Wijkteams

In uw wijk gebeurt van alles. Zijn er dingen in uw wijk waarover u verder wilt praten? Of heeft u tips of ideeën om uw buurt mooier te maken? Neem dan contact op met het wijkteam. Bel naar 14 0318 of stuur een e-mail naar info@ede.nl. Klik op de kaart om te kijken in welke wijk u woont.

Speelt er iets in uw woonomgeving dat u de gemeente wil vertellen? Heeft u een initiatief en wilt u in gesprek met de gemeente? Neem dan contact op met uw gebiedsmanager. De gebiedsmanager pakt niet alles zelf op het kan ook zijn wij u in contact brengen met iemand van het wijkteam of een ambtenaar van de gemeente. De gebiedsmanager is de voorzitter van het wijkteam. 

Als u bijvoorbeeld zwerfvuil of losse liggende stoeptegels bent tegengekomen, dan kunt u direct hier een melding maken. Is er een direct probleem met veiligheid of foutparkeren? Bel dan de gemeentelijke meldkamer op 0318-680132.

De wijkteams zijn er om u te helpen. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over de wijk. Of als u een idee heeft om uw wijk op te knappen. Een wijkwerker ondersteunt u dan graag met advies en praktische hulp.

Een wijkteam bestaat uit een aantal wijkwerkers van verschillende organisaties. Het team is elke dag in de wijk aanwezig en heeft contact met bewoners, organisaties en verenigingen in de wijk. Zo weten de wijkwerkers wat er speelt in een wijk en kunnen ze helpen als dat nodig is.

In het wijkteam zijn verschillende organisaties aanwezig. Neem gerust contact op met de organisaties als u vragen heeft of iets wilt melden.

Gemeente Ede

 • Algemene vragen over de omgeving waarin u woont;
 • Vragen over veiligheid in uw wijk, zoals burenruzies of een verdachte situatie wilt melden (bijvoorbeeld huiselijk geweld, hennep);
 • Een leuk idee voor uw wijk delen.

Woonstede

 • Vragen over uw huurwoning.

Malkander

 • Vragen over opvoeden;
 • Een conflict met de buren oplossen;
 • Wonen op kamers;
 • Mantelzorg;
 • Vrijwilligerswerk.

Sportservice Ede

 • Sportaanbieders in uw buurt vinden;
 • Zelf een sporttoernooi in de buurt organiseren;
 • Een sportzaal huren;
 • Meer weten over sporten en bewegen.

Toezicht

Politie

 • Contact met de wijkagent zoeken
 • Inbraak doorgeven
 • Vernielingen aan uw auto doorgeven

Gebiedsagenda's

Afgelopen maanden hebben we u benaderd om mee te denken over de komende gebiedsagenda’s. In die agenda’s staan de belangrijkste doelen om ervoor te zorgen dat u fijn in uw buurt of dorp kunt leven. Nu zijn de gebiedsagenda’s voor uw wijk, buurt of dorp klaar. Wat staat erin? We zetten de belangrijkste punten per gebied op een rij. 

Meer inwoners ontmoeten elkaar en doen mee

 • Ontmoetingen tussen Oekraïners en mensen uit Harskamp
 • Ontmoetingen tussen statushouders en omwonenden van de Kop van Deelen
 • Onderzoek naar eenzaamheid in Otterlo
 • Organiseren koffiemomenten en stimuleren ontmoetingsplekken
 • Zoeken naar oplossingen met jongeren die worstelen met hun geaardheid
 • Aandacht voor mantelzorgers

Opgroeien met kansen

 • Jongeren weerbaarder maken
 • Ondersteunen van kerken en scholen in voorlichting over alcohol en drugs
 • Verkennen van activiteiten voor jeugd met de jeugd uit Wekerom, Harskamp en Ederveen
 • Realiseren van plekken voor ouders met opvoedvragen

Samenwerken aan vitale dorpen

 • Samen met dorpshuizen senioren aanmoedigen na te denken over hun zorgbehoefte voor later
 • Samen met dorpshuizen verbeteren van activiteiten en meedenken met dorpsraden en verenigingen over hun activiteiten
 • Ondersteunen vrijwilligers(organisaties)
 • Verbinding zoeken met kerken

Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl

 • Toetsen kwaliteit buitenruimte met inwoners
 • Aandacht voor sportbehoefte en sportbiebs
 • Ondersteuning van bewonersinitiatieven op het gebied van sport
 • Wegwerken achterstanden in onderhoud groen en openbare ruimte

Een veilig dorp voor iedereen

 • Voorlichting herkennen en voorkomen digitale criminaliteit en inbraak
 • Voorlichting over veilig verkeersgedrag
 • Aanmoedigen van aanspreken op gedrag dat overlast veroorzaakt en organiseren van gesprekken tussen omwonenden en overlastgevers

Samenwerken aan groene en schone dorpen

 • Stimuleren ‘Schone Helden’
 • Samen met inwoners voedselbosjes en moestuinen mogelijk maken.

Meer aandacht voor duurzaamheid

 • Ondersteunen duurzame initiatieven
 • Kennis uitwisselen over energie besparen, energie opwekken en subsidie voor duurzame initiatieven
 • Helpen van inwoners om hun tuin aan te passen die dat zelf niet kunnen
 • Verwijzen van inwoners die te maken hebben met energiearmoede

Landbouw-transitie in het landelijk gebied

 • Verbinden van boeren die willen stoppen aan organisaties die daarvoor mogelijkheden bieden
 • Bewustwording creëren over ondermijning

Meer lezen?

Meer inwoners ontmoeten elkaar en doen mee

 • Loop- of fietsafstand van ontmoetingsplekken in kaart
 • Onderzoek naar laagdrempelige ontmoetingsplekken
 • Onderzoek naar jongerencentrum

Ondersteuning van kwetsbare inwoners

 • Aanbieden van online jongerenwerk
 • Voorlichting over verward gedrag
 • Burenhulp voor ouderen

Opgroeien met kansen

 • Plekken voor opvoedvragen
 • Ontmoeting en activiteiten voor jongeren

Meer bekendheid met elkaar

 • Wijkteam zichtbaarder maken
 • Samenwerking inwoners en gemeente verbeteren
 • Ondersteunen bewonersinitiatieven en burenhulp
 • BuitenBeter-app promoten
 • Ondersteuning mantelzorgers
 • Werven vrijwilligers en ondersteuning vrijwilligers(organisaties)

Een veilige leefomgeving voor iedereen

 • Voorlichting over overlastplekken
 • Dialoog tussen jongeren en omwonenden
 • Voorlichting over digitale criminaliteit
 • Voorlichting over drugsgebruik

Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl

 • Ondersteuning initiatieven gericht op sporten en bewegen
 • Wandel- of beweegroutes uitwerken
 • Gesprekken met omwonenden over nieuwe speelplekken
 • Onderzoek naar watertappunten

Ruim baan voor voetgangers en fietsers

 • Gesprek met bewoners die klachten melden
 • Onderzoek naar aantrekkelijker maken van lopen en fietsen
 • Onderzoek naar toegankelijke buitenruimte

Samenwerken aan een groene en schone wijk

 • Aanleg en onderhoud van voedselbosjes, moestuinen en groen in het algemeen
 • Inwoners helpen met ‘Operatie Steenbreek’
 • Voldoende hondenpoepbakken

Meer aandacht voor duurzaamheid

 • Hulp van duurzame initiatieven
 • Initiatieven aan energietransitie verbinden
 • Kennisuitwisseling over energie besparen en energie opwekken
 • Inwoners verbinden met energiecoaches en financiële hulp
 • Delen van spullen en diensten

Meer inwoners ontmoeten elkaar en doen mee

 • Stimuleren van ontmoetingen in de wijk, zoals burendagen
 • Ondersteunenvan bewonersinitiatieven en van bewonerscommissies

Makkelijk bereikbare ontmoetingsplekken in de buurt

 • Meer laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in de wijk
 • Een jeugdhonk in Ede-Zuid
 • We ondersteunen het nieuwe dorpshuis in Bennekom

Ondersteuning van kwetsbare inwoners

 • Bewoners Hoogbouw Ede zuid kunnen met hun vragen bij een wijkpost terecht.
 • Inzetten op laagdrempelig contact met bewoners van Hoogbouw Ede zuid
 • Aanbieden van gezondheids- en welzijnsactiviteiten in buurten waar bewoners het nodig hebben

Opgroeien met kansen

 • Sportactiviteiten voor de jeugd in Hoogbouw Ede-Zuid, Uitvindersbuurt en Maandereng
 • Ondersteunen van initiatieven gericht op persoonlijke ontwikkeling jongeren
 • Voorlichting ouders met  opgroei- en opvoedvragen
 • Verborgen armoede onder jongeren onderzoeken in Bennekom

Een veilige leefomgeving voor iedereen

 • Voorlichting over meldingen bij politie en handhaving
 • Tegengaan van misbruik van alcohol en verdovende middelen rond station en Spindopplein
 • Bewustmaking van inbraak en babbeltrucs onder ouderen
 • Jongeren en omwonenden met elkaar in contact op overlastplekken
 • Beperken jeugdoverlast rondom Huygenspark, Hoogbouw Ede-Zuid en Elskamp
 • Onveilige verkeerssituaties aanpakken

Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl

 • Stimuleren van buurtactiviteiten gericht op meer bewegen en gezonde voeding

Een groene, bloeiende en zoemende leefomgeving

 • Verkennen van vergroeningsmogelijkheden in Uitvindersbuurt en Elskamp (Maandereng)
 • Bewonersinitiatieven buurtmoestuinen in de Rietkampen ondersteunen
 • Aanpak leefomgeving in de Elskamp
 • Kwalitatief groen toevoegen in Bennekom

Een nette en schone buurt

 • Meest vervuilde plekken in kaart en plan maken voor schoonhouden
 • Verwaarloosde tuintjes op orde brengen in Bennekom en Ede-Zuid

Meer aandacht voor duurzaamheid

 • Bewonersinitiatieven verbinden aan energiecoaches
 • Energiecoaches koppelen aan inwoners met problemen door energierekening

Betere zichtbaarheid van het wijkteam

 • Wegwijzer, flyer en krantenartikelen over wijkteam en activiteiten
 • Sociale netwerken van actieve bewoners en -commissies in kaart brengen
 • Dorpsgids uitgeven in Bennekom

Meer inwoners ontmoeten elkaar en doen mee

 • Extra ontmoetingsplekken
 • Behoefte van jongeren peilen over ontmoeten
 • Ontmoetingsactiviteiten voor ouderen
 • Activiteiten voor de jeugd van 4 tot en met 18 jaar
 • Avondactiviteiten voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar
 • Speelplekken verbinden door middel van een beweegroute

Ondersteuning van kwetsbare inwoners

 • Huurders bekend maken met Voorzieningenwijzer
 • Ondersteunen van initiatieven op gebied van informele zorg
 • Trainingen en/of workshops over online gokken
 • Werven vrijwilligers
 • Buurtverenigingen in spotlights

Opgroeien met kansen

 • Plek bieden voor jongeren
 • Activiteiten voor jongeren
 • Project Kansrijk uitbreiden
 • Jongereninformatiepunt in Veldhuizen

Meer bekendheid met elkaar

 • Buurtontmoetingen stimuleren
 • Culturele activiteiten stimuleren
 • Welkomspakket voor nieuwkomers
 • Wijkbrede borrel vanuit wijkteam
 • Maandelijks inloopmoment in Kernhuis
 • Promoten wijkteam via verschillende kanalen

Een veilige leefomgeving voor iedereen

 • Hotspots van overlast in kaart
 • Specialistisch jongerenwerk in Veldhuizen A
 • Buurtvadersproject in Veldhuizen A
 • Gevaarlijke verkeerssituaties analyseren

Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl

 • Beweegroute in Veldhuizen en Kernhem
 • Sportactiviteiten in de wijk
 • Voorlichting over gezonde leefstijl
 • Kookworkshops over gezond eten

Samenwerken aan een groene en schone wijk

 • Verbeteren buitenruimte door middel van wijkschouw
 • Vergroten biodiversiteit
 • Starten voedselinitiatieven
 • Promoten van ‘Schone helden’ en zwerfafvalbrigade

Meer aandacht voor duurzaamheid

 • Kennis uitwisselen over energiebesparing en zelf energie opwekken
 • Energie-ambassadeurs verbinden aan activiteiten wijkteam en inwoners

In het najaar van 2022 gingen de wijkpartners in gesprek met inwoners en organisaties over de dorpen. We hoorden wat inwoners belangrijke onderwerpen vinden en waar zij kansen zien om het dorp te verbeteren. En ook waar inwoners zelf mee aan de slag willen. Daarnaast verzamelden we kennis en ervaringen van onder andere de beroepskrachten die dagelijks in het dorp werken. 

Om een brede doelgroep te bereiken hebben we het participatieproces op drie verschillende sporen uitgevoerd:

 1. Een online vragenlijst.
 2. Een actieperiode van een maand waarin we moeilijker te bereiken doelgroepen actief hebben opgezocht.
 3. bewonersavonden.