Bestemmingsplannen

Informatie:

Omgevingswet per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Vanaf dat moment worden de bestemmingsplannen vervangen door het Omgevingsplan. Meer informatie over het Omgevingsplan vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving. In januari 2024 passen we deze pagina over bestemmingsplannen hier op aan.

 • In een bestemmingsplan leggen we de functie van gronden en gebouwen vast. Er staat in waar een stuk grond of een gebouw voor gebruikt mag worden.
 • Het bestemmingsplan geeft regels voor huizen, straten, winkels, bedrijven, buitengebieden en meer. Er staat in wat er gebouwd mag worden en op welke plek.
 • De gemeente kan op eigen initiatief een bestemmingsplan herzien of wijzigen, bijvoorbeeld door een verandering in het beleid. Maar ook op verzoek van een inwoner kan een bestemmingsplan door de gemeente herzien of gewijzigd worden.  
 • Op de pagina Bekendmakingen ziet u welke bestemmingsplannen op dit moment herzien of gewijzigd worden.
 • U kunt uw mening (zienswijze) geven over ontwerpbestemmingsplannen. Bij het kopje ‘Zienswijze indienen’ vindt u meer informatie.
 • Als een bestemmingsplan is vastgesteld, kunt u hiertegen in beroep gaan. Bij het kopje ‘In beroep gaan’ vindt u meer informatie.
 • Heeft u bouwplannen? Dan passen deze misschien niet in het bestaande bestemmingsplan. Er is dan een aanpassing of afwijking van het bestemmingsplan nodig. Bij het kopje ‘Afwijken van bestemmingsplan’ vindt u meer informatie.
 • U kunt checken of uw (bouw)plan past binnen het geldende bestemmingsplan via de website Ruimtelijke plannen of door informatie in te winnen bij de Balie Bouwen, Wonen en Milieu (bekijk de openingstijden).
 • Als uw (bouw)plan niet past binnen het geldende bestemmingsplan, dan kunt u vervolgens een vooronderzoek doen of er afgeweken kan worden van het bestemmingsplan of het bestemmingsplan kan worden herzien. Het vooronderzoek gebeurt wanneer u een verzoek om een globale toets of een principeverzoek indient. Bij het kopje ‘Afwijken van bestemmingsplan’ vindt u de stappen die u kunt volgen als uw plan niet past in het bestemmingsplan.

Afspraak maken spreekuur

Afspraak spreekuur Buitengebied Afspraak spreekuur Kernen

Aanvraag globale toets

Globale toets (particulieren) Globale toets (bedrijven)

Indienen principeverzoek

Principeverzoek (particulieren) Principeverzoek (bedrijven)

Definitieve wijziging bestemmingsplan

Definitieve wijziging (particulier) Definitieve wijziging (zakelijk)

Aanvraag schetsplan

Aanvraag schetsplan

 • U kunt uw mening (zienswijze) geven over een ontwerpbestemmingsplan. Bijvoorbeeld als een winkelpand mag worden veranderd naar een woning, of andersom. Een ontwerpbestemmingsplan is nog niet vastgesteld.
 • Een ontwerpbestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de website Ruimtelijke plannen en bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. Vanaf dat moment ligt het plan zes weken ter inzage. Tijdens deze inzageperiode kunt u het plan bekijken.
 • Op de pagina Bekendmakingen kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken. U kunt zich ook aanmelden voor Berichten over uw Buurt op de website van de overheid. U blijft dan op de hoogte omdat u een e-mail krijgt over bekendmakingen in uw buurt. Heeft u geen internet en/of e-mailadres en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw woon- en leefomgeving? Dan kunt u terecht op verschillende vestigingen van Cultura en buurthuizen. Klik hier voor een overzicht van de plekken.
 • In de bekendmaking staat de naam van de behandelend ambtenaar vermeld. U kunt contact met de ambtenaar opnemen als u vragen heeft.
 • Tijdens de inzageperiode kunt u een zienswijze over het nieuwe bestemmingsplan naar de gemeenteraad sturen. Hierin geeft u uw mening over het plan.
 • U kunt uw zienswijze digitaal indienen. Kijk hiervoor op de pagina zienswijze, bezwaar en beroep. Liever schriftelijk reageren? Dan stuurt uw zienswijze naar: Gemeenteraad Ede, Postbus 9022, 6710 HK EDE.
 • Het college van burgemeester en wethouders besluit over de zienswijze en beantwoord deze.

Heeft u vragen over het indienen van een zienswijze? Neem dan contact op met de balie Bouwen, Wonen en Milieu.

 • Als het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt op de website met Officiële bekendmakingen.
 • U kunt het bestemmingsplan zes weken bekijken in het gemeentehuis bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu en op de website Ruimtelijke plannen.
 • In de bekendmaking leest u wanneer en op welke manier u een beroep tegen het plan kunt indienen.
 • Meer informatie over de procedure leest u op de website van Rijksoverheid.

Heeft u vragen over het in beroep gaan? Neem dan contact op met de balie Bouwen, Wonen en Milieu.

Heeft u bouwplannen? Dan passen deze misschien niet in het bestaande bestemmingsplan. Er is dan een aanpassing of afwijking van het bestemmingsplan nodig. Om dit aan te vragen, volgt u onderstaande stappen. De medewerkers van het Planatelier van de gemeente behandelen uw verzoek. Heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op met de balie Bouwen, Wonen en Milieu.

Stap 1: Bespreek uw plan met de gemeente

U heeft een idee maar u weet niet zeker of dit binnen het bestemmingsplan past. Dan kunt u een afspraak maken bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu op het gemeentehuis. We bespreken dan samen met u wat een volgende stap kan zijn. Heeft uw plan betrekking op een locatie in het buitengebied? Dan kunt u naar het spreekuur Buitengebied. Heeft uw plan betrekking op een locatie in de stedelijke omgeving? Dan kunt u naar het spreekuur Kernen. Weet u niet waar u een afspraak moet maken? Neemt u dan contact op met de balie Bouwen, Wonen en Milieu.

Stap 2: Globale toets indienen

In een Globale Toets wordt uw plan op hoofdlijnen beoordeeld. We kijken of uw plan geschikt is. De haalbaarheid van uw plan wordt in deze fase nog niet getoetst. Een Globale Toets kost € 587,- (prijspeil 1 januari 2024). U ontvangt de beoordeling binnen circa 6 tot 10 weken na indiening. Hoelang dit precies duurt hangt af van de complexiteit van uw plan.

Welke documenten zijn nodig voor een Globale Toets?

 • Een omschrijving/toelichting/motivering van uw plan.
 • Een schets van de situatie op het perceel in de bestaande situatie (schaal 1:1000 of 1:1500 op de Grootschalige Basiskaart Nederland inclusief de globale terreininrichting met o.a. parkeerplaatsen, inrit, bebouwing en groen). Een ondergrond kunt u per mail aanvragen via geo@ede.nl.
 • Een schets van de situatie op het perceel in de gewenste situatie (schaal 1:1000 of 1:1500 op de Grootschalige Basiskaart Nederland inclusief de globale terreininrichting met o.a. parkeerplaatsen, inrit, bebouwing en groen). Een ondergrond kunt u per mail aanvragen via geo@ede.nl.

Stap 3: Principeverzoek indienen

Een principeverzoek is een uitgebreide beoordeling van uw plan. We toetsen uw plan op haalbaarheid. Hiervoor kijken we naar verschillende onderwerpen, zoals stedenbouw, milieu, geluid, archeologie en bodem. Een Principeverzoek kost € 2.349,- (prijspeil 1 januari 2024). U ontvangt de beoordeling (de principebrief) binnen circa 12 tot 24 weken na indiening. Hoelang dit precies duurt hangt af van de complexiteit van uw plan.

Welke documenten zijn nodig voor een Principeverzoek?

 • Een omschrijving/toelichting/motivering van uw plan.
 • Een uitgebreide situatietekening van het perceel in de bestaande situatie (schaal 1:1000 of 1:1500 op de Grootschalige Basiskaart Nederland inclusief de globale terreininrichting met o.a. parkeerplaatsen, inrit, bebouwing en groen). Een ondergrond kunt u per mail aanvragen via geo@ede.nl.
 • Een uitgebreide situatietekening van het perceel in de gewenste situatie (schaal 1:1000 of 1:1500 op de Grootschalige Basiskaart Nederland inclusief de globale terreininrichting met o.a. parkeerplaatsen, inrit, bebouwing en groen). Een ondergrond kunt u per mail aanvragen via geo@ede.nl.
 • Als er onderzoeksrapporten zijn van een bodemonderzoek of flora- en fauna onderzoek, dan kunt u deze indienen.
 • Geef aan hoe u de omgeving heeft betrokken of gaat betrekken bij het initiatief.
 • Geef aan hoe u waarde toevoegt met uw initiatief.

Stap 4: Definitief verzoek tot wijziging/afwijking bestemmingsplan

Als alle onderdelen van uw plan zijn getoetst, kunt u een definitief verzoek indienen om een bestemmingsplan te laten wijziging of ervan af te wijken. U levert uw plan aan waarin alle randvoorwaarden uit de principefase zijn verwerkt en de daarbij behorende onderzoeken. Dit vindt u terug in de principebrief die u heeft ontvangen. Het kan zijn dat er in deze fase aanvullende onderzoeken benodigd zijn. De kosten van het indienen van een definitief verzoek verschillen per aanvraag. De berekening hiervan is afhankelijk van de grootte van het plan en het type procedure dat nodig is. Van tevoren kunnen we niet aangegeven hoelang het duurt voordat uw bestemmingsplanwijziging of -afwijking is doorgevoerd. Het Planatelier van de gemeente Ede houdt u hiervan op de hoogte.

Stap 5: Vergunning aanvragen

Als het bestemmingsplan is gewijzigd, kunt u een vergunning aanvragen om uw bouwplannen te realiseren. Meer informatie over het aanvragen van vergunningen vindt u op de pagina Bouw- en verbouwvergunning.

De (leges)kosten zijn:

 • Globale Toets: € 587,- (prijspeil 1 januari 2023).  Het bedrag wordt jaarlijks geindexeerd.
 • Principeverzoek: € 2.349,- (prijspeil 1 januari 2023). Het bedrag wordt jaarlijks geindexeerd.
 • Wijzigen bestemmingsplan: De kosten voor het wijzigen van een bestemmingsplan zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw plan. Vooraf stellen wij een begroting op die we met u overleggen. Als u al een Globale Toets en/of Principebrief heeft aangevraagd, dan houden wij bij het bepalen van de kosten rekening met de al getoetste onderdelen van uw plan (voorwerk).

Per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet wijzigen met name de instrumenten en procedures van stap 4 van het stappenplan (zie kopje 'Afwijken van bestemmingsplan'). Daarom houden we graag contact met u over uw vervolgstappen nadat u de principebrief heeft ontvangen en adviseren we u graag verder over de procedure. Als de Omgevingswet van kracht is kan een initiatief mogelijk worden gemaakt via een wijziging van het Omgevingsplan of door een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Welke gegevens vragen wij van u?

Bij een aanvraag voor een globale toets, principeverzoek of definitieve wijziging bestemmingsplan vragen wij uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, kadastergegevens en telefoonnummer.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Deze gegevens vragen wij van u om op uw aanvraag te kunnen reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag ontvangen de aanvraag en uw persoonsgegevens.