Lelystad Airport en nieuwe vliegroutes

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Defensie willen het luchtruim opnieuw indelen en Lelystad Airport openen voor vakantievluchten. Met de nieuwe indeling willen zij:

 1. het gebruik en beheer van het luchtruim voor alle luchtruimgebruikers efficiënter maken
 2. het luchtruim verduurzamen zodat vliegen minder gevolgen heeft voor de omgeving
 3. meer passagiersvluchten en militaire vluchten mogelijk maken

Lelystad Airport moet als overloopluchthaven van Schiphol gaan fungeren.

Zowel de nieuwe indeling van het luchtruim als de opening van Lelystad Airport hebben invloed op de woon- en leefkwaliteit binnen onze gemeente en de regio. Inwoners kunnen in de toekomst bijvoorbeeld te maken krijgen met meer geluidsoverlast van vliegverkeer. De precieze impact is nog onduidelijk. Daarom zijn we kritisch op de plannen van het Rijk voor de toekomst van de luchtvaart in Nederland. We willen meer inzicht krijgen in de gevolgen en vinden het belangrijk dat ze goed monitoren en bijsturen. Samen met onze Gelderse partners (provincie, regio's, Natuur en Milieu Gelderland, Recron, Park de Hoge Veluwe en SATL) volgen we de ontwikkelingen daarom op de voet.

Hieronder volgt een tijdlijn met de belangrijkste mijlpalen binnen het luchtvaartdossier en de acties die we ondernemen om meer inzicht te krijgen in de gevolgen voor onze gemeenten en de regio. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: www.luchtvaartindetoekomst.nl.

Hieronder vindt u achtergrondinformatie in een tijdlijn. Ook vindt u hier de brieven die wij stuurden om ons standpunt duidelijk te maken.

September 2023

Inmiddels hebben we een brief ontvangen vanuit het ministerie van I&W als antwoord op de brief die we als Gelderse partners in maart hebben verstuurd naar aanleiding van de Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. In de Statenbrief van 25 augustus jl. leest u hier meer over en vindt u de antwoordbrief. Kort samengevat geeft de minister het volgende aan:

 • Participatie: In de Notitie Interbestuurlijke Samenwerking is vastgelegd dat een zorgvuldig afstemmingsproces wordt doorlopen waarbij betrokken stakeholders (inclusief provincies en gemeenten) input kunnen leveren.
 • Effectbeoordelingen, monitoring en evaluatie: De effecten van de luchtruimherziening op de woon- en leefkwaliteit op de grond worden tijdens de uitwerking van de verschillende deelprojecten van het Programma Luchtruimherziening in kaart gebracht, inclusief een vergelijking met de referentiesituatie (huidige situatie zonder luchtruimherziening). Ook is een onderzoek gestart naar de stikstofuitstoot van vliegverkeer boven 3.000 voet (tot nu toe werd dit niet in kaart gebracht). De minister geeft aan te verwachten dat de effecten van de luchtruimherziening voor Gelderland beperkt zullen zijn.
 • Vliegroutes van en naar Lelystad Airport: De minister benadrukt nogmaals dat, voordat Lelystad Airport open kan, een oplossing gevonden moet zijn voor de laagvliegroutes nabij Lemelerveld-Zwolle en dat de luchthaven over een natuurvergunning moet beschikken. Besluitvorming over Lelystad Airport kan niet eerder plaatsvinden dan medio 2024.
 • Vierde naderingspunt: Komend najaar zal bij de publicatie van het Schetsontwerp van de Hoofdstructuur van het luchtruim duidelijkheid over de ligging en hoogte worden gegeven. De inzet is daarbij om de naderingspunten zo hoog mogelijk te plaatsen, om zo de overlast op de grond zoveel mogelijk te beperken.

Dit najaar wordt het Schetsontwerp van de nieuwe hoofdstructuur van het luchtruim gepubliceerd. Hierin wordt duidelijkheid gegeven over de ligging en hoogte van het vierde naderingspunt voor Schipholverkeer en wordt hopelijk duidelijker welke effecten dit heeft op de woon- en leefkwaliteit op de grond in onze gemeente en regio. Dat is het moment om ons standpunt over het vierde naderingspunt te heroverwegen en te bepalen welke acties we ondernemen, zoals besproken tijdens de raadsbehandeling van de motie 4e aanvliegroute Schiphol.

Inmiddels is duidelijk dat zowel de luchtruimherziening als de opening van Lelystad Airport door de Tweede Kamer controversieel zullen worden verklaard, wat betekent dat hier (pas) weer over gesproken zal worden als er een nieuw kabinet is.

April 2023

Eind maart hebben verschillende fracties van de gemeenteraad van Ede een motie ingediend over het 4e naderingspunt voor Schipholverkeer. Naar aanleiding van de oordeelsvormende behandeling van deze motie in de raadsvergadering van 20 april heeft wethouder De Pater een informerende memo toegezegd met daarin een beschrijving van de stand van zaken rond de luchtruimherziening, de opening en vliegroutes van Lelystad Airport en een toelichting op de inzet en standpunten vanuit de Gelderse partners en de regio Foodvalley. In de raadsvergadering van 11 mei 2023 is de motie aangenomen.

Maart 2023

De Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening geeft nog onvoldoende antwoord op onze vragen over de effecten van de aanpassingen van het luchtruimgebruik op de woon- en leefkwaliteit op de grond. Daarom hebben we als Gelderse partners een reactiebrief verstuurd naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Wij dringen bij de minister aan op het verkrijgen van meer inzicht in de effecten (geluid, luchtkwaliteit, stikstof, veiligheid en verstoring natuur), waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de huidige situatie zonder luchtruimherziening (zogenaamde nul-situatie). Ook vragen we aandacht voor monitoring en bijsturing. Tot slot dringen we aan op een actievere participatierol voor ons als Gelderse partners bij de planuitwerkingsfase van het programma Luchtruimherziening, zodat we de belangen van onze inwoners beter kunnen behartigen.

Oktober 2022

Vrijdag 14 oktober 2022 heeft het kabinet de Voorkeursbeslissing (VKB), Milieu Effect Rapportage (MER) en reactienota op de zienswijzen van het programma Luchtruimherziening vastgesteld en gepubliceerd, zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/14/schoner-en-stiller-vliegen-door-nieuwe-indeling-van-het-luchtruim. Dit besluit raakt onze regio met name gezien de plannen voor introductie van een 4e naderingspunt voor Schipholverkeer dat mogelijk boven of in de buurt van grondgebied van onze regio komt te liggen. Ook blijft er onduidelijkheid bestaan over de exacte uitwerking van de oplossing voor de laagvliegroutes van Lelystad Airport, al werd eind vorig jaar wel duidelijk dat de routes over ons grondgebied hoger komen te liggen dan eerder werd aangegeven. Helaas geeft de VKB en de reactienota nog onvoldoende antwoord op onze vragen en worden onze zorgen niet weggenomen. Zo is nog onduidelijk hoe de exacte oplossingen voor de laagvliegroutes van/naar Lelystad Airport er uit zien en welke impact de routes gaan hebben op de grond. Ook geeft het VKB geen duidelijkheid over de exacte ligging van het 4e naderingspunt voor Schipholverkeer en is er dus ook geen inzicht in de impact van bijbehorende vliegroutes op de woon- en leefkwaliteit op de grond. Antwoord op deze vragen wordt door het ministerie doorgeschoven naar de volgende fase van de luchtruimherziening: de ontwerp- en realisatiefase. Op dit moment bereiden we met de Gelderse partners een reactiebrief voor gericht aan de minister van I&W en staatssecretaris van Defensie. Hierin vragen we aandacht voor meer inzicht in de effecten van de luchtruimherziening op de woon- en leefkwaliteit op de grond (inclusief het in kaart brengen van de nul-situatie), monitoring en bijsturing en een serieuze participatierol in de planuitwerkingsfase.

Oktober 2021

De inhoud van de voortgangsbrief van juni vormde aanleiding om (nogmaals) aandacht te vragen voor een aantal onderwerpen die eerder in de zienswijze op de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening zijn aangegeven. Dit is vervat in een brief van de provincie namens de Gelderse partners. Aanvullend aandachtspunt is onze zorg over het vliegen op Lelystad Airport in de randen van de nacht aangezien dit tot slaapverstoring van de inwoners die onder de routes wonen kan leiden. Ook wordt nogmaals benadrukt dat wij als regionale en lokale overheden actief betrokken willen worden bij de planuitwerkingsfase van het Programma Luchtruimherziening.

Juni 2021

In de Voortgangsbrief programma Luchtruimherziening van 22 juni 2021 schetst de minister de contouren van de oplossingsrichting voor de (laag)vliegroutes van Lelystad Airport. Waar boven het grondgebied van de regio Foodvalley in eerste instantie sprake was van horizontaal vliegen op een hoogte van circa 2.700 tot 3.000 meter, is in het aangepaste routeontwerp opgenomen dat uitgaand vliegverkeer in zuidelijke richting al vanaf Apeldoorn zoveel mogelijk verder doorstijgt en inkomend verkeer pas later de daling inzet. Het horizontaal vliegen boven ons grondgebied komt hiermee te vervallen als standaardprocedure. In de meeste gevallen komen de vliegtuigen dus op grotere hoogte over ons grondgebied dan eerder de bedoeling was. Onduidelijk is nog welke vlieghoogtes exact gehaald worden en welke impact hier bij hoort om de woon- en leefkwaliteit op de grond. Overigens blijkt uit de voortgangsbrief ook dat in het gebied dichter bij Lelystad Airport hoger vliegen niet mogelijk is: de Noord-Veluwe blijft dus te maken hebben met een horizontale vliegroute over een afstand van circa 30 kilometer op een hoogte van 1.800 meter.

Maart 2021

Inmiddels is duidelijk dat het (demissionaire) kabinet geen besluit meer gaat nemen over opening van Lelystad Airport. Het onderwerp is controversieel verklaard en wordt daarom doorgeschoven naar het nieuwe kabinet dat na de verkiezingen van later deze maand gevormd zal gaan worden.

Op de valreep heeft minister Van Nieuwenhuizen op 14 januari 2021 de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de luchtruimherziening streeft het kabinet drie samenhangende en gelijkwaardige doelen na waarbij veiligheid randvoorwaardelijk is:

 • Het eerste doel betreft een efficiënter gebruik en beheer van het luchtruim voor alle luchtruimgebruikers.
 • Het tweede doel betreft de verduurzaming van het luchtruim zodat de impact van vliegen op de omgeving wordt beperkt.
 • Het derde doel betreft de verruiming van de civiele capaciteit en militaire missie effectiviteit.

In reactie op de ontwerp- Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening hebben de Gelderse partners (pdf, 188 KB) een zienswijze ingediend. Deze wordt ondersteund door de gemeente Ede. Aanvullend daarop is vanuit de Regio Foodvalley (pdf, 337 KB) een zienswijze ingediend waarin specifieker ingegaan wordt op de consequenties voor onze regio. Met name wordt in de zienswijze doorgevraagd op de plannen voor het introduceren van een vierde naderingspunt voor Schiphol-verkeer, dat mogelijk zorgt voor een concentratie van vliegverkeer boven het grondgebied van onze regio. Over dit vierde naderingspunt en de bijbehorende vliegroutes is nog veel onduidelijk.

April 2020

Minister Van Nieuwenhuizen heeft op 31 maart 2020 per Kamerbrief laten weten dat de opening van Lelystad Airport met een jaar is uitgesteld. Opening staat nu gepland voor november 2021.
Dit betekent dat de besluitvorming over de opening van Lelystad Airport voor groothandelsverkeer wordt doorgeschoven naar een nieuw Kabinet.
Ook betekent dit dat tegen die tijd de tussentijdse verbeteringen van de luchtruimherziening zijn doorgevoerd, waardoor geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van de laagvliegroutes waarbij onnodig lang laag-gevlogen zou worden vanwege interferentie met Schipholverkeer.

Voor onze regio is dit in termen van woon- en leefkwaliteit van onze bewoners goed nieuws. In plaats van een vlieghoogte van 2.700 meter boven grondgebied van Ede (en Regio FoodValley) zullen de vliegtuigen in de meeste gevallen (veel) hoger overkomen. Voor gemeenten op de Noord-Veluwe blijft de problematiek overigens ongewijzigd: gezien de korte afstand tot Lelystad Airport zullen de vliegtuigen daar weinig hoger kunnen vliegen dan eerder al was voorzien..

Voor de reactie van wethouder Meijer en actiegroep Hoog over Ede, bekijk het artikel in de Gelderlander.

Januari 2020

De commissie Remkes presenteerde op 14 januari 2020 het advies over de luchtvaartsector in relatie tot de stikstofproblematiek. Vanuit het Gelders Kernteam Luchtvaart is als volgt gereageerd op dit rapport:

 • Taak van de provincie en gemeenten is het bewaken en bevorderen van de woon- en leefkwaliteit van onze inwoners.
 • Het rapport Remkes constateert dat luchtvaart bijdraagt aan stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden, waaronder de Veluwe (en ook aan de uitstoot van CO2, ultrafijnstof en geluidhinder).
 • Het rapport Remkes vormt een extra steun in de rug om een einde te maken aan de plannen voor het onnatuurlijk, langdurig laagvliegen boven Gelderland, omdat het leidt tot extra stikstofneerslag in de ondergelegen kwetsbare natuur op de Veluwe. We werken samen aan een gebiedsgerichte aanpak om de stikstofdepositie te verminderen. Alle sectoren moeten bijdragen, inclusief de luchtvaartsector. Laagvliegroutes passen niet in dit plaatje.
 • De Gelderse partners pleiten voor verduurzaming van de luchtvaart en schone en verantwoorde alternatieven voor vliegen en vragen het ministerie van I&W nogmaals om dit mee te nemen in de ontwerp-Luchtvaartnota waar momenteel aan gewerkt wordt en waarin de visie op de toekomst van de Nederlandse luchtvaart wordt beschreven. Het ontwerp van de Luchtvaartnota werd eerder al eind vorig jaar verwacht maar het ministerie heeft gewacht op het uitkomen van het advies van de commissie Remkes.

Bekijk ook de website van de provincie over luchtvaart en het twitterbericht van Leon Meijer.

Juni 2019

De haalbaarheid van de opening van Lelystad Airport in april 2020 lijkt steeds meer onder druk te staan. Dit staat in een nieuwsbericht van De Stentor. De belangrijkste hobbels die de minister nog moet nemen voordat opening van Lelystad Airport aan de orde is zijn goedkeuring van de Europese Commissie omtrent de Verkeersverdelingsregel (VVR) en onderbouwing van het project op het aspect stikstof, actueel gezien de recente vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het debat in de Tweede Kamer is uitgesteld tot 11 september.

September wordt een belangrijke maand aangezien dan ook de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de MER Luchtruimherziening en het ontwerp Luchtvaartnota ter inzage komen te liggen. De Gelderse partijen zijn voornemens een gezamenlijke zienswijze op te stellen om zo wederom aandacht te vragen voor de impact van vliegen op de woon- en leefkwaliteit.

Voor meer informatie leest u de brief van het college aan de gemeenteraad van 18 juni 2019.

April 2019

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de Tweede Kamer de Startbeslissing Luchtruimherziening. Hierin wordt een oplossing geschetst voor de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Door twee fundamentele uitgangspunten los te laten (geen interferentie met Schipholverkeer en het mijden van militair luchtruim) wordt vanaf de winter van 2021/2022 meer ruimte geboden voor het vliegverkeer van Lelystad Airport. Hierdoor kunnen vliegtuigen op de aansluitroutes van Lelystad Airport net als elders in Nederland ongehinderd doorklimmen naar het hogere luchtruim. Alleen bij uitzondering, bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden, specifiek baangebruik op Schiphol of bij daadwerkelijk gebruik van militair luchtruim is dit op de Lelystad-routes niet altijd mogelijk.
Wethouder Meijer is voorzichtig positief over de ontwikkelingen, maar blijft kritisch over de genoemde uitzonderingssituaties en de invoeringsdatum van de oplossingen in relatie tot de openingsdatum van Lelystad Airport. Bekijk de video van XON hierover.

Vanuit het Gelders Kernteam Luchtvaart is een brief gestuurd naar de minister van I&W, de staatssecretaris van Defensie en de woordvoerders Luchtvaart van de Kamerfracties waarin onder andere gevraagd wordt om harde garanties te geven dat daadwerkelijk hoger gevlogen gaat worden. Lees hier de brief aan de minister. (pdf, 169 KB)

Februari 2019

6 februari 2019

Ook de ontwikkelingen rond de Luchtruimherziening en de Luchtvaartnota 2020-2050 volgen wij vanuit de gemeente op de voet. Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de woon- en leefkwaliteit op de grond trekken we hierbij samen op met de andere Gelderse regio’s, de Provincie Gelderland en diverse andere partijen. Wethouder Leon Meijer leverde op 6 februari 2019 de breed gedragen Gelderse visie op luchtvaart af in Den Haag namens de Gelderse partijen.

21 februari 2019

Gemeente Ede heeft met twee zienswijzen gereageerd op de plannen van de minister voor Lelystad AirPort. Een van de zienswijzen komt van de gemeente Ede samen met alle Gelderse gemeenten, de provincie Gelderland, RECRON, GNMF en Nationaal Park Hoge Veluwe. De andere zienswijzen is ingediend vanuit Regio Foodvalley (pdf, 821 KB). Wethouder Leon Meijer gaf bij Ede TV een toelichting op het indienen van de twee zienswijzen.

Januari 2019

11 januari 2019

Van 11 januari t/m 21 februari 2019 liggen de stukken van de aangepaste MER-rapportage en het aangepaste Luchthavenbesluit Lelystad Airport ter inzage. Het ministerie organiseert verschillende informatiebijeenkomsten over het ontwerpbesluit. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen geïnteresseerden vragen stellen over de stukken die ter inzage liggen. Momenteel is de gemeente samen met de Gelderse partijen een zienswijze aan het voorbereiden. Insteek is: eerst een oplossing voor het laagvliegen en dan pas opening van Lelystad Airport.

16 januari 2019

Woensdagavond 16 januari organiseerde Belangengroep Hoog Over Ede een interactieve debatavond over de laagvliegroutes. Wethouder Meijer opende de avond en gaf nadere toelichting over het standpunt van de gemeente en de acties die de gemeente onderneemt om invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

December 2018

Eind dit jaar of begin 2019 worden naar verwachting de stukken van de aangepaste MER-rapportage en het aangepaste Luchthavenbesluit Lelystad Airport ter inzage gelegd. Momenteel is de gemeente samen met de Gelderse partijen een zienswijze aan het voorbereiden. Insteek is: eerst een oplossing voor het laagvliegen en dan pas opening van Lelystad Airport.
Ook de ontwikkelingen rond de herziening van het luchtruim en de Luchtvaartnota 2020-2050 volgen wij vanuit de gemeente op de voet. Waar mogelijk oefenen we samen met andere overheden (regio’s en provincie) invloed uit met als doel de bescherming van onze woon- en leefkwaliteit.

4 december 2018

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de intrekking van notificatie van een verkeersverdelingsregel (VVR) voor Schiphol en Lelystad Airport. Hiermee dreigt de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten opnieuw vertraging op te lopen. Lees de berichtgeving erover in De Gelderlander.

Oktober 2018

10 oktober 2018

Provincie Gelderland scherpt haar standpunt over Lelystad Airport verder aan: Omdat elke garantie op het afronden van de luchtruimherziening in uiterlijk 2023 ontbreekt. Ook is er geen concreet zicht op het verdwijnen van de overlast. Daarom moet er nu eerst een oplossing gevonden worden tegen het langdurig laagvliegen. Dit moet een oplossing zijn waar iedereen het mee eens is. Tot die tijd kan Lelystad Airport niet open. Kijk op de website van de Provincie Gelderland voor meer informatie.

18 oktober 2018

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de rol die metingen van vliegtuiggeluid kunnen spelen in relatie tot berekeningen ervan. Daarnaast geeft zij een reactie op de evaluatie van de Regiegroep Belevingsvlucht.

September 2018

Het ministerie van I en W houdt een internetconsultatie over de invoering van een belasting op luchtvaart. Gemeente Ede vindt het belangrijk dat vormen van vervoer die veel impact op de leefomgeving en het klimaat hebben, zwaarder belast worden dan vervoer dat weinig impact heeft. Wij stuurden daarover een brief aan de minister. (pdf, 109 KB)

Juli 2018

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de belevingsvlucht over de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport. Opmerkelijk zijn de grote verschillen tussen de gemeten piekniveaus ten opzichte van de piekniveaus zoals beschreven in de aangepaste milieueffectrapportage.

Juni 2018

Het Gelders kernteam Luchtvaart komt voor de eerste keer bij elkaar. In dit team zitten vertegenwoordigers uit de verschillende Gelderse regio’s en de provincie. Het kernteam gaat zich inzetten voor de belangen van Gelderland rond het dossier luchtvaart. Dit dossier bestaat uit vliegroutes Lelystad Airport, herziening luchtruim en de Luchtvaartnota 2020-2050.

De gemeente vraagt een actualisatie van de huidige vliegbewegingen boven Edes grondgebied op bij LVNL. Lees verder bij de bron (pdf, 1 MB).

Mei 2018

Op woensdag 30 mei van 17.20 en 22.20 uur organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belevingsvlucht. Dit deed het op verzoek van bewoners en andere betrokkenen. De gemeente Ede is geen uitgesproken voorstander van deze belevingsvlucht. Dit is vanwege de vele onderdelen die een rol spelen bij het al dan niet ervaren van hinder. Het uitvoeren van één vlucht geeft geen goed totaalbeeld van de mogelijke hinder die bewoners en recreanten kunnen ondervinden als vanaf 2020 meerdere vluchten per dag overkomen. Maar nu de belevingsvlucht er komt grijpt de gemeente Ede dit aan als kans om geluidsmetingen op twee locaties op Edes grondgebied uit te voeren. Dit doen we vooruitlopend op een breder monitoringsprogramma dat in samenwerking met de provincie wordt opgezet.

April 2018

18 april 2018

De Commissie m.e.r. geeft een positief advies over het aangepaste milieueffectrapport Lelystad Airport. Ze concludeert dat de minister nu beschikt over alle milieu-informatie die nodig is voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport. Ze adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen om mee te denken over het meten en bijsturen van de hinder van de luchthaven. Tot slot merkt ze op dat het beheersen van de milieugevolgen van de luchtvaart (klimaat, geluid), gebaat is bij een strategische studie die effecten van mogelijke keuzes met elkaar vergelijkt. Lees verder bij de bron.

25 april 2018

De gemeente ontvangt een reactie per brief van de minister over de alternatieve route over het IJsselmeer en de Noordzee met als doel de Veluwe te ontzien. De minister geeft aan dat deze routevariant niet mogelijk is vanwege het hinderen van verkeer van Schiphol. Daarnaast is het geen optie vanwege omvliegen. In de brief gaat de minister ook in op de routewijziging om de kern van Ede en Bennekom te ontzien. Lees verder bij de bron (pdf, 76 KB).

Februari 2018

5 februari 2018

Minister Van Nieuwenhuizen komt op werkbezoek bij de gemeente Ede. Zij spreekt in het Raadhuis met bestuurders en bewoners van de Veluwe. Zie bericht in De Gelderlander.

21 februari 2018

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de actualisatie van het milieueffectrapport over Lelystad Airport. Ook informeert ze hen over het ontwerp van de tijdelijke aansluitroutes voor deze luchthaven. Verder gaat zij in op de verdere planning voor Lelystad Airport. Lees verder bij de bron.
Belangrijkste nieuwe informatie: De opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld naar 2020 - ‘zorgvuldigheid voor snelheid’. De vliegroutes zijn zo aangepast dat deze niet meer over de kern van Ede en Bennekom lopen.

Januari 2018

10 januari 2018

Tweede Kamer-lid Eppo Bruins (ChristenUnie) brengt een bezoek aan de gemeente Ede om onze zorgen, vragen en verbetervoorstellen te bespreken.

25 januari 2018

De gemeenteraad vraagt het college in een motie om bij de minister en de Tweede Kamer een alternatieve route over het IJsselmeer en de Noordzee onder de aandacht te brengen. Dit in plaats van de routes over de Veluwe. Bekijk de Motie: Vliegroute IJsselmeer-Noordzee in relatie tot vliegroute oude land.

26 januari 2018

Het college brengt de route over het IJsselmeer en de Noordzee per brief onder de aandacht bij het ministerie van I en W. Lees verder bij de bron (pdf, 5 MB)

December 2017

7 december 2017

De gemeenteraad verzocht op 7 december 2017 in een motie het college om bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer duidelijk te maken dat gemeente Ede eerst een herindeling van het luchtruim wil, voordat zij vakantievluchten vanaf Lelystad Airport mogelijk maken. Zie: Motie Herindeling luchtruim voorafgaand aan opening Lelystad Airport.

18 december 2017

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de actualisatie van het milieueffectrapport voor Lelystad Airport. Dit om eerdere fouten in de gegevens van de geluidberekeningen voor Lelystad Airport te herstellen.

19 december 2017

Regio FoodValley stuurt een brief aan de minister. Daarmee pleiten we voor een herindeling van het luchtruim voordat Lelystad Airport open gaat. Dat is noodzakelijk om overlast te voorkomen en het vertrouwen te herstellen. Lees verder bij de bron (pdf, 1 MB).

November 2017

EenVandaag besteedt aandacht aan de uitbreiding van Lelystad Airport. Wethouder Leon Meijer wordt geïnterviewd en geeft aan dat de communicatie vanuit het ministerie op dit onderwerp ernstig tekort schiet. Kijk het fragment terug bij de bron.

Oktober 2017

Om zicht te krijgen in de aantallen en vlieghoogte van de huidige vliegbewegingen boven Edes grondgebied, vraagt de gemeente informatie op bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Lees verder bij de bron (pdf, 986 KB).

16 oktober 2017

Staatssecretaris Dijksma informeert de Tweede Kamer dat door Stichting HoogOverijssel fouten zijn gevonden in het milieueffectrapport uit 2014. Dit rapport is de basis voor het Luchthavenbesluit uit 2015. De staatssecretaris zegt toe de fouten te zullen herstellen en te onderzoeken welke gevolgen dit heeft voor het rapport en het Luchthavenbesluit. Lees verder bij de bron.

26 oktober 2017

De gemeenteraad neemt een motie aan waarin de gemeenteraad het college verzoekt invloed uit te oefenen op de besluitvorming rond de vliegroutes van/naar Lelystad Airport en het proces rond de herziening van het luchtruim. Lees verder bij de bron.

In oktober liggen de ontwerproutes van Lelystad Airport ter inzage. Alle betrokken partijen kunnen verbetervoorstellen en zienswijzen indienen. Gemeente Ede trekt hierin samen op met de andere gemeenten van Regio FoodValley en de provincie Gelderland. Dit leidt tot drie zienswijzen: Lees hier zienswijze 1 (pdf, 119 KB), zienswijze 2 (pdf, 1 MB) en zienswijze 3 (pdf, 561 KB). Ook bewoners en actiegroepen dienen massaal zienswijzen in.

September 2017

12 september 2017

Het ministerie voert wijzigingen door aan de aansluitroutes. Hierdoor worden stiltegebieden op de Veluwe ontzien. Lees verder bij de bron.

19 september 2017

Weer wordt een routewijziging doorgevoerd. Daardoor loopt nu zowel de inkomende als de uitgaande route richting het zuidwesten over Ede en Bennekom. Wel worden de routes opgehoogd van 1.800 meter naar 2.700 meter.

20 september 2017

Samen met de provincie en Gelderse gemeenten roept Ede de Tweede Kamer op om de vliegroutes op te hogen. Ook pleiten we voor een versnelde herziening van het luchtruim, om het laagvliegen te voorkomen. Lees verder bij de bron (pdf, 284 KB).

25 september 2017

Samen met de FoodValley-gemeenten pleit Ede bij de provincie voor meer ondersteuning in de lobby naar het ministerie en om meer inzicht te krijgen in de gevolgen die de vliegroutes hebben voor het milieu. Lees verder bij de bron (pdf, 409 KB).

27 september 2017

Het ministerie organiseert diverse informatiebijeenkomsten over de voorgenomen routes. Op 27 september 2017 vindt een inwonersavond plaats in de Reehorst in Ede.Lees verder bij de bron (pdf, 193 KB).

Juli 2017

De gemeenteraad van Ede neemt een motie aan waarin de gemeenteraad het college verzoekt samenwerking te zoeken met de provincie en Gelderse gemeenten. Zo kunnen zij tot een gezamenlijk standpunt komen over de voorgenomen aansluitroutes.

Zie: Motie Vliegroutes Lelystad Airport boven onze gemeente.

Juni 2017

Voor het eerst komt informatie beschikbaar vanuit het ministerie over de ligging van de aansluitroutes van Lelystad Airport op het hogere luchtruim. Deze routes blijken recht over de Veluwe te lopen op relatief lage hoogte (1.800 tot 2.700 meter). Sneller doorstijgen kan niet, omdat het mogelijk verkeer van Schiphol hindert.

Belangrijke momenten vóór 2017

 • In 2015 wordt het luchthavenbesluit tot uitbreiding van Lelystad Airport vastgesteld. Hierdoor kan het vliegveld utgroeien tot 45.000 vliegbewegingen per jaar.
 • In 2014 is de milieueffectrapportage en het luchthavenbesluit tot uitbreiding van Lelystad Airport opgesteld. Bekijk www.commissiemer.nl/adviezen/2792.
 • in 2006 was de oprichting van de Alderstafel om het kabinet te adviseren over de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol in samenhang met de luchthavens Eindhoven en Lelystad.