Bestemmingsplannen

 • In een bestemmingsplan leggen we de functie van gronden en gebouwen vast.
 • Het bestemmingsplan geeft regels voor huizen, straten, winkels, bedrijven, buitengebieden en meer.
 • De gemeente kan op eigen initiatief een bestemmingsplan herzien/wijzigen, bijvoorbeeld door een verandering in het beleid.
 • Op de pagina Bekendmakingen en in Ede Stad ziet u welke plannen op dit moment herzien of gewijzigd worden.
 • U leest daar ook hoe u uw mening (zienswijze) op een plan kunt geven.
 • Heeft u bouwplannen? Dan passen deze misschien niet in het bestaande bestemmingsplan.
 • U kunt checken of uw (bouw)plan past binnen het geldende bestemmingsplan via de website Ruimtelijke plannen of door informatie in te winnen bij de Balie Bouwen, Wonen en Milieu (bekijk de openingstijden).
 • Als uw (bouw)plan niet past binnen het geldende bestemmingsplan, dan kunt u vervolgens een vooronderzoek doen of er afgeweken kan worden van het bestemmingsplan of het bestemmingsplan kan worden herzien. Het vooronderzoek gebeurt wanneer u een verzoek om een globale toets of een principeverzoek indient.
 • Bij de globale toets wordt uw plan aan het geldende beleid getoetst. Het gaat om een ambtelijke beoordeling op hoofdlijnen. U ontvangt de beoordeling binnen ongeveer zes weken per brief.
 • Het principeverzoek is een uitgebreide beoordeling van een initiatief. Naast de beleidsmatige en programmatische toets wordt gekeken naar uw bouwplan in relatie tot de wettelijke thema’s die onderzocht moeten worden (o.a. archeologie, bodem, ecologie, geluid etc.) Het is niet nodig om eerst een Globale Toets aan te vragen. U ontvangt een brief vanuit het college van burgemeester en wethouders met de haalbaarheid. De behandeling duurt ongeveer tien weken.
 • Een definitieve wijziging bestemmingsplan kunt u aanvragen via dit formulier voor particulieren of dit formulier voor bedrijven/belangenbehartigers.

Aanvraag globale toets

Globale toets (particulieren) Globale toets (bedrijven)

Indienen principeverzoek

Principeverzoek (particulieren) Principeverzoek (bedrijven)

Definitieve wijziging bestemmingsplan

Definitieve wijziging (particulier) Definitieve wijziging (zakelijk)

De (leges)kosten zijn:

 • Globale Toets: € 551,- (prijspeil 1 januari 2023).  Het bedrag wordt jaarlijks geindexeerd.
 • Principeverzoek: € 2206,- (prijspeil 1 januari 2023). Het bedrag wordt jaarlijks geindexeerd.
 • Wijzigen bestemmingsplan: De kosten voor het wijzigen van een bestemmingsplan zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw plan. Vooraf stellen wij een begroting op die we met u overleggen. Als u al een Globale Toets en/of Principebrief heeft aangevraagd, dan houden wij bij het bepalen van de kosten rekening met de al getoetste onderdelen van uw plan (voorwerk).

U dient een globale toets of principeverzoek in met de buttons hierboven.

We raden u aan om eerst contact met ons op te nemen over uw verzoek via info@ede.nl.

Stuur het volgende mee met uw aanvraag:

 • Een situatietekening, van de gewenste situatie, van 1:1000 of 1:500 op de Grootschalige Basiskaart Nederland inclusief de globale terreininrichting bebouwing, groen, aantal parkeerplaatsen, situering van in- en uitrit en een schaal. Een ondergrond kunt u per e-mail aanvragen: geo@ede.nl.
 • Foto's van de omgeving en/of aangrenzende bebouwing als die niet zichtbaar is vanaf de openbare weg.
 • Wellicht hebt u al bepaalde onderzoeken voor de betreffende locatie laten uitvoeren (denk aan bodem, flora- en fauna). Ook deze onderzoeken kunt u toevoegen

Termijn

Wij streven er naar binnen circa tien weken op uw aanvraag te reageren met het principe besluit.

 • Tijdens de inzageperiode van een nieuw bestemmingsplan (ontwerpbestemmingsplan) kunt u een zienswijze over het plan naar de gemeenteraad sturen.
 • Hierin geeft u uw mening over de plannen.
 • U kunt uw zienswijze alleen schriftelijk indienen. U stuurt deze naar: Gemeenteraad van Ede, Postbus 9022, 6710 HK EDE.
 • Voor meer informatie belt u telefoonnummer 14 0318. In de bekendmaking staat de naam van de behandelend ambtenaar vermeld.

 • Als het uiteindelijk bestemmingsplan bekend is gemaakt op de website met Officiële bekendmakingen, kunt u het zes weken bekijken in het gemeentehuis en op de website Ruimtelijke plannen.
 • In de bekendmaking leest u wanneer en op welke manier u een beroep tegen het plan kunt indienen.
 • Meer informatie over de procedure leest u op de website van Rijksoverheid.

Welke gegevens vragen wij van u?

Bij een aanvraag voor een globale toets, principeverzoek of definitieve wijziging bestemmingsplan vragen wij uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, kadastergegevens en telefoonnummer.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Deze gegevens vragen wij van u om op uw aanvraag te kunnen reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag ontvangen de aanvraag en uw persoonsgegevens.