Bouw- en verbouwvergunning voor bedrijven

Informatie:

Omgevingswet per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Binnenkort passen we deze pagina hierop aan. Tot die tijd kunt u met uw aanvraag terecht bij het Omgevingsloket.

  • Heeft u bouw- of verbouwplannen voor uw bedrijf of wilt u iets slopen? Doe dan de vergunningscheck in het Omgevingsloket.
  • U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.
  • De vergunning voor het bouwen of verbouwen heet een omgevingsvergunning.
  • U vraagt de omgevingsvergunning voor bedrijven aan via de website van het Omgevingsloket. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van eHerkenning.
  • In de aanvraag is aangegeven welke bijlagen nodig zijn.
  • U betaalt leges voor de behandeling van uw aanvraag. U betaalt dus ook leges als uw aanvraag geweigerd of buiten behandeling wordt gesteld.
Direct een vergunningcheck doen Direct naar het omgevingsloket Bedrijven

De kosten voor uw vergunningsaanvraag vindt u in de legesverordening.

Als uw bedrijf verandert, kunt u te maken krijgen met andere of nieuwe milieuvoorschriften. Deze voorschriften geven regels voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Op grond van het Activiteitenbesluit is uw bedrijf een type A-, B- of C- inrichting. Dit hangt af van uw bedrijfsactiviteiten.

In de Activiteitenbesluit Internet Module van Rijkswaterstaat ziet u of u voor uw bedrijf  een melding moet doen of een vergunning aan moet vragen voor de activiteit milieu.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor (ver)bouwwerkzaamheden kunt u terecht op de website van het Omgevingsloket. Hier kunt u ook een vergunningencheck doen.

Als u niet vergunningvrij mag bouwen kunt u een conceptverzoek indienen. Uw bouwplan wordt dan getoetst aan welstandsvoorschriften, het bestemmingsplan en stedenbouwkundige eisen.

Een bouwplan moet voldoen aan redelijke eisen van welstand. Heeft u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig? Dan kan de omgevingsdienst de Vallei uw bouwplan voorleggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) of de ambtelijk secretaris. Zij beslissen of het bouwplan voldoet aan de welstandseisen. Dit hoeft u niet zelf te doen. Dit heet een welstandsadvies en maakt deel uit van de aanvraagprocedure van een omgevingsvergunning en de beoordeling van een conceptverzoek.

Als u vóór het (ver)bouwen in de grond gaat graven, bestaat de kans dat u archeologische resten tegenkomt. Om te voorkomen dat de resten verloren gaan, kan het zijn dat u een archeologisch (voor)onderzoek moet laten doen. Of dit voor uw project nodig is, leest u in het bestemmingsplan op de website van Ruimtelijke plannen en/of in de vergunningscheck op de website van het Omgevingsloket.

Soms past een (ver)bouwplan niet binnen de huidige bestemming in het bestemmingsplan. Dan moet u eerst een bestemmingsplanwijziging aanvragen. Hoe u dat doet, vindt u op de pagina over bestemmingsplannen

Ede is ook rijk aan archeologische rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beslist of u mag (ver)bouwen op of in een archeologisch rijksmonument. Meer informatie over het (ver)bouwen op een archeologisch rijksmonument vindt u op de website van Rijksoverheid.  

Via Omgevingsdienst De Vallei kunt u zien welke vergunningaanvragen zijn aangevraagd en zijn afgehandeld in uw omgeving.

Deze aanvragen kunt u inhoudelijk bekijken bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu bij de gemeente Ede.

U kunt bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning.

Wanneer u bezwaar maakt, blijft het besluit in stand. Dit is in ieder geval totdat een beslissing op het bezwaarschrift is genomen. Een bouwvergunning bijvoorbeeld blijft van kracht en er mag dus gebouwd worden. Om te voorkomen dat een besluit al in gaat, kunt u de rechtbank in Arnhem om een voorlopige voorziening vragen.

NB: In sommige gevallen kunt u geen bezwaar maken, maar moet u meteen in beroep. Als dit voor uw vergunningaanvraag geldt, dan leest u dit in de reactie op uw aanvraag.