Kazerneterreinen en de stationsomgeving

In de omgeving van Station Ede-Wageningen gebeurt de komende jaren veel: er komt een nieuw station, de Parklaan wordt verder aangelegd, Het World Food Center groeit verder en op de kazerneterreinen en op Enka komen steeds meer woningen in de nieuwe wijken.

Kijk op onderstaande websites voor meer informatie.

Direct naar kazerneterreineninede.nl Direct naar Spoorzone-ede.nl

Er komt een nieuw station Ede-Wageningen. Ook het omliggende gebied wordt aangepakt. Er komen twee nieuwe fietsenstallingen, één met ongeveer 1.800 plaatsen en een bewaakte fietsenstalling (eerste 24 uur gratis) voor 6.000 fietsen. Daarnaast komt er een nieuw bus- en taxiplein en een P+R met ruim 500 parkeerplaatsen. Verder komen er goede informatievoorzieningen, een divers aanbod van stations voorzieningen en comfortabele wachtruimtes. Door uitbreiding van het spoor komen er meer verbindingen per uur.

Aannemerscombinatie EdesPoortbestaande uit Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en Van Wijnen gaat het nieuwe station bouwen. De komende periode bereidt de aannemerscombinatie de bouw voor. De eerste bouwactiviteiten starten dit jaar. In 2024 kan dan het nieuwe station in gebruik worden genomen, het project is dan helemaal klaar in 2025. Meer informatie vindt u op de website www.spoorzone-ede.nl.

Tussen station Ede-Wageningen, de Parklaan en de Sysselt, op het voormalige kazerneterrein Maurits Zuid, ontwikkelen we het World Food Center (WFC). Hier komen voedsel, wonen en werken samen. Er komen woningen, een WFC Experience voor bezoekers en een Food Innovation District voor bedrijven. Samen met horeca, cultuur en gezondheidsinstellingen vormen zij een nieuw, levendig stadsgebied.

Ga naar de projectpagina van het WFC voor meer informatie.

Op de voormalige kazerneterreinen in Ede komt een nieuwe woonwijk. Hier worden ongeveer 1.200 woningen gebouwd. De wijk krijgt een grote verscheidenheid aan woningen. Koop, (Sociale) huur, duur en betaalbaar, van vrijstaande woningen tot (luxe) appartementen. De woningen worden ontworpen en gebouwd door verschillende ontwikkelaars. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met verschillen in hoogte en de statige bomen en lanen die er al liggen. Een deel van de eeuwenoude bomen blijft dan ook staan. Dat geldt ook voor 37 bijzondere en in veel gevallen monumentale gebouwen. Deze krijgen allemaal een nieuwe bestemming, varierend van woningen tot bedrijfsruimte en ateliers. Alles is mogelijk op de kazerneterreinen. Maurits zuid is gereserveerd voor het World Food Center (WFC). Hier komen behalve bedrijven en de WFC Experience ook woningen.

Planning

Iedere maand worden wel woningen opgeleverd. Wanneer alle woningen opgeleverd zijn kan gestart worden met het woonrijp maken van de terreinen. Dat betekent dat de openbare ruimte dan definitief wordt ingericht. Naar verwachting zijn de kazerneterreinen (behalve het gedeelte voor WFC) binnen enkele jaren helemaal klaar.

Communicatie

De kazerneterreinen hebben een eigen website: www.kazerneterreineninede.nl. Daarnaast heeft het project ook een eigen digitale nieuwsbrief en facebookpagina. Het voormalige kazerneterrein Simon Stevin heeft ook een eigen website www.simon-stevin.nl, nieuwsbrief en facebookpagina.

In Ede-Oost wordt het steeds drukker op de weg. Zeker nu er steeds meer woningen worden opgeleverd op het Enka-terrein en de kazerneterreinen en de ontwikkelingen van het World Food Center. De Parklaan gaat de A12 met de N224 verbinden. Het voorkomt verkeersproblemen in de toekomst en houdt Ede-Oost goed bereikbaar. Kijk voor meer informatie op website van de Parklaan.

Enka Noord West is in ontwikkeling. Op het noordelijk deel (H2-H4) wordt momenteel gebouwd. Oplevering is verwacht eind 2022. Woonstede is eigenaar van het gebouw.

Voor het zuidelijk deel (I) is een bestemmingsplan vastgesteld. De verwachting is dat er begin 2023 kan worden gestart met de bouw. Meer informatie over het ontwerp en de verkoop is beschikbaar via de website van de ontwikkelaar.

De Kop van de Parkweg ligt in de omgeving van station Ede-Wageningen. Het wordt een levendig gebied om te wonen, werken, winkelen en uit te gaan. De deelprojecten zijn in een verschillende fase.

Het gebied bestaat uit:

 • Plandeel West, met 42 appartementen. De appartementen zijn al opgeleverd (2018).
 • Plandeel Noord, met 29 appartementen en een paviljoen. De appartementen zijn al opgeleverd (2020). Het paviljoen wordt gerealiseerd in 2022/2023.
 • Plandeel Kop van de Parkweg, met 63 appartementen. De bouw is gestart in september 2021. Verwachte oplevering is in 2023.
 • Perceel Oude Bennekomseweg, met beoogde bestemming voor wonen. De wens is om hier een vrijstaande woning, een 2 onder 1 kap of een 3 onder 1 kap te realiseren, passend bij de lintbewoning aan de Oude Bennekomseweg en Oranjelaan. Afhankelijk van ontwikkelmogelijkheden in de markt wordt dit perceel de komende jaren aangepakt.
 • Plandeel de NS-strook met parkeerplaatsen, een fietspad en een nieuwe weg vanaf de Spindop richting het benzinestation. Dit gebied is al opgeleverd (2021).
 • Herinrichting Parkweg. Er komt nieuwe riolering en bestrating en er komt een mooi nieuw plein. Het bouwrijp maken (ondergrondse infrastructuur) is al uitgevoerd (2020/2021). Het woonrijp maken (bovengrondse inrichting) wordt uitgevoerd na oplevering van het plandeel Kop van de Parkweg. Verwachting is tweede helft 2023.

Bekijk ook de informatieposter Kop van de Parkweg (pdf, 13 MB).

Er komt een prettige, comfortabele en veilige doorfietsverbinding tussen Ede-Centrum, via het station en Bennekom naar Wageningen-Centrum/WUR. De volgende delen worden onderscheiden:

 • Verbinding Ede-Centrum en station Ede-Wageningen (via de Stationsweg)
 • Fietstunnel onder het spoor (project Spoorzone)
 • Fietsoversteek Emmalaan
 • Project Parklaan
 • Route door Bennekom
 • Route richting Wageningen centrum/WUR

Kijk voor meer informatie op de pagina doorfietsroute Ede-Wageningen

De Stationsweg wordt onderdeel van doorfietsroute Ede-Wageningen. Daarom verwachten we in de toekomst meer fietsers. Omdat de Stationsweg in de huidige vorm niet geschikt is voor fietsers, gaan we de weg aanpassen.

Kijk voor meer informatie op de pagina Herinrichting Stationsweg.

De Bewonersgroep Leefbaarheid Klinkenbergerweg en de gemeente werken samen aan een projectvoorstel om de leefbaarheid van de Klinkenbergerweg te verbeteren. In dit projectvoorstel brengen we in beeld welke problemen er zijn. Ook geven we aan welke maatregelen mogelijk zijn om de situatie te verbeteren. Samen werken we dit voorstel uit en stellen voor hoe dit betaald kan worden. Als het voorstel is uitgewerkt, leggen we dit in het najaar voor aan de gemeenteraad. Zij besluiten of de maatregelen uitgevoerd kunnen worden en of er voldoende geld beschikbaar is.

Kijk voor meer informatie op www.ede.nl/klinkenbergerweg.

We werken aan een veilige fietsoversteek van de Emmalaan, een onderdeel van de doorfietsroute Ede-Wageningen. Er wordt gewerkt aan een fietsonderdoorgang onder de Emmalaan door. Deze onderdoorgang sluit in het noorden aan op de Oude Bennekomseweg. In het zuiden sluit deze onderdoorgang aan op het fietspad langs de Bennekomseweg. Daarbij houden we onder andere rekening met verkeersveiligheid en fietsroutes rondom het station. Ook kijken we naar de inpassing in de leefomgeving en het fietscomfort. Zijn de bochten niet te scherp? Is het fietspad niet te stijl? Dit zijn voorbeelden die van invloed zijn op het fietscomfort.

Tijdpad

2018

 • veilige oversteek voor fietsers is besproken met omwonenden en ondernemers
 • college van B en W stemde in met keuze voor variant ‘Tunnel Oude Bennekomseweg’

2020

 • variant ‘Tunnel Oude Bennekomseweg’ is verder uitgewerkt en ingepast in de omgeving

2021

 • bewonersbijeenkomsten waar belangen zijn opgehaald

2022

 • voorlopig ontwerp gepresenteerd

Begin 2023

 • fase richting een definitief ontwerp

Stand van zaken

Eind 2022 starten we met het traject richting het definitieve ontwerp. Het streven is om dit 2023 af te ronden. Tijdens deze fase wordt de participatie met de buurt opgepakt. Het projectteam gaat met omwonenden in gesprek over de details in het ontwerp. Ook worden er beslissingen genomen over groenvoorzieningen en het materiaal dat wordt gebruikt. Het projectteam is daarnaast bezig met de wijziging van het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt rond de jaarwisseling ter inzage gelegd.

Bekijk ook de informatieposter Oversteek Emmalaan. (pdf, 7 MB)