Raadsvergaderingen

 • De gemeenteraad vergadert op de Politieke Dag Ede (PDE).
 • De PDE is om de twee weken op donderdag van 15.00 tot 23.00 uur in het Raadhuis Ede.
 • De PDE is openbaar te volgen vanaf de publieke tribune in de raadszaal, online en op TV.
 • De agenda en vergaderstukken van de PDE vindt u in het raadsinformatiesysteem.
 • Welke onderwerpen er binnenkort aan komen vindt u in de langetermijn-planning (LTP).
 • Op de maandag voorafgaand aan de PDE houden de fracties hun fractieoverleg.
Naar agenda/uitzending van 5 september Naar de kalender van de gemeenteraad

Inwoners van de gemeente Ede kiezen iedere vier jaar 39 raadsleden. Deze raadsleden vertegenwoordigen de inwoners bij het besturen van de gemeente.

Na de verkiezingen van 2022 hebben vijf partijen die samen een meerderheid hebben een verbond gesloten. Dit noemen we de coalitie. Zij hebben afspraken gemaakt over hun plannen voor de gemeente in hun coalitieakkoord (pdf, 1 MB), en leveren de wethouders in het college. De partijen die niet in de coalitie zitten, zijn het soms oneens met de plannen. Ze voeren oppositie.

Het college van burgemeester en wethouders voert het coalitieakkoord uit. De gemeenteraad controleert of ze dat op de goede manier doen.

De 39 raadsleden van Ede hebben zich verenigd in 12 fracties: SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, D66, CDA, Burgerbelangen, GroenLinks, VVD, PvdA, Mens en Milieu Ede, DPE en FVD.

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

De gemeenteraad van Ede heeft een vergaderstructuur in drie stappen: informatief, oordeelvormend en besluitvormend.

 • Bij informatieve bijeenkomsten worden de raadsleden bijgepraat over huidige of aankomende ontwikkelingen. Dit kan in de vorm van een presentatie van het college, bijeenkomsten van raadswerkgroepen of de raad gaat op werkbezoek.
 • In de oordeelvormende vergadering bespreken de fracties de raadsvoorstellen. Hier vindt ook de meeste discussie en debat plaats. In een volgende PDE volgt pas een besluit op deze onderwerpen. Dit geeft de raadsleden nog de tijd om moties en amendementen voor te bereiden.
 • In de besluitvormende vergadering wordt uiteindelijk gestemd over de raadsvoorstellen en eventuele moties en amendementen.

Informatieve bijeenkomsten zijn altijd ’s middags tussen 15.00 en 18.00 uur.

De Besluitvormende vergadering start altijd om 19.00 uur en duurt zolang als de agenda nodig heeft. Daarna volgt de Oordeelvormende vergadering, die rond 23.00 uur afgesloten wordt.

Tijdens de PDE zijn diverse pauzemomenten. U kunt deze gebruiken om ‘in de wandelgangen’ een raadslid aan te spreken om van gedachten te wisselen.

Alle openbare agenda’s en vergaderstukken van de Edese gemeenteraad kunt u via het Raadsinformatiesysteem (Notubiz) raadplegen en downloaden. Hierin vindt u onder andere:

 • Kalender, via de kalender kunt u op een snelle manier naar de agenda’s en vergaderstukken van de raad. Hier kunt u ook live meekijken met vergaderingen, of achteraf terugkijken.
 • Moties van de raad waarin één of meerdere raadsleden een wens, vraag of standpunt kenbaar maken.
 • Amendementen waarmee de raad een voorgesteld besluit gewijzigd heeft.
 • Toezeggingen van het college aan de raad.
 • Schriftelijke vragen (art. 43 vragen) van de raad aan het college.
 • Verslagen en verantwoordingen, waaronder het register voor geschenken en reizen

Voor de planning zijn er daarnaast nog de volgende overzichten:

Alle informatie over het werk van de gemeenteraad staat openbaar op ede.raadsinformatie.nl. De verkiezing van de gemeenteraden is geregeld in de Kieswet; de inrichting, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Gemeentewet en de scheiding van taken ligt vast in de Wet dualisering gemeentebestuur. De gemeenteraad van Ede heeft een eigen Reglement van Orde en een Verordening raadscommissie.