Wie zit er in de raad?

Wie zitten er namens de inwoners van Ede in de gemeenteraad? Wat doen ze naast hun werk voor de raad? Wat hebben ze gezegd, en hoe hebben ze gestemd? En bovenal: Hoe neemt u contact met ze op? U vindt het in het overzicht van de raad.

Direct naar het overzicht van de raad Blijf op de hoogte en praat mee

De 39 raadsleden zijn persoonlijk gekozen. Zij hebben zich verenigd in 12 fracties, normaliter vanuit de partij waarmee ze op de kieslijst stonden. De raadsleden in een fractie krijgen ondersteuning van fractievolgers. Iedere fractie kan twee fractievolgers voordragen. Dit zijn kandidaten van hun kieslijst die niet gekozen zijn als raadslid. Zij worden door de gemeenteraad benoemd.

Fractievolgers mogen namens hun fractie spreken in informatieve en oordeelvormende vergaderingen. In besluitvormende vergaderingen hebben alleen gekozen raadsleden spreek- en stemrecht.

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraadsvergadering. Daarnaast heeft de gemeenteraad een raadslid verkozen tot plaatsvervangend voorzitter. Die zit de raadsvergadering voor als de burgemeester afwezig is. De voorzitter draagt tijdens het voorzitten van de raadsvergadering de ambtsketen van de burgemeester.

Bij informatieve bijeenkomsten en oordeelvormende vergaderingen wisselen verschillende raadsleden elkaar af als voorzitter.

Vier raadsleden bereiden de agenda’s voor de Politieke Dag Ede voor, ondersteund door de griffier. De burgemeester heeft als voorzitter van de gemeenteraad en van het college een adviserende rol.

In het presidium zitten alle fractievoorzitters samen met de burgemeester (als voorzitter van de raad) en de plaatsvervangend voorzitter van de raad. Samen met de griffier bespreken zij de werkzaamheden van de raad. Dit doen zij ongeveer om de zes weken. Van de vergaderingen wordt een beknopt verslag gemaakt. De vastgestelde verslagen vindt u in het raadsinformatiesysteem.

De Rekenkamer doet - onafhankelijk van de gemeenteraad - onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt, en presenteert haar bevindingen aan college en gemeenteraad. De raad bespreekt vervolgens de conclusies en neemt de aanbevelingen over. Voor meer informatie over de Rekenkamer en haar onderzoeken kijkt u op de pagina van de Rekenkamer.