om de speeltuinen in de volgende straten: Witte de Withstraat, Kraatsweg/Witte de Withstraat, Kraatsweg, De Ruijterstraat (Slijpkruikpark), De Ruijterstraat (skatepark), Banckertplein

Op deze kaart ziet u waar we het riool of bomen vervangen en welke speeltuinen we opknappen (jpg, 290 KB). Aan de paarse lijnen ziet u in welke straten we het riool vervangen en daarmee ook de rijbaan en stoep. Aan de groene stippen ziet u welke bomen we vervangen en aan de oranje sterren ziet u welke speeltuinen een onderhoudsbeurt krijgen.

Als we toch de straat openleggen, kunnen we meteen een aantal andere verbeteringen meenemen op het gebied van groen, verkeer, duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Daarnaast speelt participatie een grote rol in dit project. Hiervoor gingen we in 2020 en 2021 in gesprek met buurtbewoners en betrokken organisaties. Samen met al deze partijen hebben we behoeften en wensen voor de herinrichting opgehaald en in beeld gebracht. Deze verbeterpunten en de geplande werkzaamheden staan beschreven in de startnotitie (zie kopje ‘Startnotitie voor meer informatie).

Bewoners kennen de buurt als geen ander. Daarom vroegen we u in 2020 en 2021 om aan te geven welke verbeteringen u graag ziet in uw buurt. Punten die meerdere keren terugkomen zijn:

  • de verkeersveiligheid/maatregelen tegen hardrijdend verkeer;
  • vervanging of verbeteren van stoepen, parkeeroplossingen en klinkers in plaats van asfalt;
  • aanleg glasvezelnetwerk en laadpalen voor elektrische auto’s;
  • vervangen, snoeien en toevoegen van bomen en groen;
  • rioolverbetering in verband met water- en stankoverlast in sommige straten.

Verder spelen de thema’s Energietransitie, Steenbreek, Shared Space en het gebruik van een deelauto een belangrijke rol bij de herinrichting van de wijk. Op deze pagina vindt u per thema meer informatie.

We kunnen niet alle wensen en verbeteringen uitvoeren. Soms omdat het praktisch niet past (zowel meer groen als meer parkeerplekken als bredere stoepen in één straat wordt lastig omdat de ruimte daarvoor te beperkt is), maar ook omdat de gemeente een beperkt budget heeft. Samen met buurtbewoners en partners zijn we bezig voorstellen te maken, te rekenen en te tekenen. De opties die hieruit komen, brengen we naar de gemeenteraad. Uiteindelijk beslist die welke optie uitgevoerd kan worden.

Wanneer we met de ontwerpen op straatniveau aan de slag gaan wordt dieper ingegaan op de wensen voor de herinrichting van uw buurt. In de planning ziet u wanneer welk cluster van straten aan de beurt is.

Landelijk is afgesproken dat we in 2050 energieneutraal moeten zijn. Dat geldt dus ook voor Ede. Het betekent dat we dan alle energie die we nodig hebben duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld doormiddel van de wind, zon of biomassa. 2050 lijkt nog ver weg, maar het kost veel tijd om de hele gemeente van het gas af te halen. Voor koken, verwarming en warm water moeten namelijk nieuwe oplossingen komen.

De komende werkzaamheden zijn een mooie kans om ook direct op zoek te gaan naar een alternatief voor aardgas in deze buurt. Dat doen we graag samen met u als bewoner. Het gaat ten slotte om uw woning. Wij dagen u uit om samen met uw buurtgenoten na te denken over een alternatief voor aardgas. Denk bijvoorbeeld aan een warmtenet voor de hele buurt, of een warmtepomp in de woning. Maar ook het aanbrengen van extra isolatie kan helpen. Meer informatie en ideeën over wonen zonder aardgas vindt u op de website Ede-Natuurlijk!

Hoe en wanneer van het gas af

In de afgelopen periode is met bewoners gesproken over de energietransitie. Daarvoor moet een wijkuitvoeringsplan (WUP) worden gemaakt. In dit plan staat hoe en wanneer een wijk het beste van het aardgas afgekoppeld kan worden. En over kan schakelen op een andere energiebron. Het plan van aanpak hiervoor moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden. We organiseren na deze goedkeuring vervolggesprekken met de bewoners.  

Op dit moment onderzoeken we ook of we de Zeeheldenbuurt kunnen voordragen voor een subsidie van het Rijk. De wijk kan dan een proeftuin Aardgasvrije wijken worden. Met de subsidie kunnen we - samen met de bewoners - de overstap naar aardgasvrij wonen beter regelen.

Ook in Ede zien we de gevolgen van klimaatverandering. Daar kunnen we niet omheen. Extreme regenbuien zorgen soms voor veel water op straat en in de tuin. Ook ervaren we vaker periodes van hitte en droogte. Door aanpassingen, hoe klein soms ook, kunnen we er samen voor zorgen dat de omgeving leefbaar blijft. Bijvoorbeeld door het vergroenen van tuinen en het opvangen van regenwater in een groene omgeving. Schoon regenwater verdwijnt zo niet in het riool, we beperken wateroverlast en de buurt is koeler op een hete zomerdag. Dit project biedt een mooie aanleiding om hierover na te denken Op de website van Ede Natuurlijk! vindt u alvast tips en informatie over water- en diervriendelijke maatregelen voor uw buurt.

Wat is de laatste stand van zaken?

Tijdens de digitale bijeenkomsten in 2020 en 2021 hebben we met diverse bewoners gesproken over acties en maatregelen voor het vergroenen van de buurt. Zo kunnen bewoners gebruik maken van gratis tuinadvies. Diverse buurtbewoners hebben zich aangemeld als tuinambassadeur en geven zo hun buurtbewoners advies over het vergroenen van hun tuin. Een aantal van hen hebben een bordje in hun tuin zodat ze herkenbaar zijn als tuinambassadeur.

Wilt u ook gratis tuinadvies? Stuur een mail naar steenbreek@ede.nl.

Er zijn diverse mogelijkheden om een straat in te richten. Een daarvan is ‘Shared Space’. Er lag een wens vanuit een aantal bewoners om hier meer informatie over te krijgen. Dit thema is daarom meerdere keren besproken tijdens digitale bijeenkomsten. Shared Space is een relatief nieuw concept dat kan worden toegepast in de Zeeheldenbuurt. Het lijkt op het type ‘woonerf’ waarbij de openbare ruimte wordt ingericht als een gezamenlijke, gedeelde ruimte. Dit nieuwe concept heeft voor- en nadelen ten opzichte van de standaard 30 kilometer-inrichting die we binnen de gemeente Ede voornamelijk toepassen. Dit thema bespreken we later ook als we bezig gaan met de inrichting op straatniveau.

Geparkeerde auto’s nemen veel ruimte in. Dit terwijl ze 95% van de tijd niet worden gebruikt. Zonde van de ruimte die vaak al krap is en die we graag zouden gebruiken voor meer groen of meer ruimte voor de voetganger. Ook kan het hebben van een eigen (tweede) auto duur zijn als deze nauwelijks wordt gebruikt. In plaats van een eigen auto bezitten kan een deelauto voor sommige mensen misschien een interessant alternatief zijn. In de Zeeheldenbuurt is interesse getoond voor een deelauto. Heeft u ook interesse? Stuur dan een mail naar zeeheldenbuurt@ede.nl. Zo kunnen we u aan andere geïnteresseerde bewoners koppelen.

Inmiddels zijn de werkzaamheden in het eerste cluster in de Zeeheldenbuurt opgestart. Het gaat om de volgende straten: Concordialaan, Buitenzorglaan, Leendert van Zoelenlaan en Graaf Bentincklaan. Kijk voor meer informatie over de planning en uitvoering van dit cluster op de website van de aannemer.

Bekijk hier in welk cluster uw straat valt en wanneer we daarmee aan de slag gaan. (pdf, 106 KB)

Het buurtcomité van de Zeeheldenbuurt is betrokken bij de communicatie over de herinrichting van de wijk. Heeft u vragen of opmerkingen aan het buurtcomité dan kunt u hen bereiken door een mail te sturen naar zeeheldenbuurt@ede-west.nl of te bellen met 06 46054516 (Bert Alkemade) of 06 51608016 (Jeroen Bouw).

Wilt u meer weten over het buurtcomité? Bekijk dan dit filmpje over het buurtcomité.

Kansenkaarten en overzichtskaarten

Themabijeenkomst Energietransitie

Inspiratiebijeenkomst Shared Space

Meedenkgroep rioolvervanging, herinrichting en klimaatadaptatie

Eerste meedenksessie - 17 november 2020

Tweede meedenksessie - 8 december 2020

Derde meedenksessie - 26 januari 2021

Meedenkgroep energietransitie

Eerste meedenksessie - 12 november 2020

Tweede meedenksessie - 10 december 2020

Meedenkgroep Steenbreek

Eerste meedenksessie - 26 november 2020