Omgevingsplan en het wijzigen ervan

 • In het Omgevingsplan leggen we de functie van gronden en gebouwen vast. Er staat in waar een stuk grond of een gebouw voor gebruikt mag worden.
 • Het Omgevingsplan geeft regels voor huizen, straten, winkels, bedrijven, buitengebieden en meer. Er staat in wat er gebouwd mag worden en op welke plek.
 • De gemeente kan op eigen initiatief het Omgevingsplan wijzigen, bijvoorbeeld door een verandering in het beleid. Maar ook op verzoek van een inwoner kan het Omgevingsplan door de gemeente herzien of gewijzigd worden.  
 • Op de pagina Bekendmakingen ziet u of en welk deel van het Omgevingsplan op dit moment herzien of gewijzigd wordt.
 • U kunt uw mening (zienswijze) geven over een ontwerp-wijzigingsbesluit van het Omgevingsplan. Bij het kopje ‘Zienswijze indienen’ vindt u meer informatie.
 • Als de gemeenteraad het Omgevingsplan wil wijzigen, kunt u hiertegen in beroep gaan. Bij het kopje ‘In beroep gaan’ vindt u meer informatie.
 • Heeft u bouwplannen? Dan passen deze misschien niet in het bestaande Omgevingsplan. Er is dan een wijziging van het Omgevingsplan nodig. Bij het kopje ‘Afwijken van Omgevingsplan’ vindt u meer informatie.
 • U kunt controleren of uw (bouw)plan past binnen het geldende Omgevingsplan via 'Regels op de kaart' op de website van het Omgevingsloket of door informatie in te winnen bij de Balie Bouwen, Wonen en Milieu. U heeft hiervoor een afspraak nodig. Een afspraak maakt u online.
 • Als uw (bouw)plan niet past binnen het geldende Omgevingsplan, dan kunt u vervolgens een vooronderzoek doen. Dit vooronderzoek wijst uit of er afgeweken kan worden van het Omgevingsplan of dat het Omgevingsplan gewijzigd kan worden. Het vooronderzoek gebeurt wanneer u een verzoek om een globale toets of een principeverzoek indient. Bij het kopje ‘Afwijken van Omgevingsplan’ vindt u de stappen die u kunt volgen als uw plan niet past in het bestemmingsplan.

Afspraak maken spreekuur

Afspraak spreekuur Buitengebied Afspraak spreekuur Kernen

Aanvraag globale toets

Globale toets (particulieren) Globale toets (bedrijven)

Indienen principeverzoek

Principeverzoek (particulieren) Principeverzoek (bedrijven)

Definitief verzoek wijzigen/afwijken Omgevingsplan

Definitief verzoek (particulier) Definitief verzoek (zakelijk)

Aanvraag conceptverzoek (voorheen schetsplan)

U vindt meer informatie over het aanvragen van een conceptverzoek op de pagina 'Conceptverzoek (voorheen schetsplan).

Aanvraag schetsplan

 • U kunt uw mening (zienswijze) geven over een ontwerp-wijzigingsbesluit Omgevingsplan. Bijvoorbeeld als een winkelpand mag worden veranderd naar een woning, of andersom. Een ontwerp-wijzigingsbesluit Omgevingsplan is nog niet vastgesteld.
 • Een ontwerp-wijzigingsbesluit Omgevingsplan wordt bekendgemaakt op de website van het Omgevingsloket bij 'Regels op de kaart' en bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. Vanaf dat moment ligt het plan zes weken ter inzage. Tijdens deze inzageperiode kunt u het plan bekijken.
 • Op de pagina Bekendmakingen kunt u het ontwerp-wijzigingsbesluit Omgevingsplan bekijken. U kunt zich ook aanmelden voor Berichten over uw Buurt op de website van de overheid. U blijft dan op de hoogte omdat u een e-mail krijgt over bekendmakingen in uw buurt. Heeft u geen internet en/of e-mailadres en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw woon- en leefomgeving? Dan kunt u terecht op verschillende vestigingen van Cultura en buurthuizen. Klik hier voor een overzicht van de plekken.
 • In de bekendmaking staat de naam van de behandelend ambtenaar vermeld. U kunt contact met de ambtenaar opnemen als u vragen heeft.
 • Tijdens de inzageperiode kunt u een zienswijze over de wijziging van het Omgevingsplan naar de gemeenteraad sturen. Hierin geeft u uw mening over het plan.
 • U kunt uw zienswijze digitaal indienen. Kijk hiervoor op de pagina zienswijze, bezwaar en beroep. Liever schriftelijk reageren? Dan stuurt uw zienswijze naar: Gemeenteraad Ede, Postbus 9022, 6710 HK EDE.
 • Het college van burgemeester en wethouders doet een voorstel aan de gemeenteraad over de beantwoording van de zienswijze.

Heeft u vragen over het indienen van een zienswijze? Neem dan contact op met de balie Bouwen, Wonen en Milieu.

 • Als de wijziging van het Omgevinsgplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt op de website met Officiële bekendmakingen.
 • U kunt het Omgevingsplan zes weken bekijken in het gemeentehuis bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu en via de website van het Omgevingsloket bij 'Regels op de kaart'.
 • In de bekendmaking leest u wanneer en op welke manier u een beroep tegen het plan kunt indienen.
 • Meer informatie over de procedure leest u op de website van Rijksoverheid.

Heeft u vragen over het in beroep gaan? Neem dan contact op met de balie Bouwen, Wonen en Milieu.

Heeft u bouwplannen? Dan passen deze misschien niet in het bestaande Omgevingsplan. Er is dan een wijziging of afwijking van het Omgevingsplan nodig. Om dit aan te vragen, volgt u onderstaande stappen. De medewerkers van het Planatelier van de gemeente behandelen uw verzoek. Heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op met de balie Bouwen, Wonen en Milieu.

Stap 1: Bespreek uw plan met de gemeente

U heeft een idee maar u weet niet zeker of dit binnen het Omgevingsplan past. Dan kunt u een afspraak maken bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu op het gemeentehuis. We bespreken dan samen met u wat een volgende stap kan zijn. Heeft uw plan betrekking op een locatie in het buitengebied? Dan kunt u naar het spreekuur Buitengebied. Heeft uw plan betrekking op een locatie in de stedelijke omgeving? Dan kunt u naar het spreekuur Kernen. Weet u niet waar u een afspraak moet maken? Neemt u dan contact op met de balie Bouwen, Wonen en Milieu.

Stap 2: Globale toets indienen

In een Globale Toets wordt uw plan op hoofdlijnen beoordeeld. We toetsen uw plan op wenselijkheid en/of kansrijkheid. De haalbaarheid van uw plan wordt in deze fase nog niet getoetst. Een Globale Toets kost € 587,- (prijspeil 1 januari 2024). U ontvangt de beoordeling binnen circa 6 tot 10 weken na indiening. Hoelang dit precies duurt hangt af van de complexiteit van uw plan.

Welke documenten zijn nodig voor een Globale Toets?

 • Een omschrijving/toelichting/motivering van uw plan.
 • Een schets van de situatie op het perceel in de bestaande situatie (schaal 1:1000 of 1:1500 op de Grootschalige Basiskaart Nederland inclusief de globale terreininrichting met o.a. parkeerplaatsen, inrit, bebouwing en groen). De achtergrondkaart kunt u downloaden op de website PDOK of u kunt deze per e-mail aanvragen via geo@ede.nl.
 • Een schets van de situatie op het perceel in de gewenste situatie (schaal 1:1000 of 1:1500 op de Grootschalige Basiskaart Nederland inclusief de globale terreininrichting met o.a. parkeerplaatsen, inrit, bebouwing en groen). De achtergrondkaart kunt u downloaden op de website PDOK of u kunt deze per e-mail aanvragen via geo@ede.nl.

Stap 3: Principeverzoek indienen

Een principeverzoek is een uitgebreide beoordeling van uw plan. We toetsen uw plan op haalbaarheid. Hiervoor kijken we naar verschillende onderwerpen, zoals stedenbouw, milieu, geluid, archeologie en bodem. Een Principeverzoek kost € 2.349,- (prijspeil 1 januari 2024). U ontvangt de beoordeling (de principebrief) binnen circa 12 tot 24 weken na indiening. Hoelang dit precies duurt hangt af van de complexiteit van uw plan.

Welke documenten zijn nodig voor een Principeverzoek?

 • Een omschrijving/toelichting/motivering van uw plan.
 • Een uitgebreide situatietekening van het perceel in de bestaande situatie (schaal 1:1000 of 1:1500 op de Grootschalige Basiskaart Nederland inclusief de globale terreininrichting met o.a. parkeerplaatsen, inrit, bebouwing en groen). De achtergrondkaart kunt u downloaden op de website PDOK of u kunt deze per e-mail aanvragen via geo@ede.nl.
 • Een uitgebreide situatietekening van het perceel in de gewenste situatie (schaal 1:1000 of 1:1500 op de Grootschalige Basiskaart Nederland inclusief de globale terreininrichting met o.a. parkeerplaatsen, inrit, bebouwing en groen). De achtergrondkaart kunt u downloaden op de website PDOK of u kunt deze per e-mail aanvragen via geo@ede.nl.
 • Als er onderzoeksrapporten zijn van een bodemonderzoek of flora- en fauna onderzoek, dan kunt u deze indienen.
 • Geef aan hoe u de omgeving heeft betrokken of gaat betrekken bij het initiatief.
 • Geef aan hoe u waarde toevoegt met uw initiatief.

Stap 4: Definitief verzoek tot wijziging/afwijking Omgevingsplan

Als alle onderdelen van uw plan zijn getoetst, kunt u een definitief verzoek indienen om een bestemmingsplan te laten wijziging of ervan af te wijken. U levert uw plan aan waarin alle randvoorwaarden uit de principefase zijn verwerkt en de daarbij behorende onderzoeken. Dit vindt u terug in de principebrief die u heeft ontvangen. Het kan zijn dat er in deze fase aanvullende onderzoeken benodigd zijn. De kosten van het indienen van een definitief verzoek verschillen per aanvraag. De berekening hiervan is afhankelijk van de grootte van het plan en het type procedure dat nodig is. Van tevoren kunnen we niet aangegeven hoelang het duurt voordat uw bestemmingsplanwijziging of -afwijking is doorgevoerd. Het Planatelier van de gemeente Ede houdt u hiervan op de hoogte.

Stap 5: Vergunning aanvragen

Als het Omgevingsplan is gewijzigd, kunt u een vergunning aanvragen om uw bouwplannen te realiseren. Meer informatie over het aanvragen van vergunningen vindt u op de pagina Bouw- en verbouwvergunning.

De (leges)kosten zijn:

 • Globale Toets: € 587,- (prijspeil 1 januari 2023).  Het bedrag wordt jaarlijks geindexeerd.
 • Principeverzoek: € 2.349,- (prijspeil 1 januari 2023). Het bedrag wordt jaarlijks geindexeerd.
 • Wijzigen Omgevingsplan: De kosten voor het wijzigen van het Omgevingsplan zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw plan. Vooraf stellen wij een begroting op die we met u overleggen. Als u al een Globale Toets en/of Principebrief heeft aangevraagd, dan houden wij bij het bepalen van de kosten rekening met de al getoetste onderdelen van uw plan (voorwerk).

Welke gegevens vragen wij van u?

Bij een aanvraag voor een globale toets, principeverzoek of definitieve wijziging bestemmingsplan vragen wij uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, kadastergegevens en telefoonnummer.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Deze gegevens vragen wij van u om op uw aanvraag te kunnen reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag ontvangen de aanvraag en uw persoonsgegevens.