Bouw- en verbouwvergunning

Informatie:

Omgevingswet per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Binnenkort passen we deze pagina hierop aan. Tot die tijd kunt u met uw aanvraag terecht bij het Omgevingsloket.

 • Heeft u bouw- of verbouwplannen of wilt u iets slopen? Dan heeft u hier misschien een vergunning voor nodig of u kunt mogelijk een melding doen.
 • Officieel heet dit een omgevingsvergunning.
 • U kunt een vergunning aanvragen of een melding doen op het Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD nodig.
 • In de aanvraag is aangegeven welke bijlagen nodig zijn. 
 • Als bedrijf of instelling kunt u ook een omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van eHerkenning.
 • U kunt in het Omgevingsloket ook een vergunningscheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft.
 • U betaalt voor de behandeling van uw vergunningaanvraag.
 • Een melding doen is gratis.
 • Uw vergunningaanvraag wordt behandeld door Omgevingsdienst De Vallei.
Omgevingsloket

De kosten voor uw vergunningsaanvraag vindt u in de legesverordening.

Voor de berekening van de bouwkosten kunt u kijken bij het Besluit vaststelling Bouwkosten.

Als u niet vergunningvrij mag bouwen kunt u een conceptverzoek indienen. Uw bouwplan wordt dan getoetst aan welstandsvoorschriften, het bestemmingsplan en stedenbouwkundige eisen. U krijgt dan de kans eventuele aanpassingen in uw plan te bespreken.

 • Een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand.
 • Hebt u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig? Dan kan de omgevingsdienst de Vallei uw bouwplan voorleggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) of de ambtelijk secretaris. Dit heet een welstandsadvies.
 • Zij beslissen of het bouwplan voldoet aan de welstandseisen. Dit hoeft u niet zelf te doen.

Het welstandsadvies maakt deel uit van de aanvraagprocedure van een omgevingsvergunning.

 • Ook voor het verbouwen van een monument vraagt u een omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket.
 • De omgevingsvergunning voor de activiteit 'Monument' wordt goedgekeurd als de geplande werkzaamheden geen afbreuk doen aan het monumentale karakter van het Bouwwerk.
 • De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt of dat het geval is.

Wilt u meer weten? Lees verder over monumenten verbouwen of opknappen.

Als u vóór het (ver)bouwen in de grond gaat graven, bestaat de kans dat u archeologische resten tegenkomt. Om te voorkomen dat de resten verloren gaan, kan het zijn dat u een archeologisch (voor)onderzoek moet laten doen. Of dit voor uw project nodig is, leest u in het bestemmingsplan op de website van Ruimtelijke plannen en/of in de vergunningscheck op de website van het Omgevingsloket.

Soms past een (ver)bouwplan niet binnen de huidige bestemming in het bestemmingsplan. Dan moet u eerst een bestemmingsplanwijziging aanvragen. Hoe u dat doet, vindt u op de pagina van bestemmingsplannen

Ede is ook rijk aan archeologische rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beslist of u mag (ver)bouwen op of in een archeologisch rijksmonument. Meer informatie over het (ver)bouwen op een archeologisch rijksmonument vindt u op de pagina van de Rijksoverheid.  

Een bodemonderzoek is verplicht in de volgende situaties:

 • Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning om te bouwen.
 • Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een milieuactiviteit of  bij een melding Activiteitenbesluit.

Historisch vooronderzoek

In deze twee gevallen is historisch vooronderzoek verplicht. Het historisch vooronderzoek hoort bij een bodemonderzoek, omdat het belangrijk is vooraf te weten welke stoffen we op welke plaats zouden kunnen aantreffen.

Bij een historisch vooronderzoek wordt bijvoorbeeld gekeken of er ergens een ondergrondse olietank heeft gelegen. De gemeente voert dit historisch vooronderzoek in deze gevallen gratis uit en rapporteert dit aan aanvragers en/of aan de uitvoerende bodemonderzoeksbureaus.

Bij grondverzet

Soms is een grondonderzoek verplicht bij grondverzet of bij het toepassen van grond, baggerspecie of bouwstoffen op de bodem. Ook bij een calamiteit kan een bodemonderzoek verplicht zijn. Grondverzet van meer dan 50 m³ moet in de regel gemeld worden via het meldpunt bodemkwaliteit van de Rijksoverheid.

Het kan zijn dat hiervoor een partijkeuring (specifiek bodemonderzoek) nodig is. Dit beoordeelt de gemeente.

Via Omgevingsdienst De Vallei kunt u zien welke vergunningaanvragen zijn aangevraagd en zijn afgehandeld in uw omgeving.

Deze aanvragen kunt u inhoudelijk bekijken bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu bij de gemeente Ede.

U kunt bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning.

Wanneer u bezwaar maakt, blijft het besluit in stand. Dit is in ieder geval totdat een beslissing op het bezwaarschrift is genomen. Een bouwvergunning bijvoorbeeld blijft van kracht en er mag dus gebouwd worden. Om te voorkomen dat een besluit al in gaat, kunt u de rechtbank in Arnhem om een voorlopige voorziening vragen.

NB: In sommige gevallen kunt u geen bezwaar maken, maar moet u meteen in beroep. Als dit voor uw vergunningaanvraag geldt, dan leest u dit in de reactie op uw aanvraag.